SMERNICA
Slovenského zväzu vojakov v zálohe

Pravidlá streleckého trojboja

 1. Všeobecne

  Strelecký trojboj SZVvZ je športová strelecká súťaž jednotlivcov v streľbe na papierové terče.

 2. Súťažné disciplíny
  1. Strelecký trojboj SZVvZ pozostáva z dvoch samostatných disciplín, ktorých plnenie pretekárom sa neprekrýva a sú vyhodnocované osobitne:
   • Streľba z veľkokalibrovej pištole
   • Streľba z veľkokalibrového revolveru
  2. Súťažiaci môže súťažiť buď v jednej alebo v obidvoch disciplínach.
  3. Obidve disciplíny streleckého trojboja pozostávajú z troch súťažných 2x5 ranových položiek, ktoré musia byť vykonané v tomto poradí:
   • Streľba na terč 135-P (zelená nekryte ležiaca figúra s kruhmi)
   • Streľba na terč 50/20 (medzinárodný pištoľový terč)
   • Streľba na terč D-1 (PAPAGÁJ)
  4. Pri vykonávaní streleckého trojboja sú zohľadňované kategórie podľa smernice pre priznávanie výkonnostných tried (Smernica č. 4).
 3. Zbrane a strelivo
  1. Súťažiaci musí použiť vlastnú zbraň a strelivo, prípadne od oprávneného držiteľa a zbraň bola prebraná s kladným výsledkom.
  2. Súťažiaci musí použiť vo všetkých častiach príslušnej disciplíny tú istú zbraň. Každá chyba zbrane sa považuje za zavinenú a pokiaľ z jej dôvodu strelec nevystrelí stanovený počet rán položky, považujú sa tieto za chybné - s nulovou bodovou hodnotou. Chybný náboj môže pretekár nahradiť ďalším, ale bez pridania času naviac.
  3. Povolené sú pištole a revolvery (nie sú povolené vlastné zbrane so samočinnou (automatickou) funkciou) kalibru 7,62 mm až 11,43 mm.
  4. Pre všetky použité pištole a revolvery je minimálny odpor spúšte 1000 g.
  5. Súťažiaci môže použiť akékoľvek náboje vhodné pre daný typ zbrane okrem streliva MAGNUM.
  6. Maximálna povolená dĺžka hlavne je:
   • pre pištoľ 153 mm (merané od prednej hrany ústia hlavne po zadnú hranu nábojovej komory),
   • pre revolver 203,2 mm (meraná len dĺžka hlavne, t. j. bez valca).
  7. Povolené sú len otvorené mieridlá vrátane mikrometrických mieridiel a svetlo vodivej mušky.
  8. Je zakázané na zbrani použiť kompenzátor1), úsťovú brzdu2), mieridlá optické, zrkadlové, teleskopické, laserové, mieridlá s opticky premietaným bodom a iné podobné mieridlá, ochranné kryty na muške alebo cieľniku.
  9. Pažba, ani akákoľvek iná časť zbrane nesmie mať vystupujúce časti, ktoré by umožňovali dodatočnú oporu prstov, dlane alebo zápästia ruky držiacej zbraň.
   1. Za dodatočnú oporu sa nepovažujú výstupky medzi prstami - nesmú ale obopínať (uzatvárať) prsty.
 4. Technické vykonanie disciplíny
  1. Streľba sa vykonáva v polohe stojmo bez umelej opory pre zbraň, alebo jednotlivé časti tela. Zbraň sa môže držať pri streľbe dvoma rukami.
  2. Vzdialenosť terčov od palebnej čiary je 25 metrov.
 5. Podmienky streľby
  1. Čas na prípravu je povolený len po nástupe na palebnú čiaru v dĺžke maximálne päť minút. Ak sú všetci súťažiaci pripravení, môže rozhodca disciplíny na základe ich súhlasu prípravu skrátiť.
  2. Pred prvou súťažnou položkou vykoná pretekár nástrel 3 výstrely v čase 2 minúty do terča 135P
  3. Každá časť disciplíny pozostáva z dvoch 5 výstrelových položiek, každá v čase 2 minúty do jedného terča.
  4. Pre každú súťažnú položku môže súťažiaci nabíjať zbraň maximálne 5 nábojmi.
  5. Pre kontrolu hodnoty zásahov počas nástrelu môže pretekár použiť ďalekohľad, alebo iné digitálne zariadenie na sledovanie zásahov avšak bez blesku a osvetlenia, upevneného na stojane alebo podložke ktoré mu umožňuje kontrolu zásahov pri dodržaní zásad bezpečnosti, najmä bez zmeny polohy pri streľbe príslušnej disciplíny, bez odloženia zbrane z ruky a bez vybočenia ústia hlavne z bezpečného uhla streľby3). Pred každou súťažnou položkou pretekár ďalekohľad, príp. iné zariadenie na sledovanie zásahov zakryje, prípadne otočí tak, aby nemohol sledovať zásahy v terči počas položky. Môže ho použiť po vykonaní položky na pokyn rozhodcu.
   Kontrola zásahov v terčoch chodením pretekára terčom je zakázaná.
  6. Súťažiaci nesmie mať pomocníka - korektora.
 6. Povelová technika
  1. Nástrel:
   • „Päť minút príprava!“
   • „Prípravu ukončiť!“
   • „3 náboje pre nástrel nabíjať!“
   • „Pripravení?“
   • „3 výstrely v čase dve minúty štart!"
   • „Stop! Paľbu zastaviť!“
   • „Zbrane vybiť, zbrane odložiť“
   • „Obsluha k terčom! (Terče vymeniť, prípadne prelepiť a označiť hodnotu prelepených zásahov)“
  2. Jednotlivé súťažné položky (prvá až piata) pokračujú po odchode obsluhy terčov z terčového poľa:
   • „Ďalekohľady zakryť, prípadne otočiť!“
   • „5 nábojov nabíjať!“
   • „Pripravení?“
   • „5 výstrelov v čase dve minúty štart! “
   • „Stop! Paľbu zastaviť!“
   • „Zbrane vybiť, zbrane odložiť “
   • „Kontrola zásahov povolená“
   • „Obsluha k terčom terče vymeniť!“
  3. Posledná (šiesta) položka pokračuje po odchode obsluhy terčov z terčového poľa:
   • „Ďalekohľady zakryť, prípadne otočiť!“
   • „5 nábojov nabíjať!“
   • „Pripravení?“
   • „5 výstrelov v čase dve minúty štart! “
   • „Stop! Paľbu zastaviť!“
   • „Zbrane vybiť, zbrane odložiť, k prehliadke zbraň a zásobníky!“
   • „Kontrola zásahov povolená“
   • „Obsluha k terčom!“
 7. Hodnotenie výsledkov
  1. Hodnotenie výsledkov sa vykonáva podľa článku 9 „Všeobecných pravidiel športovo - streleckých súťaží SZVvZ“ smernica číslo 3/SZVvZ-95/97/01/12/15. Pre určenie hodnoty sporných zásahov, pokiaľ to stav terča umožňuje, sa používajú zásuvné kalibre (ináč sa použije optický kaliber) s rozmerom meracej hrany 12 mm a priemerom zásuvného tŕňa podľa kalibru použitej zbrane.
  2. Hodnotenie jednotlivca je dané súčtom nastrieľaných bodov vo všetkých troch položkách. Jednotlivec môže získať maximálne 350 bodov (100+100+150).
  3. Pri určení poradia, ak niektorí súťažiaci dosiahnu rovnaký celkový počet bodov, sa určí poradie v súťaži podľa lepšieho dosiahnutého výsledku v jednotlivých položkách a to v tomto poradí:
   • terč D-1
   • terč 50/20
   • terč 135-P
   • pri rovnakom celkovom počte bodov sa určí poradie pretekárov podľa počtu zásahov s vyššou bodovou hodnotou (15, 10, atď.).
  4. Samostatne sa vyhodnocuje strelecký trojboj jednotlivcov z pištole a samostatne z revolveru.
 8. Tresty

