Spravodajca č.1/2011

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám ďalší Spravodajca č.1/2011 v elektronickej forme, ktorá je po skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou.

Vzhľadom na vek nemienim už v ďalšom volebnom období po roku 2013 kandidovať a rád prepustím miesto a pomôžem mladšiemu kandidátovi. Preto pripomínam túto skutočnosť a žiadam záujemcov o prácu prezidenta, aby sa prejavili a v priebehu dvoch rokov sa zapracovali, aby nenastalo vákuum v činnosti zväzu.

Dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom SZVvZ za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2011 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.

Obsah Spravodajcu č.1/2011

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2011
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj (po schválení ÚR 29.1.2011)
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj (dtto)
 5. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 6. Potvrdenie o zaplatení dane
 7. Nahlásenie termínov organizácie pretekov – viacboj – v roku 2012.

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2011:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ (1253644458/0200), do 31.marca v roku 2011. Variabilný symbol číslo KVvZ. Na návrh Prezídia SZVvZ sa členské zvyšuje na 8 €.
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2012, písomne do 31.8.2011 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214.
 3. Pretek zo Sa 58, ktorý sa mal konať 29.1.2011 na strelnici Trnava-Štrky sa prekladá na marec.
 4. Kalendár pretekov na rok 2011 bude schválený ÚR SZVvZ (29.1.2011) poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár bol schválený na GŠ OS SR a je obsiahnutý v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2011, ktorý j e súčasťou Spravodajcu.
 5. V priebehu rokov 2006 - 2010 som informoval o nedostatku terčového materiálu na sklade SZVvZ, bol vydaný i informačný list na web stránke.. Znova upozorňujem organizátorov, kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát , aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si poriadatelia objednajú a prevezmú.
 6. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. Bolo vyškolených 120 rozhodcov a kvalifikačné preteky nemá kto rozhodovať. I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa prihlásili a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Pre rozhodovanie BoPi zostávajú v základnom výbere osvedčení rozhodcovia z minulého roka, jedná sa o pp. Bláha, Buberník, Kulich, Liška (Turany), Barna, Magnus, Ossza, Frkáň, Salaj a môžu pribudnúť i ďalší nemenovaní.
 7. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne 21.8.2011.
 8. Niektoré legislatívne zmeny s účinnosťou od 1.1.2011 vytvorili priaznivejšie predpoklady na pokrytie zdrojov financovania športovo-branných aktivít zo štátneho rozpočtu pre vymedzené skupiny žiadateľov.
  Je to najmä zákon č. 528/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z. (ďalej len "zákon").Pre nás sú ťažiskové predovšetkým ustanovenia § 10 až § 11b zákona, v ktorých sú špecifikované zdroje financovania športu, podmienky poskytnutia dotácie, kto môže byť žiadateľom o dotáciu a formálne a obsahové náležitosti výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a náležitosti vlastnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zverejňuje Ministerstvo školstva SR na svojom webovom sídle http://www.minedu.sk/. Termín podania žiadostí je do 31.1.2011.
  Tie KVvZ, ktoré pôsobia v rámci športových klubov polície, môžu žiadosť o poskytnutie dotácie uplatniť u Ministerstva vnútra SR (ďalej len "MV SR") v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR do 31. októbra podľa podmienok zverejnených do 30. septembra na webovom sídle MV SR http://www.minv.sk/.
  Projekty na podklade zákona č. 425/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR budem predkladať osobne.
  Za účelom zamedzenia duplicitného uplatnenia žiadosti o poskytnutie dotácie na rovnaké podujatie rôznymi žiadateľmi v rámci organizačnej štruktúry SZVvZ je potrebné každú žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa § 10 písm.a) a písm. b) zákona na podujatie alebo aktivitu v podmienkach SZVvZ vopred prerokovať s prezidentom. V tejto súvislostí sa priamo vyžaduje vytvorenie resp. aktivita príslušného krajského zväzu SZVvZ, tak ako máme uvedené v Stanovách.
 9. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite
 10. Na záver som si ponechal informáciu o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2011 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2011 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2011. I keď čiastka , ktorú sme v roku 2010 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2010 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2011.
 11. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail szvvz@zoznam.sk a www.szvvz.sk.
 12. Žiadam členov SZVvZ o brigádnickú pomoc na Hradskej 79, Bratislava (čistenie zbraní, jarné upratovanie, rez ovocných stromov a kríkov jarné upratanie v budove, maľovanie a.p). Žiaľ musím konštatovať skutočnosť, že na vyhlásené termíny brigád v roku 2010 neprišiel nikto (600 členov) okrem pp. Orihela a Ing. Šťastného. Takto si nepredstavujem brigádnickú spoluprácu. Tento rok budú vyhlásené brigády na jar, v lete a v jeseni, aby sa nikto nemohol vyhovárať, že nemal čas. Všetko je o prístupe a ochote pomôcť .