Spravodajca č.1/2018

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktvít ( ďalej SZVvZ ) za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2018 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.

Ďakujem tiež touto cestou Ministerstvu obrany SR a Generálnemu štábu OS SR za pomoc pri zabezpečení streleckých pretekov SZVvZ .

Obsah Spravodajcu č.1/2018 – základný – bude nasledovný, po vzatí na vedomie dokumentov na najbližšej Ústrednej rade pravdepodobne dňa 3.3. 2018 ( 10.3. ) :

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2018 - je zverejnený a upravený
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 5. Vykonávacia smernica – samonabíjacia zbraň 58
 6. Vykonávacia smernica - Repiko
 7. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 8. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2018:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ IBAN SK15 0200 0000 0012 5364 4458, SUBASKBX ( 1253644458/0200 ). Povinnosť zaplatiť členské príspevky začína 1. januára v príslušnom roku, tento rok akceptujeme termín do 31.marca vo výške 20 € na člena. Variabilný symbol číslo KVvZ. !!!
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2019, písomne do 30.9.2018 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214. Pre rok 2018 sme včas zverejníli základné pevné termíny konania kvalifikačných pretekov, na ktoré sa bolo treba prihlásiť, žiaľ predstavoval som si to operatívnejšie a bolo treba pripraviť znova až 8 verzií. Skorší termín nahlásenia je z dôvodu, že chceme pripraviť nástenný Kalendár na rok 2019 z vlastnej činnosti a fotografií z roku 2018.
 3. Kalendár pretekov na rok 2018 je spracovaný a bol potvrdený ÚR ( 16.12.2017 ) poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár bol zaslaný na GŠ OS SR a mal by byť zapracovaný v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2018. Počet pretekov vo viacboji je zostabilizovaný na počte osem, trojboj 15 , Sz 58 na 10 pretekov a Repiko 8 pretekov .Organizátorov budeme dotovať 1,5 € na štartujúceho pretekára, po včasnom dodaní Správy HR a Výsledkovej listiny, tak ako sme zabezpečili minulý rok. Chcem pripomenúť všetkým členom skutočnosť, že Krajské zväzy sme v roku 2017 dotovali čiastkou 1224 €. Na základe Uznesenia Ústrednej rady zo dňa 16.12.2017 túto dotáciu na rok 2018 rušíme, na zahraničné aktivity sme vydali, 2166,1 €, domáce preteky sme dotovali sumou 6562,13 čo predstavuje spolu hodnotu 9952€
 4. Znova upozorňujem organizátorov, kto mal záujem o terčový materiál, mal zaslať písomnú požiadavku na sekretariát , aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si organizátori objednajú, zaplatia a prevezmú. Na návrh ŠTK budú na kvalifikačných pretekoch použité len terče, ktoré boli vytlačené a prevzaté cez sekretariát SZVvZ čím je zaručená originalita. Požiadavky na terčový materiál je treba nahlásiť na sekretariát do 31.1.2018, času bolo dosť aj informácii dostatok.
 5. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. I touto cestou oslovujeme aktívnych rozhodcov, aby sa v prvom rade prihlásili, kde chcú rozhodovať a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Ostatné preteky budú zabezpečené nomináciou rozhodcov, ktorá je spracovaná a bude zverejnená na web-stránke zväzu. Licencie M a A rozhodcov platia do 31.12.2021. Licencie rozhodcov B a C do 31.12.2019.
 6. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne  25. – 26. 8. 2018
 7. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite.
 8. Informácia o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2018 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2018 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov ( FO ), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2018. Čiastka 789,61 € ktorú sme v roku 2017 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2017 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2018.Podobne ako v roku 2017 aj v roku 2018 daňovník – fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2017, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej ( iba jednej ) právnickej osobe ( napr. SZVvZ ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32 €. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2017, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom ( aj viacerým ), ak v roku 2017 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2017 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2017, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30€ pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane. SZVvZ je registrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom 50678/2017 z 5.12.2017 pod spisovou značkou NCR po 8299/2017. Upozorňujem na pridelené IČO 308446220001. Neziskové organizácie sa podľa nového dozvedia, od koho dostali finančné prostriedky. Podmienkou však je, aby daňovník vo vyhlásení o poukázaní podielu vyjadril súhlas s informovaním prijímateľa. V takom prípade správca dane oznámi prijímateľovi označenie daňovníka – vaše meno, priezvisko a trvalý pobyt, ale bez finančnej čiastky.
 9. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail SZVvZ1@gmail.com, a www.szvvz.sk.
 10. Evidenciu priebežných výsledkov v roku 2018 bude zabezpečovať Milan Stacho, PhD vo všetkých súťažiach. Bolo by vítané keby sa prihlásil niekto z Bratislavy, kto by chcel operatívne vypomôcť.
 11. K Smerniciam – dňa 13.1.2018 zasadla Športovo technická komisia SZVvZ, aby s konečnou platnosťou doriešila znenie Smerníc, podľa ktorých prebehnú súťaže v roku 2018. Myslím si, že znova bude spokojnosť a skončia nevraživosti na pretekoch. Treba si uvedomiť, že preteky sú svojim spôsobom spoločenskou udalosťou a treba, aby v tomto duchu prebiehali.
 12. V októbri 2017 sa konal VII. Snem SZVvZ, ktorý zvolil nové vedenie na ďalšie funkčné obdobie, prezidenta Miroslava Jánoša, členov prezídia Ing. Františka Ušáka a Vladislava Bláhu.
 13. V roku 2017 družstvo Slovenska v zložení pp. Buberník, Dolník, Daňo, Slaničan, Žigray, Pavlovčík, Oravec, Beca, Očkaják, Duchoslav, Jancek a Denci absolvovalo Medzinárodné strelecké preteky záloh, 18. ročník – BA – BO – PH na strelnici Semily a potvrdilo prvé miesto v družstvách výkonom 2946 bodov . Ako jednotlivec sa na prvom mieste umiestnil Matej Dolník výkonom 328 bodov. Srdečne všetkým ďakujem za vzornú reprezentáciu SZVvZ. Tento rok budeme organizovať 19. ročník u nás, pravdepodobne 28.-29.9.2018.
 14. Ak potrebujete vystaviť nové členské preukazy ( sú zaplnené ) nahláste e-mailom, alebo telefonicky
 15. Pri nahlasovaní nových členov prosím uvádzať v prihláškach kompletné údaje s dosiahnutými hodnosťami a znalosťou cudzej reči.

Bratislava: 4. februára 2018

Miroslav Jánoš, prezident SZVvZ