SMERNICA
Slovenského zväzu vojakov v zálohe

Všeobecné pravidlá športovo - streleckých súťaží SZVvZ.

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Vojensko - branné súťaže klubov vojakov v zálohe

    Vojensko - branné súťaže klubov vojakov v zálohe (ďalej len „VBS KVvZ“, alebo „súťaže“) sú špecifickou aktivitou KVvZ pri napĺňaní cieľov a úloh Slovenského zväzu vojakov v zálohe (ďalej len „SZVvZ“), podľa stanov, formou branno - športovej činnosti.

  2. Cieľ, účel a rozsah platnosti všeobecných pravidiel VBS KVvZ
   1. Cieľom všeobecných pravidiel vojensko - branných súťaží klubov vojakov v zálohe (ďalej len „pravidiel“) je dosiahnuť jednotnosť v organizácii, riadení, technickom zabezpečení a zásadách hodnotenia výkonnosti súťažiacich, stanoviť záväzné základné pravidlá bezpečnosti pri týchto súťažiach a formulovať základné podmienky regulárnosti každej súťaže.
   2. Pravidlá sú spoločné pre všetky VBS KVvZ. Pravidlá schválila ústredná rada SZVvZ a sú platné od 1. januára 1996 do odvolania. Vykonávať záväzný výklad, alebo zmeny pravidiel je oprávnená ústredná rada SZVvZ.
   3. Na pravidlá nadväzujú špeciálne technické pravidlá pre jednotlivé konkrétne súťaže KVvZ, resp. ich disciplíny, ktoré obsahujú športovo - technické a bezpečnostné podmienky a výkonnostné kritériá týchto súťaží.
   4. Pre jednotnú celoštátnu postupovú branno - športovú súťaž KVvZ (viď. čl. 1.4) vydá ústredná rada SZVvZ vykonávaciu smernicu pre daný rok.
  3. Usporiadateľ a organizátor súťaže
   1. Usporiadať súťaž, znamená zabezpečiť prípravu, vykonanie a vyhodnotenie súťaže podľa technických pravidiel, všestranne t.j. najmä organizačne, personálne, osvetovo, technicky, materiálne, administratívne, hospodársky, usporiadateľsky, zdravotnícky a z hľadiska regulárnosti a bezpečného vykonania všetkých disciplín súťaže.
   2. Usporiadateľom VBS KVvZ (ďalej len „usporiadateľ súťaže“) sú články príslušného stupňa organizačnej výstavby SZVvZ, ak sú podľa stanov právnickými osobami. Vlastným usporiadaním súťaže je poverený klub vojakov v zálohe.
  4. Sústava VBS KVvZ
   1. VBS KVvZ (resp. jednotlivé disciplíny týchto súťaži) sa rozlišujú podľa obsahu súťaže:
    1. strelecké: podľa druhu strelieb (na presnosť streľby, streľby súbojové, streľby bojové - kombinácia streľby na presnosť a streľby na miznúce ciele spojené s pohybom na strelnici) a podľa použitých zbraní (vzduchových, malokalibrových a veľkokalibrových),
    2. nestrelecké: praktické (hod granátom),
    3. rôzne kombinácie 1.4.1.1 a 1.4.1.2.
   2. Podľa počtu súťažiacich v súťažnom kolektíve na súťaže :
    1. jednotlivcov,
    2. družstiev (počet členov družstva upraví vykonávacia smernica pre daný rok).
   3. Podľa počtu disciplín, ktoré pretekári v danej súťaži absolvujú, na súťaže :
    1. s jednou disciplínou,
    2. viacboje.
   4. Podľa organizačných foriem na :
    1. jednotnú celoštátnu branno - športovú súťaž KVvZ,
    2. otvorené súťaže, miestne postupové súťaže a viackolové súťaže zaradené do ročného kalendára športových akcií ústrednej rady SZVvZ na príslušný rok,
    3. ostatné VBS KVvZ.
   5. Z hľadiska územného rozsahu účasti KVvZ na súťaže :
    1. klubové, miestne,
    2. oblastné,
    3. pohárové,
    4. postupové,
    5. republikové,
    6. medzinárodné a iné.
  5. Účasť na súťažiach :
   1. Účastníkmi súťaže sú členovia organizačného výboru, členovia súťažného výboru, rozhodcovia, pretekári a pozvaní hostia, ktorí sa na súťaži zaprezentovali (viď. TABUĽKA č.1) a diváci.
   2. Všetci účastníci súťaže musia v súťaži vystupovať disciplinovane, ohľaduplne a zásadovo.
   3. Nevyhnutnou podmienkou účasti pretekára na postupových súťažiach KVvZ je jeho členstvo v KVvZ, ktoré preukazuje svojim členským preukazom, kde je potvrdené zaplatenie členských príspevkov na bežný rok, vyznačený dátum narodenia a vyznačená príslušnosť ku KVvZ. V prípade potreby stanoví usporiadateľ súťaže ďalšie podmienky účasti na konkrétnej súťaži.
   4. Povoliť účasť pretekárov - nečlenov KVvZ (napr. pri medzinárodných súťažiach a pod. ...) na súťaži a stanoviť jej podmienky je v pôsobnosti a zodpovednosti usporiadateľa súťaže.
   5. Pre súťaže družstiev platí, že náhradník pre družstvo je povolený v prípade, že zmena je nahlásená pred začatím súťaže družstva. Družstvo je povinné absolvovať danú súťaž (resp. daný stupeň súťaže) v tom zložení, v akom sa zaprezentovalo. Po začatí súťaže nie je možné vykonať zmenu v zložení družstva. V postupových súťažiach, v danom roku, môže pretekár štartovať len za jedno družstvo.
    1. Označenie družstva musí byť vo všetkých KP rovnaké (napr. KVvZ-051-BB LIAZ Veľký Krtíš „B“)
    2. Ak v KP nastúpi za družstvo člen klubu, ktorý už štartoval za iné družstvo klubu, všetky predchádzajúce výsledky družstva, z ktorého odíde sa anulujú. Výsledky jednotlivcov ostávajú v platnosti.
   6. Za závažné priestupky môže byť zo súťaže pretekár vylúčený - diskvalifikovaný, jeho výsledky v súťaži jednotlivcov sa anulujú. V súťaži družstiev sa výsledky diskvalifikovaného pretekára, s ním ukončených disciplín do doby jeho diskvalifikácie započítavajú.
   7. Ak je pretekár nútený z vážnych dôvodov odstúpiť zo súťaže, je povinný ohlásiť hlavnému rozhodcovi svoje odstúpenie zo súťaže. V tomto prípade určí sa jeho poradie v súťaži jednotlivcov na základe výsledkov (aj čiastkových) dosiahnutých v disciplínách, ktoré absolvoval pred odstúpením. V súťaži družstiev sa započíta do výsledku družstva výsledok dosiahnutý pretekárom pred odstúpením. V prípade diskvalifikácie platí ustanovenie článku 1.5.6.

    TABUĽKA č.1

    USPORIADATEĽ SÚŤAŽE
    v spolupráci s organizátorom súťaže menuje funkcionárov súťaže,
    deleguje rozhodcov a pozýva hostí súťaže
    ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
    ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
    riadiace orgány súťaže
    (orgány organizátora súťaže)
    zbor
    rozhodcov
    vysielajúca
    zložka
    hostia súťaže
    a diváci
    organizačný výbor súťažný výbor
    funkcionári súťaže rozhodcovia pretekári
    rozdelenie zodpovednosti účastníkov súťaže
    zodpovednosť za všestrannú prípravu, zabezpečenie priebehu a vyhodnotenie súťaže, za podanie hlásenia organizátorovi súťaže a uzatvorenie dokumentácie súťaže najmä zodpovedá za riešenie odvolaní voči riešeniu protestov zodpovednosť za bezpečnosť a regulárnosť priebehu súťaže zodpovednosť za prípravu pretekárov na súťaži * účastníci pozerajúci na súťaž NERUŠIA činnosť ostatných účastníkov

    * Ak usporiadateľ súťaže, alebo vysielajúca zložka - organizácia, vyšle s pretekármi aj vedúceho družstva, tento zodpovedá za celú činnosť a správanie družstva v priebehu súťaže. Vedúcim družstva môže byť aj pretekár.