  Tresty za porušenie pravidiel alebo bezpečnosti pri streľbe sú ukladané podľa článku 4 „Všeobecných pravidiel športovo - streleckých súťaží SZVvZ“ smernica číslo 3/SZVvZ -95/97/01/12/15/16.

 9. Systém súťaží

  Systém súťaží vykonávaných podľa týchto pravidiel je pre každý kalendárny rok konkretizovaný vo Vykonávacej smernici, ktorú vydáva Ústredná rada SZVvZ.>

 10. Záverečné ustanovenia
  1. Smernica č. 5/SZVvZ-01 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 8. decembra 2001 a nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
  2. Revidovaná smernica č. 5/SZVvZ-01/10 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 13. februára 2010 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010.
  3. Revidovaná smernica č. 5/SZVvZ-01/10/11 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 29. januára 2011 a nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2011.
  4. Revidovaná smernica č. 5/SZVvZ-01/10/11/12 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 17. decembra 2011 a nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2012.
  5. Revidovaná smernica č. 5/SZVvZ-01/10/11/12/15 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 31. januára 2015 a nadobúda účinnosť dňom 1.marca 2015.
  6. Revidovaná smernica č. 5/SZVvZ-01/10/11/12/15/16 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 27. februára 2016 a nadobúda účinnosť dňom 1.marca 2016.
  7. Revidovaná smernica č. 5/SZVvZ-01/10/11/12/15/16ú18 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 3. marca 2018 a nadobúda účinnosť dňom 3.marca 2018.

Miroslav JÁNOŠ, v. r.
prezident SZVvZ


1) Zariadenie alebo súčasť hlavne upravujúce účinky zdvihu - bod 4.1.10 STN 39 5002 Zbrane pre civilnú potrebu.

2) Kompenzátor znižujúci záklzovú energiu zbrane - bod 4.1.10.1 STN 39 5002 Zbrane pre civilnú potrebu.

3) Stanovený uhol streľby, pri ktorom nesmie dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti strelca a ďalších osôb vystrelenými alebo odrazenými strelami - bod 2.3.7.3 STN 39 5050 Strelnice pre ručné strelné zbrane.

vrátiť na začiatok