Spravodaj č.1/2007

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám ďalší, menovite druhý, Spravodajca č.1/2007 v elektronickej forme, ktorá je po vlaňajších skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou. Je technicky na úrovni, je jednoduchšia na fyzickú manipuláciu s materiálmi a dá sa povedať i ekonomicky prístupnejšia.

Obsahové zameranie je už stabilné a budeme v ňom pokračovať i v budúcnosti. Aby sme zabezpečili operatívnosť a rýchlejší prenos informácií k členskej základni, nielen čo sa týka Spravodajcu, ale i ďalších informácií a výsledkov pretekov v roku 2007, nutne potrebujeme, aby každý KVvZ nahlásil na sekretariát kontaktnú e-mailovú adresu do 31.3.2007 (nemusí to byť adresa predsedu klubu).

Obsah Spravodajcu č.1/2007

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Rozpracované Programové zameranie činnosti SZVvZ, I. viceprezident-nedodal
 3. Kalendár 2007 – domáci
 4. Kalendár 2007 – zahraničný
 5. Vykonávacia smernica – viacboj, II. viceprezident
 6. Vykonávacia smernica – trojboj, II. viceprezident
 7. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 8. Potvrdenie o zaplatení dane
 9. Upravený zoznam KVvZ s kontaktnými adresami k 31.12.2006, prezident
 10. Aktuálny zoznam rozhodcov na základe skúšobných testov, II. viceprezident
 11. Dosiahnuté výsledky v roku 2006 – pištoľ, revolver, viacboj
 12. Aktuálna Prihláška za člena SZVvZ
 13. Smernica NGŠ na prípravu ozbrojených síl SR vo výcvikovom roku 2007
 14. Nahlásenie termínov organizácie pretekov – viacboj – v roku 2008 a objednávka terčového materiálu

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2007:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ (1253644458/0200), tak ako bolo stanovené v Spravodajcovi č.1/2006, do 31.januára v príslušnom roku vo výške 100.- Sk spolu s aktualizovaným zoznamom členov KVvZ (zaslať na sekretariát). Znova musím konštatovať, že sa nerobí tak ako som žiadal v minulom období t.z. treba vždy uvádzať ako variabilný symbol evidenčné číslo Vášho Klubu (napr. 024-Prešov) a druhá dôležitá poznámka, pri platbách poštovné uhrádzať nad hodnotu členského príspevku čo predstavuje hodnotu väčšinou 4,50 Sk.
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2008, písomne do 15.9.2007 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214.
 3. V dňoch 2. – 4.5.2007 sa uskutoční 9. medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2007 Brno
 4. Kalendár pretekov na rok 2007 bude po schválení ÚR SZVvZ (asi 17.2.2007) poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár bol schválený na GŠ OS SR a je obsiahnutý v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2007, ktorý j e súčasťou Spravodajcu.
 5. V priebehu roku 2006 som informoval o nedostatku terčového materiálu na sklade SZVvZ, bol vydaný i informačný list na web stránke, žiaľ do dnešného dňa sa prihlásilo mizivé percento žiadateľov. Znova upozorňujem organizátorov, kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát tak ako je uvedené v bode 13 Spravodajcu.
 6. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji plánujeme absolvovať školenie (asi 21.4.2007 v Príbelciach od 10,00 do 15,00 hodín). Jedná sa o zástupcu kraja, ktorý bude rozhodovať BoPi v danom kraji, náklady hradí SZVvZ. Školenia sa môžu zúčastniť i ďalší nahlásení účastníci (p. Bláhovi), ale na vlastné náklady resp. klubu. Nominujeme – Bláha, Buberník, Kulich, Liška (Turany), Barna, Magnus, Ossza s praktickými ukážkami.
 7. Na záver som si ponechal informáciu o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2007 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2007 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Do 30. apríla 2007 zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2007. V zozname prijímateľov 2% na rok 2007 sa nachádzame v riadku 4771. I keď čiastka 20 000.- Sk, ktorú sme v roku 2006 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR získať financie hlavne od právnických osôb ktorí sú členmi SZVvZ keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani 1Sk. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom (viď tabuľka) za rok 2006 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2007.
 8. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail szvvz@zoznam.sk a www.szvvz.sk.
 9. Na záver chcem srdečne poďakovať za brigádnickú pomoc pri sťahovaní materiálu z budovy v Nových Zámkoch. Jedná sa o členov KVvZ 001BA, 006BA a 060 NR.