 2. Funkcionári a účastníci súťaží
  1. Organizačný výbor
   1. Zloženie organizačného výboru :
    • predseda organizačného výboru,
    • tajomník organizačného výboru,
    • riaditeľ súťaže,
    • hlavný rozhodca (1. zástupca predsedu organizačného výboru),
    • zástupca organizátora súťaže v organizačnom výbore,
    • zdravotník súťaže.
   2. Pri súťaži väčšieho rozsahu organizačný výbor spravidla zriaďuje pre jednotlivé druhy zabezpečenia súťaže pracovné komisie.
   3. Povinnosťou organizačného výboru je zabezpečiť súťaž v zmysle týchto pravidiel. Znamená to najmä:
    1. spracovať plán organizačného zabezpečenia súťaže,
    2. spracovať a vydať propozície súťaže,
    3. spracovať návrh rozpočtu súťaže, obstarať finančné hospodárenie a vyúčtovať výdaje spojené s usporiadaním súťaže,
    4. spracovať dokumentáciu súťaže,
    5. materiálne zabezpečiť súťaž,
    6. zabezpečiť výber, úpravu a schválenie všetkých priestorov pre plnenie súťažných disciplín a ďalších miest pre súťaž (kancelárie súťaže, miestnosti pre porady, miestnosti pre hodnotiacu komisiu, umyváreň, šatne, WC a pod.......),
    7. zaistiť výber, kontrolu , schválenie a preberanie zbraní, streliva a iného materiálu pre súťaž,
    8. zabezpečiť príslušné bezpečnostné opatrenia spojené s prevádzkou strelníc a granátišťa,
    9. zabezpečiť služby nutné k uskutočneniu súťaže,
    10. pripraviť a zaistiť zdravotnícke zabezpečenie súťaže,
    11. pripraviť prihlášky do súťaže a poskytovať informácie o súťaži,
    12. zabezpečiť potrebný počet funkcionárov súťaže a rozhodcov zodpovedajúcej kvalifikácie,
    13. zabezpečiť prezentáciu, štartovné čísla a losovanie,
    14. zabezpečiť podmienky pre vedenie súťaže v zmysle pravidiel,
    15. písomne vyhodnotiť súťaž.
  2. Súťažný výbor
   1. zloženie súťažného výboru :
    • hlavný rozhodca,
    • riaditeľ súťaže,
    • predseda hodnotiacej komisie (zástupca hlavného rozhodcu),
    • technický delegát,
    • zástupca pretekárov.
   2. Povinnosťou súťažného výboru je zaistiť plynulý a nerušený priebeh súťaže. Znamená to najmä :
    • vykonať konečnú kontrolu pripravenosti súťaže pred jej otvorením,
    • nepovoliť otvorenie súťaže, ak nie sú splnené podmienky regulárnosti a bezpečnosti,
    • kontrolovať prezentáciu a losovanie,
    • priebežne kontrolovať činnosť funkcionárov a rozhodcov,
    • informovať o svojich rozhodnutiach a opatreniach organizačný výbor,
    • dohliadať, aby priebeh súťaže zodpovedal pravidlám a časovému harmonogramu a robiť k tomu potrebné opatrenia,
    • hlásiť každú mimoriadnu udalosť usporiadateľovi súťaže, predsedovi organizačného výboru a orgánom polície,
    • zverejniť závažné rozhodnutia, ktoré sa týkajú súťaže a účastníkov súťaže,
    • robiť záznamy o svojich jednaniach, do ktorých sa zaznamenávajú aj údaje o uložených trestoch v súťaži,
    • vypracovať písomnú správu o priebehu súťaže (zápisnicu - protokol súťaže) a to v deň jej ukončenia.
   3. Súťažný výbor má právomoc:
    • rozhodnúť o odvolaní, prerušení alebo odložení súťaže, alebo o zmene jej časového harmonogramu,
    • jednať a rozhodnúť o sporných otázkach súťaže a o náležitostiach súťaže, ktoré nie sú jednoznačne uvedené, či vysvetlené v pravidlách alebo propozíciách,
    • nariadiť potrebné opatrenia, k odstráneniu prípadných závad, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a regulárnosť súťaže,
    • jednať a rozhodnúť o odvolaní voči uloženým trestom za porušenie pravidiel alebo propozícií,
    • rozhoduje o diskvalifikácii pretekára.
   4. Rozhodnutia súťažného výboru sú prijímané nadpolovičnou väčšinou jeho členov a sú konečné.
  3. Zbor rozhodcov
   1. Funkčné zloženie zboru rozhodcov :

    TABUĽKA č.2

    HLAVNÝ ROZHODCA
    Disciplíny Rozhodcovia disciplín Pomocní rozhodcovia *)
    strelecké rozhodcovia streleckých disciplín úsekoví rozhodcovia na streliskách
    hod granátom rozhodca hodu granátom štartér
    časomerač
    rozhodca pri odhodovej čiare
    rozhodca cieľa
    hodnotiaca komisia predseda hodnotiacej komisie členovia hodnotiacej komisie

    *) Potrebný počet pomocných rozhodcov a pomocných technických pracovníkov pre danú disciplínu a deľbu ich činnosti je povinný pre každú súťaž a každú disciplínu zabezpečí usporiadateľ.

   2. Povinnosťou zboru rozhodcov je zaistiť bezpečnosť a regulárnosť priebehu súťaže.
  4. Vysielajúca zložka pretekárov

    Organizácia ktorá vysiela pretekárov na súťaž zodpovedá najmä :

