Spravodajca č.1/2015

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám Spravodajca č.1/2015 v elektronickej forme, ktorá je po skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou.

Dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom SZVvZ za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2014 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.
Som sklamaný z prístupu niektorých „ tiež členov „ ktorí prinášajú so sebou na preteky nevraživosť a nepriateľstvo. Uvedomme si, že sme členmi klubov vojakov v zálohe, sme špecifický zväz a držme sa tohto. Preteky organizujeme ako spoločenskú udalosť a mali by sa niesť v priateľskej atmosfére. Preto Vás prosím nevyvolávajte zbytočné emócie a nepriateľstvá na strelniciach, čo neprospieva dosiahnutiu maximálnych výsledkov, o ktoré vlastne ide a zachovávajme ducha fair play..

Obsah Spravodajcu č.1/2015 – základný - bude nasledovný po schválení dokumentov na Ústrednej rade dňa 31.1.2015:

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2015
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 5. Vykonávacia smernica – samonabíjacia zbraň 58
 6. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 7. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2015:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ IBAN SK15 0200 0000 0012 5364 4458, SUBASKBX ( 1253644458/0200 ), do 31.marca v roku 2015 ( pretekári štartujúci 21.3.2015, do tohto termínu ). Variabilný symbol číslo KVvZ. Na návrh Prezídia SZVvZ predkladáme na Ústrednú radu úpravu členského na 15 €, ktoré bolo schválené na zasadnutí Ústrednej rady SZVvZ dňa 31.1.2015. K tomuto číslu sme prikročili po zrelej úvahe, keď chceme prežiť do budúcna a rozšíriť dotácie zo zväzu aj pre organizátorov kvalifikačných pretekov v trojboji a Samonabíjacej zbrani 58, opravy na sídle sekretariátu, drobné ceny resp. diplomy na kvalifikačných pretekoch, zahraničné preteky, účasť a organizácia Gaming, organizácia BA-BO-PH, je nutné urobiť toto nepopulárne opatrenie. Doteraz sme zväz z jedným z najnižších členských príspevkov..
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2016, písomne do 31.8.2015 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214.
 3. c) Kalendár pretekov na rok 2015 je spracovaný a bol schválený ÚR ( 31.1.2015 ) poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár v streleckom viacboji bol zaslaný na GŠ OS SR a mal by byť zapracovaný v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2015. Počet pretekov vo viacboji je zostabilizovaný na počte osem, trojboj sme znížili na číslo maximálne 14 a Sz 58 na 8 pretekov.
 4. Znova upozorňujem organizátorov na terčový materiál , kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát , aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si usporiadatelia objednajú, zaplatia a prevezmú. Na návrh ŠTK budú na kvalifikačných pretekoch použité len terče, ktoré boli vytlačené a prevzaté cez sekretariát SZVvZ čím je zaručená originalita.
 5. e) Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa prihlásili a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Pre rozhodovanie BoPi zostávajú v základnom výbere osvedčení rozhodcovia z minulého roka, jedná sa o pp. Bláha, Buberník, Kulich, Liška ( Turany ),Stacho, Toček, Barna, Magnus, Frkáň, Salaj a môžu pribudnúť i ďalší nemenovaní..
 6. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne 22 a 23..8.2015.
 7. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite.
 8. Na záver som si ponechal informáciu o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2015 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2015 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov ( FO ), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2015. I keď čiastka 2152,8 € ktorú sme v roku 2014 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2014 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2015.Podobne ako v roku 2014 aj v roku 2015 daňovník – fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2014, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej ( iba jednej ) právnickej osobe ( napr. SZVvZ ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32 €. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2014, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom ( aj viacerým ), ak v roku 2014 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2014 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2014, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30€ pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane.
 9. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail SZVvZ1@gmail.com a www.szvvz.sk.
 10. Žiadal som členov SZVvZ o brigádnickú pomoc na Hradskej 79, Bratislava ( čistenie zbraní, jarné upratovanie, rez ovocných stromov a kríkov jarné upratanie v budove, maľovanie a.p ). Žiaľ musím konštatovať skutočnosť, že na vyhlásené termíny brigád v roku 2014 ( 600 členov ) prišli členovia KVvZ Rača, Ing. Balazs a ja. Srdečne ďakujem za skutočne zodpovedne odvedenú prácu. Tento rok nebudem vyhlasovať termíny, ale ak má niekto záujem pomôcť každého privítam, stačí sa nahlásiť telefonicky a zariadim ostatné. Takto si nepredstavujem brigádnickú spoluprácu pri zveľaďovaní sídla sekretariátu. Všetko je o prístupe a ochote pomôcť .
 11. Dňa 18.1.2014 zasadla ŠTK pod vedením predsedu RNDr. Milana Stacha a pripravila návrhy materiálov pre Ústrednú radu, ktorá zasadala 22.2.2014, žiaľ k prejednaniu materiálov neprišlo po nesúhlasnom stanovisku Ústrednej rady. Dňa 29.11.2014 bolo zvolané ďalšie zasadnutie ŠTK a rozhodcovskej komisie. Boli prekonzultované a odsúhlasené niektoré zmeny a úpravy v Smerniciach, ktoré boli predmetom schvaľovania na Ústrednej rade 31.1.2015. Konečné znenie je v štádiu spracovávania a bude k dispozícii na stránke SZVvZ. Ďakujem celej komisii a hlavne predsedovi RNDr, Milanovi Stachovi za prípravu materiálov.
 12. Tento rok organizujeme Medzinárodné strelecké preteky záloh Slovensko – Morava – Čechy ( BA-BO-PH ) na strelnici VTSÚ. Pevne verím, že dosiahneme podobný výsledok ako v roku 2014 na strelnici Semily, kde družstvo v zložení Buberník , Jancek, Hruška, Tušík, Kollárik, Hutár, Tiža, Slaničan, Žigray, Surový, Pavlovčík, Haršany potvrdilo prvé miesto. Srdečne všetkým ďakujem za vzornú reprezentáciu SZVvZ.
 13. I na tomto mieste ďakujem Ministerstvu obrany SR a Generálnemu štábu OS SR za pomoc hlavne materiálnu.
 14. V tejto súvislosti ďakujem Edovi Lipovskému za pomoc pri dovoze materiálu potrebného pri zabezpečení streleckých pretekov vo viacboji.
 15. Ak potrebujete vystaviť nové preukazy ( sú zaplnené ) nahláste e-mailom, alebo telefonicky.
 16. Medzi členskou základňou bol záujem o polokošele, tričká, ktoré som rozšíril o nový znak SZVvZ v zelenej farbe. Záujemcovia nahláste sa, aby som mohol včas zabezpečiť.
 17. Pri nahlasovaní nových členov prosím uvádzať v prihláškach hodnosti.

Bratislava: 1. februára 2015