UZNESENIE

VII. Snemu SZVvZ konaného dňa 21. októbra 2017

VII. Snem SZVvZ

Berie na vedomie:

 1. Správu o hospodárení a kontrole uznesení od VI. Snemu SZVvZ prednesenú Miroslavom Jánošom.
 2. Správu o činnosti SZVvZ od VI. Snemu SZVvZ prednesenú Miroslavom Jánošom.
 3. 3. Správu kontrolóra prednesenú Ing. Františkom Václavíkom.
 4. 4. Správu mandátovej komisie prednesenú Ing.Júliusom Priputenom. Spolu bolo pozvaných 32 delegátov. Prítomných bolo 32 delegátov, t. j. 100,00 %. Snem je uznášania schopný.
 5. 5. Diskusné príspevky 10 delegátov (Štefan Buberník, Mgr. Peter Horváth, JUDr. Daniel Líška, Robert Orihel, Ing. Jozef Barna, RNDr. Milan Stacho ,PhD , Peter Ihnát,., Ing. Ladislav Balázs, Jozef. Frkáň, Eduard Lipovský).

Schvaľuje:

 1. Program rokovania a časový harmonogram VII. Snemu SZVvZ.
 2. Rokovací poriadok a volebný poriadok.
 3. Pracovné predsedníctvo v zložení pp. Ing. Ladislav Balázs, Miroslav Jánoš, RNDr. Milan Stacho, PhD., Ing. Jozef Barna a Eduard Lipovský.
 4. Mandátovú komisiu v zložení pp. Jozef Knápek, Ing. Július Priputen, Štefan Buberník.
 5. Volebnú komisiu v zložení pp. Peter Juríček, Vladislav Bláha, Jozef. Frkáň, Ing. Zuzana Šimeková, Peter Parízek.
 6. Návrhovú komisiu v zložení pp. Jozef Jancek, Mgr. Stanislav Hutár, Mgr. Andrej Martinec, Ing. Ladislav Balázs, Štefan Buberník..
 7. Dodatok č. 4 Stanov SZVvZ.
 8. Programové zameranie delegátov VII. Snemu SZVvZ.

Zvolil:

 1. Prezidenta SZVvZ p. Miroslava Jánoša počtom hlasov 24 (Ing. Ladislav Balázs 8 hlasov).
 2. Členov Prezídia pp. Vladislava Bláhu s počtom hlasov 18,Ing. František .Ušák s počtom hlasov 17, (Ing. L. Balázs 12, Mgr. I.Junas 7, M. Jánoš 4, Mgr. T..Gazdagová sa vzdala kandidatúry, Š.Buberník sa vzdal kandidatúry, 2 hlasy neplatné).
 3. Kontrolóra p. Ing. Františka Václavíka s počtom hlasov 31,(1 hlas neplatný).

Ukladá:

 1. Oznámiť Ministerstvu vnútra SR zmenu Stanov SZVvZ podľa Dodatku č. 4. Dodatok č. 4 Stanov SZVvZ: Hlava VII, Článok 14, bod 4nc sa dopĺňa a znie nasledovne: 4 nc) konanie aj v iných otázkach, ktoré patria do pôsobnosti Snemu, ak tieto neznesú odklad, s výhradou zmeny Stanov SZVvZ.
  Termín: do 15. 11. 2017,Zodpovedný: prezident
 2. 2. Zvolať zasadnutia Prezídia a Ústrednej rady SZVvZ, na ktorých prerokovať diskusné príspevky z tohto Snemu a zaujať k nim stanovisko, prípadne navrhnúť konkrétne riešenie prednesených návrhov a problémov..
  Termín: do 30. 11. 2017,Zodpovedný: prezident, prezídium
 3. 3. Spracovať materiály a dokumenty z rokovania VII. Snemu SZVvZ a zverejniť ich na webovom sídle SZVvZ (uznesenie, programové zameranie, zloženie ústredných orgánov)...
  Termín: do 10 dní po rokovaní ÚR,Zodpovedný: prezident, prezídium
 4. 4. V zmysle čl. 4 bod 1 písm. e) Stanov SZVvZ na webovom sídle SZVvZ zverejňovať uznesenia ústredných orgánov SZVvZ a ostatné dôležité informácie.
  Termín: do 10 dní od schválenia,Zodpovedný: prezident
 5. Z5. Zabezpečiť plnenie Programového zamerania delegátov VII. Snemu SZVvZ a tohto uznesenia.
  Termín: priebežne,Zodpovedný: prezident, prezídium
 6. 6. Schváliť zmenu Smerníc pre rok 2018
  Termín: 28.2.2018,Zodpovedný: Ústredná rada, prezident

Návrh na uznesenie bol spracovaný návrhovou komisiou, bol prednesený plénu VII. Snemu SZVvZ, bol doplnený o pripomienky delegátov a jednomyseľne schválený

Návrhová komisia:pp. Jozef Jancek, Mgr. Stanislav Hutár, Mgr. Andrej Martinec, Ing. Ladislav Balázs, Štefan Buberník.