   1. Za nomináciu a včasné odoslanie kompletnej prihlášky.
   2. Za určenie vedúceho družstva.
   3. Za riadne vybavenie každého vysielaného pretekára dokumentmi pre prezentáciu, predpísanou výstrojou a potrebným MTZ vybavením.
   4. Za organizáciu dopravy pretekárov na súťaž.
   5. Že pretekári :
    1. sú zoznámení s pravidlami a propozíciami súťaže,
    2. sú fyzicky a mentálne schopní vykonávať streľbu a ostatné disciplíny súťaže a nie sú v zdravotnom stave, s ktorým je spojený útlm vplyvom choroby, užívaných liekov a pod., otupujúcich schopnosť sústrediť sa na dodržanie požiadaviek bezpečného správania sa pri súťaži,
    3. ovládajú zbrane s ktorými sa bude súťažiť, ovládajú bezpečnostné predpisy pre používanie týchto zbraní, majú predstavu o možných poruchách a vedia ako sa pri nich správať.
  5. Pretekári
   1. Pretekár je povinný :
    1. ovládať v potrebnom rozsahu pravidlá a propozície súťaže,
    2. plniť príkazy rozhodcov a funkcionárov súťaže a v súťaži družstiev tiež príkazy vedúceho družstva,
    3. správať sa v priebehu súťaže disciplinovane,
    4. mať počas súťaže viditeľne pripevnené štartovné číslo,
    5. ovládať zbrane, s ktorými bude súťažiť, poznať a dodržiavať bezpečnostné predpisy pre používanie zbraní,
    6. dodržiavať časový plán súťaže,
    7. ak sa už zaprezentoval, neopustiť bez osobitného súhlasu hlavného rozhodcu súťaž pred jej ukončením,
    8. zúčastniť sa na otvorení a ukončení súťaže ,
    9. nepožívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a látky s dopingovými účinkami pred alebo v priebehu súťaže.
   2. Jeden z členov každého družstva, zúčastňujúceho sa súťaže, je vysielajúcou zložkou určený ako vedúci družstva. Vedúci družstva vedie družstvo v súťaži, je jeho hovorcom v styku riadiacimi orgánmi súťaže.
  6. Vedúci družstva
   1. Vedúci družstva má právo :
    1. byť zvolený za člena súťažného výboru,
    2. zúčastniť sa losovania,
    3. obracať sa s otázkami na riadiace orgány súťaže,
    4. podávať protesty na okolnosti týkajúce sa priebehu súťaže, hodnotenia výsledkov,
    5. pri podaní protestu na predloženie terčov a záznamov o výsledku disciplíny členov svojho družstva po zverejnení výsledkovej listiny.
   2. Vedúci družstva je povinný:
    1. mať kópiu prihlášky družstva na súťaž, v ktorej sú vysielajúcou zložkou potvrdené prípadné zmeny a je určený vedúci družstva,
    2. poznať pravidlá, propozície a organizáciu súťaže,
    3. informovať členov svojho družstva o všetkých pokynoch organizačného a súťažného výboru,
    4. pred odchodom na súťaž skontrolovať doklady potrebné k prezentácii,
    5. zabezpečiť včasný nástup svojho družstva na otvorenie súťaže, na plnení všetkých súťažných disciplín a na ukončenie súťaže,
    6. poučiť členov svojho družstva o dodržiavaní bezpečnostných predpisov a opatrení pri používaní zbraní,
    7. nezasahovať do rozhodovania rozhodcov,
    8. zúčastniť sa porady súťažného výboru s vedúcimi družstiev.
   3. Ak štartuje pretekár v súťaži ako jednotlivec mimo súťažné družstvo, má v súťaži práva a povinnosti vedúceho družstva.
 3. Bezpečnosť
  1. Pravidlá základnej bezpečnosti pri streľbách
   1. zaisťuje usporiadateľ súťaže vytvorením predpokladov pre dodržiavanie bezpečnostných predpisov, pravidiel a zásad v oblastiach :
    1. výberu strelnice - s ohľadom na schválenie strelnice pre príslušný druh streľby, zbrane a kalibre, stavebné dispozície, technické vybavenie a prevádzkový režim strelnice,
    2. organizácie prípravy a priebehu strelieb - kontrolou technického stavu zbraní a streliva, technického zabezpečenia strelieb všeobecne, organizáciou manipulácie so zbraniami a strelivom, bezchybným riadením streľby a so streľbami súvisiacich činností, nepretržitým zdravotníckym zabezpečením, nepodávaním alkoholických nápojov pre súťažiacich v čase súťaže.
  2. Bezpečnosť počas priebehu strelieb
   1. Je povinnosťou hlavného rozhodcu vykonať poučenie pretekárov, rozhodcov a funkcionárov o bezpečnosti.
   2. V záujme bezpečnosti môže každý účastník súťaže kedykoľvek zastaviť streľbu. Účastníci súťaže sú povinní upozorniť rozhodcu alebo členov súťažného výboru na situácie, ktoré by mohli byť nebezpečné, alebo spôsobiť škodu.
   3. Nácvik streľby „nasucho“ a mierenie bez povelu rozhodcu je počas súťaže zakázané, zbrane sa nikto nesmie dotýkať, pokiaľ je obsluha pred palebnou čiarou!
   4. Pred začatím a po ukončení strelieb musia byť všetky zbrane na strelnici uložené nenabité, v bezpečnom stave alebo v transportnom obale. Pod bezpečným stavom sa rozumie zbraň bez náboja, s vybratým zásobníkom, spusteným spúšťovým mechanizmom. Nabíjať sa môže len na palebnej čiare a len vtedy, ak dostal od príslušného rozhodcu povel : „NABÍJAŤ !“. Pretekár nesmie začať strieľať bez povelu rozhodcu na strelisku : „ŠTART !“.
   5. Akékoľvek prenášanie nabitých zbraní v priestore strelnice je zakázané. Pištole na strelnici sa musia prenášať iba v puzdre, pušky s otvoreným alebo vybratým záverom.
   6. Na strelisko pri súťaži je povolený vstup len príslušnému pretekárovi, rozhodcovi a technickej obsluhe.
   7. Hovoriť s pretekárom na strelisku v dobe streľby môže len rozhodca disciplíny, úsekový rozhodca a hlavný rozhodca.
   8. Ak si strelec želá hovoriť s kýmkoľvek, musí vybiť zbraň, zanechať ju v bezpečnom stave na palebnej čiare a opustiť palebnú čiaru až potom, keď upozornil úsekového rozhodcu.
   9. Ak si funkcionár súťaže, alebo družstva želá hovoriť s pretekárom (členom družstva), ktorý je na palebnej čiare nesmie strelca kontaktovať priamo alebo hovoriť s ním, pokiaľ sa strelec nachádza na palebnej čiare. Funkcionár družstva musí dostať povolenie od úsekového rozhodcu, ktorý pretekára z palebnej čiary odvolá.
   10. Po povele „STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ !“ musia pretekári ihneď prestať strieľať, vybiť svoje zbrane, uviesť ich do bezpečného stavu a po kontrole rozhodcom odložiť na zem, alebo strelecký stolík, ústim hlavne smerujúcim k terčom a počkať na ďalšie povely alebo pokyn rozhodcu na strelisku. Akákoľvek ďalšia manipulácia so zbraňou je zakázaná. Pokračovať v streľbe je možné, až keď bol znovu daný povel „NABÍJAŤ !“ a „ŠTART !“.
   11. Rozhodca na strelisku zodpovedá za vydávanie povelov „NABÍJAŤ!“, „ŠTART !“, „STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ!“ a ďalších nevyhnutných povelov. Rozhodca sa musí presvedčiť, že povely boli uposlúchnuté a že sa so všetkými zbraňami narába bezpečne.
   12. Pri disciplíne BoPi pretekár predkladá na kontrolu zbraň a obidva zásobníky. Pretekár môže opustiť palebnú čiaru na pokyn rozhodcu až po kontrole zbrane a obidvoch zásobníkov.
  3. Zdravotnícke zabezpečenie
   1. Obsahom zdravotníckeho zabezpečenia je najmä:
    1. zaistiť dodržiavanie stanovených opatrení protiúrazovej zábrany,
    2. zaistiť stanovené hygienicko - epidemiologické opatrenia v priestoroch súťaže,
    3. zabezpečiť a vykonávať opatrenia k poskytovaniu prvej zdravotníckej pomoci (vybavenie nástrojmi, pomôckami a liekmi k poskytnutiu prvej pomoci), stanovenie stanovišťa zdravotníka súťaže, resp. rozmiestnenie zdravotných hliadok, spojenie so stanovišťom lekára, zabezpečenie prevozu,
    4. ošetriť zraneného účastníka súťaže, vyjadriť sa k možnostiam jeho ďalšieho pôsobenia v súťaži,
   2. Stanovište zdravotníka súťaže a stanovište pohotovostného vozidla pri súťaži je určené na také miesto, ktoré optimálne umožňuje poskytnúť prvú pomoc v prípade potreby. V priebehu súťaže musí byť toto miesto zreteľné označené a musia byť o ňom informovaní všetci účastníci súťaže. Pred otvorením súťaže je povinnosťou hlavného rozhodcu skontrolovať toto zabezpečenie.
   3. Zdravotník súťaže nesmie v priebehu súťaže opustiť miesto súťaže. Pri výnimočnom opustení môže súťaž pokračovať až po určení náhradnej zdravotnej služby, čo je v kompetencii riaditeľa súťaže.
   4. K povinnosti zdravotníka súťaže patrí, pri nebezpečí úrazu alebo iného ohrozenia zdravia, upozorniť okamžite rozhodcu alebo člena súťažného výboru na nutnosť odstrániť závady, prípadne zastavením súťaže a prijatím zodpovedajúcich opatrení v súčinnosti s organizátorom a rozhodcovským zborom odstrániť príčiny nebezpečia.
   5. O poskytnutých ošetreniach vedie usporiadateľ v súčinnosti so zdravotníkom pomocnú evidenciu.
  4. Ochrana sluchu

    Pri všetkých streľbách musia používať povinne pretekári a ostatní účastníci súťaže v blízkosti palebnej čiary vlastné chrániče sluchu.

  5. Bezpečnosť pri hode granátom

    Zaistenie bezpečnosti pri hode granátom (atrapou) zabezpečuje usporiadateľ súťaže jednak výberom priestoru pre granátište, aby pásmo dopadu bolo v smere, kde nie je nebezpečie zasiahnutia účastníkov alebo iných osôb, jednak organizáciou prípravy a vlastného priebehu plnenia disciplíny.

 4. Tresty
  1. Tresty za porušenie pravidiel
   1. V prípade porušenia pravidiel, technických pravidiel, propozícií súťaže, hrubého porušenia bezpečnostných predpisov, pokynov súťažného výboru alebo rozhodcov, môžu byť pretekárovi uložené nasledovné tresty :
    1. napomenutie - žltá karta,
    2. zrážka dvoch bodov z výsledku disciplíny - zelená karta. Pri streľbe sa odpočítanie 2 bodov vykoná v tej položke, pri ktorej k priestupku došlo. Ak sa jedná o všeobecný priestupok, odčítajú sa 2 body od celkového výsledku disciplíny,
    3. diskvalifikácia v súťaži.
  2. Právomoc pri ukladaní trestov :
   Trest pomocný rozhodca predseda hodnot. komisie rozhodca disciplíny hlavný rozhodca súťažný výbor
   napomenutie áno nie áno áno áno
   zrážka dvoch bodov nie áno áno áno áno
   diskvalifikácia v súťaži nie nie áno áno áno
  3. Postup pri ukladaní trestov
   1. V prípade zjavného porušenia pravidiel, špeciálnych technických pravidiel, propozícií alebo pokynov bude pretekár najskôr napomenutý, aby mal možnosť chybu napraviť. Ak pretekár neodstráni chybu ani po napomenutí, budú mu zrazené dva (2) body z výsledku disciplíny. Ak pretekár ani potom chybu neodstráni, bude v súťaži diskvalifikovaný.
   2. V prípade skrytého porušenia pravidiel, všeobecných pravidiel športovo - streleckých súťaží KVvZ, špeciálnych technických pravidiel, propozícií alebo pokynov, kedy je chyba zámerne zakrývaná, bude pretekárovi uložený trest diskvalifikácie v súťaži, bez predchádzajúcich trestov (napomenutie, zrážka dvoch bodov).
   3. Nie je nevyhnutné, aby ostatným trestom predchádzalo napomenutie.
   4. Ak je pretekár diskvalifikovaný, nesmie pokračovať v plnení súťažných disciplín. Diskvalifikácia pretekára neznamená ale diskvalifikáciu jeho družstva. V súťaži jednotlivcov sa poradie diskvalifikovaného pretekára neurčuje. Do súťaže družstiev sa započítajú výsledky z ukončených disciplín diskvalifikovaného pretekára pred jeho diskvalifikáciou.
   5. Pri uložení trestu v súťaži sa môže pretekár odvolať k súťažnému výboru.
   6. Proti trestu, uloženému súťažným výborom, nie je možné podať odvolanie.
 5. Organizačné ustanovenia
  1. Plán organizačného zabezpečenia súťaže.

    Plán organizačného zabezpečenia súťaže je dokument, ktorý spracovávajú spoločne usporiadateľ a organizátor súťaže, ktorý obsahuje základné údaje o časovom, personálnom, organizačnom, technickom, priestorovom a hospodárskom zabezpečení súťaže. Je súhrnným vyjadrením zámyslu usporiadať súťaž. Slúži ako plánovací podklad pre usporiadateľa a organizátora súťaže, ako podklad pre jednanie so súčinnostnými zložkami a ako východisko pre spracovanie propozícií.

