Spravodajca č.1/2014

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám Spravodajca č.1/2014 v elektronickej forme, ktorá je po skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou.

Dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom SZVvZ za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2014 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.
Dňa 19. októbra 2013 sa uskutočnil VI. Snem SZVvZ v Budmericiach, kde 25 prítomných delegátov prijalo základné materiály na chod zväzu v ďalšom funkčnom období. Bol zvolený prezident, dvaja členovia prezídia a kontrolór. Boli schválené Stanovy a prijaté Programové zameranie činnosti SZVvZ.

Obsah Spravodajcu č.1/2014 – základný - bude nasledovný po schválení dokumentov na Ústrednej rade dňa 22.2.2014:

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2014
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 5. Vykonávacia smernica – samonabíjacia zbraň 58
 6. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 7. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2014:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ ( 1253644458/0200 ),(IBAN:SK15 0200 0000 0012 5364 4458, BIC: SUBASKBX ) do 31.marca v roku 2014 vo výške 10 €. Variabilný symbol číslo KVvZ. . Odvádzanie 1 € zo zväzu na KZ zostáva naďalej v platnosti.
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2015, písomne do 31.8.2014 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214.Mrzí ma, že nedodržanie zásad včasného nahlasovania organizátorov robil veľké problémy pri zostavovaní Kalendára na rok 2014. V súčasnosti ( 25.1.2014 ) nemáme stabilný Kalendár ( odhlásili sa niektorí organizátori ) a skutočne robíme všetko pre to, aby bol konečný.
 3. Preteky zo samonabíjacej zbrane 58 budú organizované ako kvalifikačné na VTSÚ Záhorie, Čáčov , Nižná Hutka a Prešov ( viď Kalendár 2014 ), M-SR v Čáčove.
 4. Kalendár pretekov na rok 2014 bol predbežne schválený ÚR SZVvZ ( 14.12.2013 a bude zverejnený v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, pre vyššie spomenuté skutočnosti, s konečnou platnosťou uzatvárame 22.2.2014 a táto verzia bude oficiálna na web-stránke SZVvZ. Kalendár bol síce schválený na GŠ OS SR a je obsiahnutý v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2014, ale bez zapožičania zbraní, streliva a zdravotníka so sanitkou.
 5. Znova upozorňujem organizátorov na terčový materiál , kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát do 22.2.2014, aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si usporiadatelia objednajú, zaplatia a prevezmú. ( terče 135 P-Pi a Sa, papagáj ). Bližšie usmernenie po nahlásení objednávok
 6. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji i trojboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. Znova prikročíme k delegovaniu rozhodcov na kvalifikačné preteky. Preto prosím organizátorov, aby na základe Uznesenia ÚR zo dňa 14.12.2013 zaslali návrhy na delegovanie rozhodcov ( HR, PHK, TD ). I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa prihlásili a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Pre rozhodovanie BoPi zostávajú v základnom výbere osvedčení rozhodcovia z minulého roka, jedná sa o pp.Bláha, Kulich, Liška M,Stacho, Toček, Barna, Magnus, Frkáň, Salaj a môžu pribudnúť i ďalší nemenovaní.
 7. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne 23 a 24..8.2014.( Košiciach )
 8. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite.
 9. Teraz informácia o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2014 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2014 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov ( FO ), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2014. I keď čiastka 1225,8 €, ktorú sme v roku 2013 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2013 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2014.Podobne ako v roku 2013 aj v roku 2014 daňovník –fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2013, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej ( iba jednej ! ) právnickej osobe ( napr. SZVvZ ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32€. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2012, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom ( aj viacerým ), ak v roku 2013 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2013 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2013, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30 € pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane.
 10. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail SZVvZ1@gmail.com a www.szvvz.sk.
 11. Žiadal som členov SZVvZ o brigádnickú pomoc na Hradskej 79, Bratislava ( čistenie zbraní, jarné upratovanie, rez ovocných stromov a kríkov jarné upratanie v budove, maľovanie a.p ). Žiaľ musím konštatovať skutočnosť, že prišlo mizivé percento zo 600 členov v Bratislave evidovaných. Takto si nepredstavujem brigádnickú spoluprácu a starostlivosť o naše priestory. Všetko je o prístupe a ochote pomôcť . I touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa brigád zúčastnili a tak pomohli aspoň trocha skultúrniť naše spoločné priestory. V tomto roku bude znova vyhlásená brigáda, podľa počasia a bol by som veľmi rád, keby sa prihlásilo čo najviac brigádnikov. Informácia pôjde priamo na predsedov KVvZ.
 12. Na ostatnom zasadnutí ÚR SZVvZ 14.12.2013 sme sa zaoberali pripomienkami k k smerniciam a organizácii všetkých pretekov. Bolo prijaté uznesenie, aby zasadla ŠTK ( 18.12014 ) pod vedením predsedu RNDr. Milana Stacha a pripravila materiály ( návrhy ), aby ich bola Ústredná rada schopná schváliť na riadnom zasadnutí 22.2.2014.Tu chcem apelovať na včasné odosielanie oficiálnych Výsledkových listín a hlavne správ hlavných rozhodcov. Ústredná rada navrhuje pre rok 2014 neorganizovať preteky družstiev v streleckom trojboji . Ak budete mať zásadné pripomienky, podnety na nové disciplíny, aby preteky boli ešte zaujímavejšie a hlavne adrenalínovejšie odovzdajte hlavnému rozhodcovi na pretekoch, aby sa ústredná rada s nimi zaoberala. Na web stránke budú všetky Smernice aj s úpravami, aby ste mali čas sa s nimi oboznámiť a pripomienkovať.
 13. Ako ste zaregistrovali podarilo sa mi zabezpečiť viacboj strelivom aj vďaka členom KVvZ Trnava pp. Mgr. Hutár, Fraňo M za čo im patrí veľké poďakovanie. Nebolo to jednoduché a všetci sme si fyzicky „užili „ V budúcnosti pristúpime k inej forme.
 14. Ak potrebujete vystaviť nové preukazy resp. vložky k preukazom ( sú zaplnené ) nahláste e-mailom, alebo telefonicky.
 15. Medzi členskou základňou bol záujem o polokošele so Štátnym znakom a znakom SZVvZ. Záujemcovia dohláste sa informatívne na sekretariát s približným počtom. Ďalšie podrobnosti po zistení záujemcov.

Bratislava: 5. februára 2014