  2. Propozície súťaže
   1. Propozície súťaže, ktoré sú smerodajným vodítkom pre prípravu, uskutočnenie a vyhodnotenie súťaže a sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaže. V dostatočnom predstihu pred konaním súťaže spracováva a vydáva usporiadateľ súťaže propozície súťaže. Žiadne ustanovenie propozícií nesmie byť v rozpore s týmito pravidlami, resp. špeciálnymi technickými pravidlami. Propozície schvaľuje organizátor súťaže.
   2. Propozície obsahujú :
    1. oddiel A - základné ustanovenia :
     • názov, stupeň a ročník súťaže,
     • sponzor súťaže,
     • víťazi predchádzajúcich ročníkov súťaže (o M SR).
    2. oddiel B - všeobecné ustanovenia :
     • organizátor súťaže,
     • usporiadateľ súťaže,
     • termín a miesto konania súťaže,
     • zloženie organizačného výboru,
     • ustanovenie o delegovaní rozhodcov.
    3. oddiel C - súťažné ustanovenia :
     • podľa akých pravidiel (resp. špeciálnych technických pravidiel) a pomôcok sa súťaží,
     • výpočet súťažných disciplín a špecifikácia ich plnenia, prípadne špecifikácia hracích systémov,
     • ustanovenia o technickom zabezpečení súťaže,
     • informácie o možnosti splnenia výkonnostných limitov, výkonnostných tried.
    4. oddiel D - organizačné ustanovenia :
     • podmienky účasti,
     • termín, forma, obsah a adresa zaslania prihlášok,
     • informácie o príchode na súťaž a podmienkach prezentácie,
     • ustanovenie o protestoch,
     • ustanovenie o zdravotníckom zabezpečení
     • hospodárske ustanovenie (o finančných náhradách účastníkom súťaže, štartovnom a pod.),
     • informácia o stravovaní, ubytovaní a doprave v rámci súťaže,
     • ustanovenie o predpísanom oblečení a vybavení účastníkov súťaže,
     • ustanovenie o ocenení titulmi, diplomami, medailami a vecnými alebo peňažnými cenami,
     • ustanovenie o podávaní informácií o súťaži a adresa organizačného výboru,
    5. oddiel E - časový plán súťaže :
     • základná časová osnova súťaže (vrátane času príchodu na súťaž, prezentáciu, otvorenie súťaže, predpísaných porád, otvorenia a ukončenia súťaže.
    6. oddiel F - technické ustanovenia :
     • právo usporiadateľa súťaže, organizačného a súťažného výboru na úpravu propozícií v prípade nepredvídaných okolností,
     • iné špecifické ustanovenia podľa potreby (napr. ustanovenie o účastí hostí pri plnení súťažných disciplín a pod.),
    7. oddiel G - administratívne ustanovenia :
     • kto a kedy propozície schválil,
     • podpisy :
     • zástupcu usporiadateľa súťaže,
     • predseda organizačného výboru,
   3. Ak sú uvedené údaje obsiahnuté v pravidlách (špeciálnych technických pravidlách) VBS KVvZ, postačí v propozíciách odkaz na príslušný článok pravidiel.
  3. Prihlášky
   1. Formu, obsah, adresu a termín podania prihlášky predpisuje usporiadateľ súťaže v propozíciách. Prihláška obsahuje minimálne :
    • označenie vysielajúcej zložky,
    • názov súťaže,
    • menný zoznam pretekárov s dátumom narodenia,
    • určenie vedúceho družstva, ak ide o súťaž družstiev,
    • dátum odoslania prihlášky,
    • podpis predstaviteľa vysielajúcej zložky.
   2. Prihlášku zasiela vysielajúca zložka.
   3. V prípade telefonickej prihlášky súťažiacich, predloží vedúci družstva (jednotlivec súťažiaci v zmysle článku 2.6.3.) písomnú prihlášku, v ktorej svojim podpisom preberá zodpovednosť vysielajúcej zložky v zmysle článku 2.4.
  4. Poistenie
   1. Všetci účastníci súťaže sa zúčastňujú súťaže na vlastné riziko.
   2. Doporučuje sa účastníkom súťaže individuálne poistenie.
  5. Výstroj a vybavenie účastníkov
   1. Ustroj pretekárov sa doporučuje jednotný.
   2. Špeciálne strelecké oblečenie, používané pre športové streľby (strelecký kabát, nohavice, obuv a strelecké rukavice) nie je dovolené. Používanie akýchkoľvek rukavíc pri vykonávaní streleckých disciplín je zakázané.
    1. Pri všetkých disciplínách je zakázané použiť chrániče, bandáže a iné pomôcky na ochranu lakťov, zápästí, kolien a členkov.
   3. Pretekárovi nie je dovolené používať pri streľbe rôzne „strelecké“ okuliare (s optickými šošovkami alebo bez nich) t.j. také, ktoré pretekár zo zdravotných dôvodov bežne nenosí. Doporučuje sa ochrana zraku z netrieštivého materiálu.
   4. V priebehu celej súťaže nosia funkcionári a rozhodcovia na oblečení viditeľné označenie funkcie, ktorú v súťaži vykonávajú.
  6. Prezentácia

    Všetci pretekári a činovníci súťaže sú povinní sa zaprezentovať do prezenčnej listiny súťaže, a to v termíne a na mieste stanovenom propozíciami. Doklady, ktorými sa účastníci súťaže preukazujú pri prezentácii, sú dané článkom 1.5.3.

  7. Losovanie
   1. Losovanie štartovných čísiel sa vykonáva zvyčajne pri technickej porade.
   2. Losovanie súbojových strelieb družstiev sa na základe stanoveného systému stretnutia vykonáva zvyčajne na technickej porade. Štartovné číslo družstva v súbojovej streľbe by malo byť rovnaké s číslom družstva v celej súťaži.
   3. Losovanie pištolí a samopalov dodaných usporiadateľom na jednotlivé streliská je povinné. Vykoná ich rozhodca disciplíny, pred začiatkom súťaže. Losovania sa má právo zúčastniť zástupca pretekárov v súťažnom výbore.
   4. Zvolenie zástupcu pretekárov do súťažného výboru sa vykoná na technickej porade vedúcich družstiev na základe predloženého návrhu.
   5. Všetky losovania sú verejné.
  8. Porady

    V propozíciách súťaže sa stanoví čas a miesto konania porady rozhodcov, čas a miesto technickej porady súťažného výboru s vedúcimi družstiev alebo inštruktáž pretekárov. Tieto porady sa konajú vždy pred otvorením súťaže. Iné porady sa konajú, len ak si to vyžiadajú okolnosti v priebehu súťaže. Právo zvolať takúto poradu, určiť jej účastníkov, čas a miesto konania má predseda súťažného výboru.

  9. Otvorenie a ukončenie súťaže
   1. Súťaž začína otvorením, ktorého rozsah určujú propozície súťaže. Súčasťou otvorenia je prehlásenie zástupcu usporiadateľa súťaže o otvorení súťaže.
   2. Súťaž končí ukončením, ktorého rozsah určujú propozície súťaže.
   3. Účastníci súťaže sú povinní zúčastniť sa otvorenia a ukončenia súťaže. Výnimky povoľuje hlavný rozhodca.
  10. Zverejnenie výsledkov
   1. Počas súťaže sa výsledkové listiny uverejňujú na viditeľnom a prístupnom mieste :
    • listina predbežných výsledkov, ktorú podpisuje predseda hodnotiacej komisie,
    • výsledková listina, podpisujú: hlavný rozhodca a riaditeľ súťaže.
   2. Výsledková listina obsahuje :
    • názov, stupeň, miesto a dátum súťaže,
    • dosiahnuté výsledky vo všetkých súťažných disciplínách všetkých pretekárov a družstiev a určenie celkového poradia každého pretekára a družstva,
    • meno a priezvisko každého pretekára, údaje o jeho štartovnom čísle, vysielajúcej zložke a ročník narodenia,
    • na záver sa uvádzajú mená pretekárov ktorí odstúpili, a pretekárov ktorí boli diskvalifikovaní - zo súťaže vylúčení,
    • podpis hlavného rozhodcu a riaditeľa súťaže.
   3. Usporiadateľ súťaže najneskôr do dvoch (2) týždňov po ukončení súťaže pošle po jednom výtlačku výsledkovej listiny všetkým zúčastneným zložkám, sekretariátu KVvZ, tajomníkovi súťaže, ŠTK, .... .
  11. Protesty
   1. Protest je možné podať kedykoľvek v priebehu súťaže, najneskôr však tridsať (30) minút po zverejnení listiny predbežných výsledkov. Protest podáva v súťaži jednotlivcov pretekár, v súťaži družstiev vedúci družstva. Protest sa podáva písomne hlavnému rozhodcovi s vkladom určeným v propozíciách, ktorý v prípade zamietnutia protestu prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.
   2. Protest prerokuje súťažný výbor, ktorého zasadnutia sa zúčastní rozhodca disciplíny, ktorej sa protest týka. Na rokovanie súťažného výboru o proteste môže byť prizvaný k vysvetleniu pretekár (v súťaži jednotlivcov), resp. vedúci družstva (v súťaži družstiev), ktorý protest podal,
   3. Rozhodnutie súťažného výboru o proteste je konečné. Súťažný výbor ihneď zoznámi s rozhodnutím o proteste pretekára (vedúceho družstva), ktorý protest podal.
  12. Protokol súťaže
   1. Protokol súťaže (písomná správa o priebehu súťaže) obsahuje základné faktografické údaje o priebehu súťaže :
    • názov, miesto a začiatok otvorenia a ukončenia súťaže,
    • počet prihlásených pretekárov a družstiev,
    • počet zaprezentovaných účastníkov súťaže (funkcionárov, rozhodcov, pretekárov a hostí),
    • údaje o závažných zmenách voči propozíciám, ku ktorým došlo, alebo o mimoriadnych udalostiach,
    • údaje o protestoch a ich vyriešení, o prípadných diskvalifikáciách a iných trestoch, o odstúpení a vylúčení zo súťaže,
    • výsledkovú listinu súťaže,
    • prípadne ďalšia nutné údaje, ktoré charakterizujú priebeh súťaže.
  13. Športovo - technická dokumentácia súťaže
   1. Športovo - technická dokumentácia súťaže sa delí na :
    • základnú dokumentáciu (viď. odstavec 5.13.2 a TABUĽKU č.3),
    • výsledkovú dokumentáciu (doklady o dosiahnutých výsledkoch - použité terče, grafické dokumenty, záznamy o výsledku disciplíny, listiny predbežných výsledkov),
    • ostatnú pomocnú dokumentáciu.
   2. Základná športovo - technická dokumentácia súťaže :
    1. TABUĽKA č.3
     DRUH a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     spracuje
     schvaľuje
     podpisuje
     termín spracovania
     dostane
     Plán organizačného zabezpečenia súťaže
     (čl. 5.1 prav)
     a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     usporiadateľ a organizátor súťaže
     usporiadateľ a organizátor súťaže
     predseda organizačného výboru a riaditeľ súťaže
     k začatiu práce organizačného výboru
     členovia riadiacich orgánov súťaže
     Propozície súťaže
     (čl. 5.2 prav)
     a)
     b)
     c)

     d)
     e)
     usporiadateľ súťaže
     organizačný výbor (organizátor súťaže)
     predstaviteľ usporiadateľa súťaže,
     predseda organizačného výboru, hlavný rozhodca
     do 4 týždňov pred konaním súťaže
     účastníci súťaže
     Prezenčná listina
     (čl. 5.6 prav)
     a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     organizačný výbor
     tajomník organizačného výboru
     tajomník organizačného výboru
     v čase stanovenom propozíciami
     organizačný výbor
     Záznamy z rokovaní súťažného výboru
     (čl. 2.2 prav)
     a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     súťažný výbor
     súťažný výbor
     riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca
     v priebehu súťaže
     organizačný výbor
     Záznamy o podaných protestoch
     (čl. 5.11 prav)
     a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     hlavný rozhodca
     súťažný výbor
     riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca
     v priebehu súťaže
     organizačný výbor
     Výsledková listina
     (čl. 5.10 prav)
     a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     predseda hodnotiacej komisie
     hlavný rozhodca
     hlavný rozhodca
     v čase ukončenia súťaže
     podľa odstavca 5.10.3 pravidiel
     Protokol súťaže
     (čl. 5.12 prav)
     a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     súťažný výbor
     súťažný výbor
     hlavný rozhodca, riaditeľ súťaže
     v čase ukončenia súťaže
     organizačný výbor
     Správa technického delegáta
     (čl. 7.1.5 prav)
     a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     technický delegát
     -
     technický delegát
     do 14 dní po ukončení súťaže
     usporiadateľ súťaže
     Hodnotenie súťaže a činnosti rozhodcov
     (čl. 7.1.3 prav)
     a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     hlavný rozhodca
     -
     hlavný rozhodca
     do 14 dní po ukončení súťaže
     usporiadateľ súťaže
     Záverečné hodnotenie súťaže
     (čl.2.1 prav)
     a)
     b)
     c)
     d)
     e)
     organizačný výbor
     organizačný výbor
     predseda organizačného výboru, riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca
     do 1 mesiaca po ukončení súťaže
     usporiadateľ súťaže
   3. Príslušné časti základnej športovo - technickej dokumentácie súťaže archivuje usporiadateľ jeden rok a organizátor súťaže päť (5) rokov po ukončení súťaže. Výsledkovú a ostatnú pomocnú dokumentáciu skartuje po súťaži usporiadateľ súťaže.
 6. Technické zabezpečenie súťaží
  1. Zabezpečenie súťaže materiálom
   1. Technický materiál potrebný pre vykonanie súťaže, terče, spinky a iné zabezpečuje usporiadateľ, s výnimkou chráničov sluchu - viď čl. 3.4. Zbrane a strelivo pre vykonanie súťaží sú vlastné alebo požičané od oprávneného držiteľa.
  2. Strelnica pre 3 Sa a Pi
   1. Strelnica musí vyhovovať podmienkam bezpečnosti streľby z použitých zbraní.
   2. Za výber strelnice podľa článku 6.2.1 zodpovedá v plnom rozsahu usporiadateľ súťaže.
   3. Jednotlivé streliská musia byť zreteľne označené číslami. Súhlasnými číslami musia byť označené tiež terčové rámy, ktoré prislúchajú k jednotlivým streliskám. Spôsob číslovania jednotlivých terčov v terčových skupinách pre súbojové strelecké disciplíny stanovia špeciálne technické pravidlá týchto disciplín. Čísla na terčových rámoch (resp. terčových skupinách) musia byť spoľahlivo rozlíšiteľné voľným okom, za normálnych podmienok, z palebnej čiary.
   4. Za palebnou čiarou musí byť dostatočný priestor pre činnosť rozhodcov. V tomto priestore musí byť organizačne vylúčená prítomnosť divákov. Palebná čiara je na podlahe zreteľne a trvanlivo vyznačené. Podlaha streliska musí byť rovná, vodorovná a stabilná. Jej úroveň musí byť jednotná pre všetky streliská. Na otvorených strelniciach v teréne musí mať strelisko tiež rovnakú úroveň a pevnosť terénu. Ak je strelisko kryté, má byť výška zastrešenia (dolný okraj) minimálne 2,2 m nad úrovňou podlahy.
   5. Každé strelisko musí byť pre konanie súťaže vhodne upravené (napr. stolík) k odloženiu zbrane, jej príprave a k odloženiu streliva, zásobníkov a púzdra na zbraň. Minimálna šírka streliska je 1,5 m.
   6. Každé strelisko pre streľbu v ľahu je potrebné vybaviť tenkou podložkou (stanovým dielcom, resp. tenkou prikrývkou).
   7. Bežecká trať pre malokalibrový strelecký súboj musí byť zreteľne vyznačená a volená tak, aby všetkým súčasne bežiacim pretekárom poskytovala regulárne podmienky, čo do trasy behu a povrchu trate. Pre strelecký súboj zo samopalu a pre bojové streľby sa toto určenie použije primerane.
  3. Terče
   1. Pre streľbu KVvZ z pištole sa terče č. 4-135-P umiestňujú :
    1. vo vzdialenosti 25 m ± 0,1 m od palebnej čiary,
    2. výška stredov terčov (stredu desiatky) 1,4 m ± 0,2 m nad úrovňou podlahy streliska.
   2. Pre streľbu KVvZ zo samopalu sa terče č. 4-135/P-I (redukov.č.4) umiestňujú :
    1. vo vzdialenosti 50 m ± 0,2 m od palebnej čiary,
    2. výška stredov terčov (stredu desiatky) 0,75 m ± 0,5 m nad úrovňou podlahy streliska.
   3. Pre „bojovú pištoľ“ sa použijú kovové sklápacie terče „PEPPER POPPER“, s rozmermi a rozmiestnené podľa „Pravidiel streleckého viacboja KVvZ“.
   4. Terčová (vertikálna) rovina, preložená všetkými terčmi, ktorých plochy musia ležať v nej, musí byť rovnobežná s palebnou čiarou. Terče sa musia upevniť tak, aby sa viditeľne nepohybovali ani počas silného vetra.
   5. Výška stredu terčov musí byť jednotná pre všetky streliská (s toleranciou ± 1 cm) a nesmie byť menená v priebehu súťaže.
   6. Rozteč terčov pre streľbu zo samopalu a pištole musí byť totožná s roztečou jednotlivých strelísk. Stranové odchýlky stredov terčov pre streľbu zo samopalu a pištole od kolmice k palebnej čiare vedenej zo stredu streliska, môže byť (merané od tejto kolmice) :
    1. pre streľbu z pištole na 25 m maximálne 0,75 m,
    2. pre streľbu zo samopalu na 50 m maximálne 0,75 m.
   7. Upevnenie a označenie terčov :
    1. každý súťažný terč pre streľbu zo samopalu a pištole musí byť upevnený tak, aby jednotlivé zásahy boli v neporušenej podobe zachované pri následnej manipulácii s terčom,
    2. v ľavom hornom rohu sa terče označia trvanlivou farbou štartovným číslom pretekára,
    3. nástrelný terč sa označí štartovným číslom lomeným „N“ a šikmým pruhom v pravom rohu, viditeľným voľným okom z palebnej čiary,
    4. súťažné terče sa označia štartovným číslom, pri viacerých súťažných položkách lomeným číslom položky alebo onačením streleckej polohy („L“, „S“, „K“).
   8. Pre súbojovú streľbu z malokalibrovky sa používajú mechanické ľahko sklopné (padacie) terče v tvare kotúča o priemere 115 mm (biatlonové terče pre sreľbu v stoji) opatrené čiernym náterom a bielym pozadím. Umiestňujú sa :
    1. vo vzdialenosti 50 m ± 0,25 m od palebnej čiary a
    2. výška stredov terčov v rozmedzí od 0,50 do 1,25 m nad úrovňou podlahy streliska proti terču,
    3. rozteč skupiny terčov je 1 m ± 0,1 m.
   9. Ak sa použijú vo VBS KVvZ terče špecifikované vo „Všeobecných technických pravidlách športovej streľby UIT“, uplatní sa ustanovenie UIT. Ak sa použijú vo VBS KVvZ mechanické padacie terče podľa predpisu armády SR, uplatní sa tento predpis.
  4. Zbrane a strelivo
   1. Pre streľbu SZVvZ zo samopalov a pištolí platí: Zbrane pre vykonanie streleckých disciplín podľa platnej smernice „Pravidiel streleckého viacboja SZVvZ“. Pažba, ani akákoľvek iná časť zbrane nesmie mať vystupujúce časti, ktoré by umožňovali dodatočnú oporu prstov, dlane alebo zápästia ruky držiacej zbraň.

    6.4.1a Za dodatočnú oporu sa nepovažujú výstupky medzi prstami.

    1. Maximálna povolená dĺžka hlavne je 153 mm (merané od prednej hrany ústia hlavne po zadnú hranu nábojovej komory),
    2. Na zbrani je zakázané použiť:
     1. kompenzátor (Zariadenie alebo súčasť hlavne upravujúce účinky zdvihu - bod 4.1.10 STN 39 5002 Zbrane pre civilnú potrebu),
     2. úsťovú brzdu (Kompenzátor znižujúci záklzovú energiu zbrane - bod 4.1.10.1 STN 39 5002 Zbrane pre civilnú potrebu),
     3. mieridlá optické, zrkadlové, teleskopické, laserové, mieridlá s opticky premietaným bodom a iné podobné mieridlá,
     4. ochranné kryty na muške alebo cieľniku (platí pre pištoľ).
   2. Malokalibrový strelecký súboj sa strieľa vlastnými malokalibrovkami s vlastným strelivom pretekárov, ktoré však môžu byť v súťaži použité len na základe predchádzajúceho schválenia technickým orgánom usporiadateľa súťaže. Malokalibrovka musí spĺňať technické podmienky na „Štandardnú malokalibrovku“ (článok 7.1.1 „Pravidiel streleckého viacboja KVvZ“).
   3. Usporiadateľ nie je povinný zabezpečiť zbrane a strelivo.
   4. Ak sa organizuje VBS KVvZ so streľbou z malokalibrovej pištole, alebo zo vzduchových zbraní, uplatnia sa pre použitie týchto zbraní zásady podľa čl. 6.4.1, čl. 6.4.2 a 6.4.3.
   5. Usporiadateľ je povinný v priebehu strelieb zabezpečovať s aktívnou spoluprácou veliteľa strelnice a jeho pomocníkov, aby používané zbrane a strelivo na strelisku v prestávkach streľby neostali bez riadnej a trvalej pozornosti a ostrahy.
  5. Granátište
   1. Granátište musí byť vyznačené a vybudované v súlade so špeciálnymi technickými pravidlami disciplíny a musí zaručovať rovnaké podmienky pre všetkých pretekárov. Musí byť vybavené primeraným počtom granátových atráp a musí umožniť bezpečné vykonanie disciplíny.
   2. Štartová čiara, odhodové čiary, cieľ a cieľová čiara musia byť dobre viditeľné. Vzdialenosť cieľa sa meria od prednej hrany uvedených čiar na pôdorysnú osu cieľa, ktorá je rovnobežná s týmito čiarami.
   3. Ak sa vytyčuje vodorovný cieľ, šírka čiar, ktorými sa značí a ktoré sa umiestňujú dovnútra jeho pôdorysu.
   4. Stred vodorovného cieľa je označený červeným kolíkom o hrúbke 4-6 cm, ktorý vyčnieva 15-20 cm nad vodorovnou rovinou cieľa.
 7. Povinnosti funkcionárov súťaže
  1. Členovia riadiacich orgánov súťaže
   1. Predseda organizačného výboru

     Riadi organizačný výbor a zodpovedá za činnosť organizačného výboru komplexne.

   2. Riaditeľ súťaže

     Je riadiacim výkonným orgánom súťaže výboru.

   3. Hlavný rozhodca :

     Od vykonania prezentácie riadi činnosť zboru rozhodcov súťaže. Jediný je oprávnený vyhlásiť začatie plnenia súťažných disciplín. Od tohoto okamžiku zodpovedá za bezpečný, regulárny a plynulý priebeh súťaže až do jej ukončenia. Plní tieto úlohy :

    1. zvoláva a riadi porady rozhodcov,
    2. je povinný vykonať nevyhnutné poučenie pretekárov a funkcionárov súťaže pred začatím súťaže, najmä o osobitných bezpečnostných pravidlách platných pre strelnicu, kde sa súťaž koná a o prípadných zmenách v propozíciách, ku ktorým došlo,
    3. je povinný vykonať kontrolu technických a bezpečnostných opatrení na pracoviskách všetkých súťažných disciplín, ktoré zaisťujú bezpečné a regulárne plnenie disciplín,
    4. kontroluje kvalifikačné preukazy podriadených rozhodcov,
    5. dbá aby rozhodcovia boli pri výkone funkcie riadne označení,
    6. potvrdzuje rozhodcom do záznamu o činnosti rozhodcu výkon funkcie,
    7. v priebehu súťaže organizuje, riadi a kontroluje činnosť rozhodcov na jednotlivých pracoviskách disciplín a v hodnotiacej komisii,
    8. zodpovedá za spracovanie oficiálnej výsledkovej listiny súťaže, ktorú s riaditeľom súťaže podpisuje,
    9. potvrdzuje dosiahnuté výkony pretekárov súťaže pre udelenie výkonnostných tried,
    10. je oprávnený požadovať od organizačného výboru pri príprave aj v priebehu súťaže vykonanie všetkých opatrení k zaisteniu bezpečného, regulárneho plynulého priebehu súťaže,
    11. prijíma sťažnosti a protesty, predkladá ich k prerokovaniu súťažnému výboru a vyhlasuje príslušné rozhodnutia,
    12. riadi spracovanie protokolov súťaže a vyhlasuje ich spolu s vyhlásením výsledkov,
    13. je povinný do 14 dní po ukončení súťaže spracovať písomné hodnotenie súťaže a činnosti rozhodcov a doručiť toto hodnotenie komisii rozhodcov.
   4. Predseda hodnotiacej komisie

     Zodpovedá za činnosť hodnotiacej komisie (výpočtového strediska), ktorú riadi. Zodpovedá za rýchle, vecné a početne správne vyhodnotenie a spracovanie výsledkov podľa pravidiel. Zodpovedá najmä za:

    1. preberanie, od hlavného rozhodcu alebo osôb ním poverených, podkladov o dosiahnutých výsledkoch (terče, záznamy o výsledkoch disciplíny, a pod.),
    2. organizuje vyhodnotenie a spracovanie výsledkov všetkých súťažných disciplín i súťaže ako celku, vrátane s tým spojenej administratívy,
    3. priebežné zverejňovanie výsledkov,
    4. podpísanie listiny predbežných výsledkov a vyznačí na nej čas jej zverejnenia,
    5. spracovanie výsledkovej listiny,
    6. odovzdá včas podklady pre vypisovanie diplomov a rozdelenie cien,
    7. predkladá hlavnému rozhodcovi k potvrdeniu tie dosiahnuté výkony pretekárov v súťaži, ktoré oprávňujú k udeleniu výkonnostnej triedy,
    8. zabezpečuje úschovu terčov a záznamov o výsledkoch disciplín, až do doby vyriešenia protestov,
    9. odovzdá všetku spracovanú výsledkovú dokumentáciu po vyhlásení výsledkov usporiadateľovi,
    10. je oprávnený požadovať od organizačného a súťažného výboru podmienky pre nerušené a hladké plnenie úloh hodnotiacej komisie.
   5. Technický delegát

     Je delegovaný organizátorom súťaže. Musí mať zodpovedajúcu kvalifikáciu rozhodcu SZVvZ. Presadzuje pri súťaži dodržiavanie všetkých určených pravidiel, propozícií a vykonáva v tomto zmysle príslušnú kontrolu.

    1. Má právo :
     • zúčastniť sa zasadaní organizačného výboru,
     • kontrolovať celú dokumentáciu súťaže,
     • obracať sa s otázkami a námietkami na riaditeľa súťaže a hlavného rozhodcu.
    2. Je povinný :
     • nezasahovať do riadenia súťaže, najmä rozhodovania rozhodcov,
     • zúčastniť sa kontroly pripravenosti súťaže pred jej začatím,
     • zúčastniť sa losovania, rokovania súťažného výboru, porád rozhodcov a porád s vedúcimi družstiev (pretekármi),
     • starostlivo sledovať priebeh súťaže a upozorňovať riaditeľa súťaže a hlavného rozhodcu na prípadné nedostatky a nedodržiavanie pravidiel a propozícií a žiadať vykonanie nápravy,
     • spracovať do 14 dní po ukončení súťaže správu o príprave a priebehu súťaže a doručiť ju usporiadateľovi súťaže,
   6. Rozhodca streleckej disciplíny

     Zodpovedá hlavnému rozhodcovi za bezpečný, regulárny a plynulý priebeh súťaže na strelnici.

    1. Riadi losovanie zbraní na jednotlivé streliská, odovzdáva rozhodcovi na strelisku zoznam zbraní, pridelených jednotlivým streliskám,
    2. Je povinný :
     • riadiť a kontrolovať činnosť pomocných rozhodcov a pretekárov,
     • dbať aby pretekári dodržiavali príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia pre manipuláciu so zbraňami a strelivom,
     • organizovať odosielanie terčov hodnotiacej komisii,
     • ak nie je určený terčový rozhodca, plní tiež jeho povinnosti.
   7. Rozhodca na strelisku
    • Zodpovedá rozhodcovi streleckej disciplíny za celú činnosť na strelisku. Ako jediný je oprávnený k vydaniu povelov, súvisiacich so streľbou.
    • Plní hlavne tieto úlohy :
    • zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných pokynov, disciplíny, určených pravidiel a propozícií,
    • zodpovedá v priebehu celej súťaže za rozmiestnenie zbraní na strelisku podľa vylosovania,
    • kontrolovať správnosť rozmiestnenia pretekárov na strelisku, v súlade s ich štartovnými číslami a vybavenie pretekárov osobnými chráničmi sluchu,
    • kontroluje dodržiavanie bezpečnostných zásad pretekárov v priebehu streľby a disciplíny na strelisku (manipulácia so zbraňami a strelivom, polohu a držanie zbrane). Podľa potreby vyzve pretekára k odstráneniu nedostatkov,
    • riadi a kontroluje výkon funkcie úsekových rozhodcov na strelisku,
    • udržuje spojenie s terčovým rozhodcom.
   8. Úsekový rozhodca na strelisku
    1. Plní úlohu rozhodcu vo vymedzenom úseku streliska a to podľa pravidiel, úvodného poučenia a pokynov rozhodcu na strelisku ako jeho pomocník. Na svojom úseku kontroluje dodržiavanie bezpečnostných zásad a predpísaného spôsobu vykonania súťažnej disciplíny pretekármi, kontroluje pred odchodom pretekára zo streliska, či nie je zbraň nabitá a či je uvedená do bezpečného stavu.
   9. Terčový rozhodca

     Zodpovedá za prípravu, obsluhu a výmenu terčov v priebehu strelieb podľa pokynov rozhodcu na strelisku. Riadi činnosť svojich pomocníkov, eventuálne cieľnych a zodpovedá za bezpečnosť, kvalitu ich práce pri výmene terčov.

    1. Plní najmä tieto úlohy :
     • oznamuje rozhodcovi na strelisku správne rozmiestnenie terčov, ukončenie prác pri terčoch a pri odchode svojich pomocníkov z terčového priestoru možnosť začatia sreľby,
     • vykonáva prehliadku terčov pred ich založením, pričom v odôvodnených prípadoch zisťuje, či nie je zásah v susednom terči, zistenie tejto skutočnosti jednoznačne poznamená na obidva terče,
     • pred zložením terčov predbežne označí dvojstrely eventuálne trojstrely,
     • udržuje v priebehu strelieb stále spojenie s rozhodcom na strelisku,
     • po nástrele skontroluje terče, či v súťažných terčoch nie sú zásahy.
   10. Rozhodca hodu granátom

     zodpovedá hlavnému rozhodcovi za bezpečný, regulárny a plynulý priebeh súťaže na granátišti.

    1. Je povinný :
     • riadiť a kontrolovať činnosť pomocných rozhodcov,
     • pred začatím súťaže prekontrolovať granátište a jeho vybavenie, inventár, písomnosti a organizáciu nástupu a odchodu pretekárov,
     • poučiť v potrebnom rozsahu zmenu pretekárov pred začatím plnenia disciplíny, vykonať všetky potrebné technické a organizačné opatrenia k udržaniu regulárnosti a riadneho plnenia súťažnej disciplíny.
   11. Ostatní funkcionári súťaže

    Ostatní funkcionári súťaže (t.j. tí funkcionári súťaže, ktorých činnosť a zodpovednosť nebola v predchádzajúcom texte pravidiel podrobnejšie uvedená) v zásade zabezpečujú, v súlade s pravidlami, úlohy podľa pokynov predsedu organizačného výboru alebo predsedu súťažného výboru (hlavného rozhodcu).

  2. Priestupky pri streľbách
   1. Chyby pri streľbe :
    1. ak pretekár vystrelí pred vydaním povelu „NABÍJAŤ !“ musí byť diskvalifikovaný,
    2. každá rana, ktorú pretekár vystrelí náhodne pred začatím streľby (nástrelnej, alebo súťažnej) avšak po povele „NABÍJAŤ !“, sa nezapočítava do preteku. Za každú takúto ranu, aj nástrelnú, sa pretekárovi odpočítavajú dva (2) body z dosiahnutého výsledku. Pretekár dostane náhradný náboj, ak používa zbraň dodanú usporiadateľom,
    3. ak po vydaní povelu „STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ!“ pretekár vystrelí, pokladá sa táto rana za chybenú a z dosiahnutého výsledku sa odpočítajú dva body. Chybná rana môže mať pôvodne svoju hodnotu, ktorá je zásahom do terča. Akonáhle sa však danej rane priradí označenie „CHYBENÁ“, je nutné pôvodnú bodovú hodnotu vynulovať. Ak nie je možné spoľahlivo zistiť pôvodnú hodnotu chybnej rany, považuje sa za takú zásah v terči s najvyššou bodovou hodnotou. Pretekár nemôže takúto ranu opakovať,
    4. pri zjavnom úmysle pretekára vystreliť ranu po povele „STOP - PAĽBU ZASTAVIŤ!“ môže byť diskvalifikovaný,
    5. ak pretekár má v súťažnom terči viac súťažných rán, ako je stanovené propozíciami súťaže a nie je možné preukázateľné zistiť, že sa jedná o cudzie rany, odčíta sa mu rovnaký počet najlepších zásahov a za každú nadpočetnú ranu je potrestaný odpočítaním dvoch bodov z výsledku,
    6. cudzie rany v súťažnom terči pretekára sa uznajú ak pretekárom na susedných stanovištiach chýbajú v terči zásahy,
    7. ak sa pretekárovi uznajú cudzie rany v terči, počítajú sa mu do hodnotenia najlepšie zásahy,
    8. ak sa pri streľbe používa dvojica terčov tesne vedľa seba v kombinácii „NÁSTRELNÝ“ a „SÚŤAŽNÝ“ a pretekár vykoná omylom nástrel do svojho súťažného terča, je mu vyslovené napomenutie.
    9. ak pretekár nastrieľa súťažné rany omylom do svojho nástrelného terča, sú tieto rany hodnotené ako „0“ nula.
    10. Pretekár v disciplíne BoPi, strieľa z vymedzeného priestoru na palebnej čiare. V prípade prešľapu sa za každý výstrel odpočítavajú 2 body z celkového výsledku disciplíny.
 8. Závady na zbrani
  1. Všeobecné zásady
   1. Ak v dôsledku závady nebola vystrelená rana a pretekár chce ohlásiť závadu musí mieriť zbraňou do bezpečného priestoru (smerom k terčom) a zdvihnutím voľnej ruky signalizuje úsekovému rozhodcovi závadu, pritom neruší ostatných pretekárov. Pretekár sa môže pokúsiť odstrániť závadu a pokračovať v streľbe. Po pokuse o akúkoľvek opravu však už nemôže reklamovať závadu (pozri pravidlo 8.3.1), s výnimkou prípadov uvedených v pravidlách 8.2.1 a 8.2.2.
   2. Bežné závady - ako napr. vypadnutie náboja, vzpriečenie náboja - nábojnice, o podobne si musí odstrániť pretekár sám v čase vymedzenom na plnenie disciplíny.
   3. Pri určovaní druhu závady v prípade, že pri vonkajšej zrakovej kontrole pištole nebola zistená zjavná príčina závady, úsekový rozhodca musí uchopiť pištoľ bez toho, aby sa dotkol jej mechanizmu, namieriť do bezpečného smeru a len jedenkrát stisnúť spúšť, aby sa presvedčil, či bol spúšťový mechanizmus spustený. Ak pištoľ nevystrelí, musí úsekový rozhodca dokončiť prehliadku pištole, aby zistil príčinu závady a určiť či sa jedná o závadu zavinenú alebo nezavinenú.
  2. Za nezavinenú závadu pri streľbe sa považuje:
   1. mechanické poškodenie zbrane,
   2. mechanické poškodenie zásobníka,
   3. zlyhanie náboja.
  3. Za zavinenú závadu pri streľbe sa považuje:
   1. pretekár sa dotkol záveru, mechanizmu alebo poistky, pred tým ako bola zbraň skontrolovaná úsekovým rozhodcom (pozri 8.1.1),
   2. pištoľ nebola odistená,
   3. pretekár nabil menej nábojov, než je predpísané,
   4. pretekár nedostatočne uvolnil spúšť po predchádzajúcej rane,
   5. zásobník nebol dobre zasunutý, alebo vypadol počas streľby (ak to nezavinilo poškodenie mechanizmu),
   6. závada bola spôsobená akoukoľvek príčinou, ktorú mohol pretekár spozorovať a napraviť.
  4. Závady v streľbe z veľkokalibrovej pištole a samopalu
   1. Závady sa hodnotia podľa článkov 8.1 s nasledujúcimi doplnkami.
   2. Zlyhanie náboja - sa uzná pri pištoli za závadu len po druhom opakovaní (pokuse o vystrelenie).
   3. Pri nezavinenej závade, ak sa zbraň stala nefunkčnou, môže pretekár na vykonanie disciplíny použiť náhradnú zbraň, s ktorou má právo urobiť najskôr nástrel.
   4. V prípade zavinenej závady sa nevystrelená rana hodnotí ako chybená t.j. „nula“.
   5. Ak po zavinenej závade nie je zbraň schopná funkcie tak, aby pretekár mohol v zostávajúcom čase pokračovať v streľbe, je mu možné uznať len zásahy dosiahnuté pred vznikom závady.
   6. Za závadu sa nepokladá situácia, kedy si pretekár pri príprave k streľbe zo samopalu neskontroloval nastavenie cieľnika.
  5. Závady v streľbe z veľkokalibrovej pištole pri bojovej streľbe

    Všetky závady sa hodnotia ako zavinené.

   1. Závady sa hodnotia podľa článkov 8.1
  6. Závady pri malokalibrovom streleckom súboji
   1. Všetky závady sa hodnotia ako zavinené.
   2. V prípade výskytu závady, na ktorejkoľvek malokalibrovke, má postihnuté súťažné družstvo možnosť použiť zostávajúce náboje postihnutého člena družstva.
 9. Hodnotenie výsledkov
  1. Hodnotenie terčov pri streľbe z pištole a samopalu
   1. Hodnotenie papierových terčov je v dvoch etapách :
    1. I. pred zložením terčov z rámu (viď článok 7.1.9.1 činnosť terčového rozhodcu),
    2. II. v hodnotiacej komisii.
   2. Stanovenie hodnoty zásahov :
    1. každý zásah sa hodnotí bodovou hodnotou toho kruhu, ktorý bol zasiahnutý. Číselná hodnota tohto kruhu sa nesmie geometricky vzťahovať na biele oblasti terčov vedľa hlavy nekryte ležiacej figúry na terčoch 135-P a 135/P-I. (Počítajú sa len zásahy v obryse figúry),
    2. zásah blízko deliacej čiary má vyššiu bodovú hodnotu ak sa kaliber dotkol deliacej čiary alebo ju presiahol.
   3. Kalibre :
    1. pre hodnotenie zásahov z veľkokalibrovej pištole používanej vo VBS KVvZ sa použije zásuvný kaliber, ktorého zásuvný tŕň má priemer 7,62 mm pre zbrane kalibru 7,62 mm a 7,65 alebo 9 mm pre zbrane kalibru 9 mm. Merací prstenec má vonkajší priemer 12,00 + 0,05 - 0,00 mm.
    2. pre hodnotenie zásahov zo samopalu má merací prstenec vonkajší priemer 8,00 +0,05 - 0,00 mm, tŕň podľa hodnoteného kalibru,
    3. pre hodnotenie zásahov z malokalibrovky má merací prstenec vonkajší priemer 5,60 +0,05 - 0,00 mm, tŕň 5,0 - 5,2,
    4. pre hodnotenie zásahov zo vzduchovky má merací prstenec vonkajší priemer 4,5+0,05 - 0,00 mm, tŕň 4,48,
    5. dĺžka zásuvných tŕňov u všetkých kalibrov je 10 - 15 mm.
   4. Zásuvný kaliber môže byť do zásahu zasunutý len raz. Preto musí byť použitie zásuvného kalibra vyznačené v blízkosti zásahu vhodnou poznámkou: „KAL“, „CAL“, „C“ a parafované hodnotiacim rozhodcom. O hodnote takto spracovaného zásahu je tým definitívne rozhodnuté.
    1. Proti hodnote zásahu, stanoveného zásuvným kalibrom, nie je prípustný protest,
    2. V prípade dvojstrelu, či viac blízkych zásahov, alebo ak nie je terč technicky spôsobilý pre zasunutie kalibra (natrhnutý alebo mokrý terč), môže byť zásah hodnotený pomocou optického kalibra s kalibračnou kružnicou o priemere 12 mm pre pištoľ alebo 8,00 mm pre samopal. Na toto hodnotenie sa ale nevzťahuje právo zásuvného kalibra a preto sa takto označený zásah nesmie označovať ako kalibrovaný.
   5. Zásahy mimo bodovacie kruhy pretekárovho vlastného terča sa hodnotia ako chybené t. j. „0“ nula.
   6. K uľahčeniu hodnotenia zásahov v cudzom terči sa odporúča okrem práce terčového rozhodcu podľa článku 7.1.9.1 pravidiel, aby sa používal tzv. „zadný terč“, upevnený 1-2 m za súťažným terčom.
   7. Súťažné terče je možné ukázať príslušnému pretekárovi (vedúcemu družstva) len v prípadoch riešenia protestu podanému hlavnému rozhodcovi.
   8. V hodnotiacej komisii je treba prácu organizovať tak, aby každý terč hodnotili a kontrolovali vždy najmenej dvaja kvalifikovaní rozhodcovia - členovia hodnotiacej komisie.
 10. Vybrané športovo - technické ustanovenia
  1. Vekové kategórie
   1. Vekové kategórie sa v VBS KVvZ spravidla nerozlišujú, pokiaľ tak priamo nestanovia špeciálne technické pravidlá danej disciplíny alebo viacboja.
   2. Ak je vykonanie disciplíny alebo hodnotenie výsledkov v disciplíne alebo viacboji VBS KVvZ viazané na vek pretekára, je pre rozlíšenie vekovej kategórie rozhodujúci rok narodenia pretekára.
  2. Nominácia

   Ak to pripadá do úvahy, záväznú nomináciu pretekárov družstva na jednotlivé disciplíny danej VBS KVvZ určí vedúci družstva najneskôr pri prezentácii.

  3. Časové limity
   1. Po uplynutí predpísaného časového limitu danej disciplíny VBS KVvZ rozhodca disciplíny ukončí jej plnenie. Ak pretekár nesplní v časovom limite celú úlohu, započíta sa mu do výsledku príslušnej disciplíny to plnenie úlohy, ktoré v limite stihol.
   2. Poradie plnenia disciplín vo viacboji je dané „Pravidlami streleckého viacboja KVvZ“.
  4. Podmienky streleckých disciplín
   1. Pri nástrele ani pri streľbe do položky nesmie mať pretekár pomocníka (korektora). Možnosť použitia ďalekohľadu pretekárom stanovia špeciálne technické pravidlá danej streleckej disciplíny.
   2. Strelecké polohy sú vymedzené špeciálnymi technickým pravidlami jednotlivých streleckých disciplín. Pre všetky disciplíny platí zásada, že v ktorejkoľvek streleckej polohe sa nesmie žiadna časť pretekárovho tela ani na okamih nachádzať pred ústím hlavne zbrane. Každá predchádzajúca poloha musí byť najskôr dostrieľaná, až potom celá strelecká zmena prejde na ďalšiu polohu.
   3. V žiadnej streleckej polohe nie je dovolená pre zbraň ani pre jednotlivé časti tela umelá opora.
  5. Určovanie poradia v streleckých disciplínách
   1. Poradie jednotlivcov (družstiev) v streleckých disciplínach na presnosť streľby sa určuje podľa dosiahnutého najvyššieho bodového hodnotenia v disciplíne. V prípade rovnosti bodov sa stanoví poradie takto:
    1. podľa výsledkov poslednej (predposlednej ... ) položky,
    2. podľa väčšieho počtu 10, 9, 8 ... vo všetkých položkách spolu,
    3. podľa vzdialenosti najhoršej rany v poslednej (predposlednej, atď.) položke.
  6. Určovanie poradia v hode granátom
   1. prešľap odhodovej čiary pri hode granátom na cieľ znamená pre hodnotenie výsledku to isté, ako keby pretekár týmto hodom nezasiahol cieľ,
   2. zásah vytyčovacej čiary znamená zásah cieľa.
   3. Určovanie poradia pri rovnosti bodov v hode granátom :
    • podľa väčšieho počtu zásahov stredu cieľa,
    • spätným hodnotením zásahov,
    • rozhodom po jednom hode do rozhodnutia, bez cvičných hodov.
  7. Hodnotenie zásahov pri streľbe na sklopné (padacie) terče :
   1. po kontrole zásahov rozhodcom je jeho povelom k zdvihnutiu terčov a bezprostredným vykonaním tohto povelu, operátorom cieľa, s konečnou platnosťou rozhodnuté o hodnote týchto zásahov, proti nej nie je možné uplatniť protest.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Platnosť smernice
   1. Smernica č. 3/SZVvZ-95 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 16. decembra 1995 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1996.
   2. Revidovaná smernica č. 3/SZVvZ-95/97 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 26. júla 1997 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1998.
   3. Revidovaná smernica č. 3/SZVvZ-95/97/01 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 8. decembra 2001 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2002.
   4. Revidovaná smernica č. 3/SZVvZ-95/97/01/12 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 17. decembra 2011 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

Miroslav JÁNOŠ, v. r.
prezident SZVvZ


vrátiť na začiatok