Spravodajca č.1/2013

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám Spravodajca č.1/2013 v elektronickej forme, ktorá je po skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou.

Dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom SZVvZ za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2013 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.

Obsah Spravodajcu č.1/2013

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2013
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj (schválená ÚR 15.12.2012)
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj (schválená ÚR 15.12.2012)
 5. Vykonávacia smernica – samonabíjacia zbraň 58 (schválená ÚR 15.12.2012)
 6. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 7. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2013:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ ( 1253644458/0200 ), do 31.marca v roku 2013 vo výške 10 €. Variabilný symbol číslo KVvZ. Zvýšenie členského o 1 € bolo schválené na ÚR dňa 15.12.2012 z titulu uskutočnenia 6. Snemu SZVvZ (samostatná informácia). Odvádzanie 1 € zo zväzu na KZ zostáva naďalej v platnosti.
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2014, písomne do 31.8.2013 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214.Mrzí ma, že nedodržanie zásad včasného nahlasovania organizátorov robí veľké problémy pri zostavovaní Kalendára na rok 2013. V súčasnosti (7.1.2013) nemáme stabilný Kalendár (odhlásili sa niektorí organizátori) a skutočne robíme všetko pre to, aby bol konečný.
 3. Preteky zo samonabíjacej zbrane 58 budú organizované ako kvalifikačné a Majstrovstvá SR na strelniciach VTSÚ Záhorie, Čáčov a Nižná Hutka( viď Kalendár 2013 ), M-SR nejasné, pravdepodobne v Čáčove.
 4. Kalendár pretekov na rok 2013 bol schválený ÚR SZVvZ ( 15.12.2012 ) je zverejnený v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, pre vyššie spomenuté skutočnosti, s konečnou platnosťou uzatvárame 15.1.2013 a táto verzia bude oficiálna na web-stránke SZVvZ. Kalendár bol síce schválený na GŠ OS SR a je obsiahnutý v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2013, ale bez zapožičania zbraní, streliva a zdravotníka so sanitkou. ( ešte je v riešení )
 5. Znova upozorňujem organizátorov na terčový materiál , kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát do 31.1.2013, aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si usporiadatelia objednajú, zaplatia a prevezmú. ( terče 135 P-Pi a Sa, papagáj ). Bližšie usmernenie po nahlásení objednávok
 6. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji i trojboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. Znova prikročíme k delegovaniu rozhodcov na kvalifikačné preteky. Preto prosím organizátorov, aby na základe Uznesenia ÚR zo dňa 15.12.2012 zaslali návrhy na delegovanie rozhodcov (HR, PHK). I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa prihlásili a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Pre rozhodovanie BoPi zostávajú v základnom výbere osvedčení rozhodcovia z minulého roka, jedná sa o pp.Bláha, Bubernik, Kulich, Liška(Turany), Stacho, Toček, Barna, Magnus, Frkáň, Salaj a môžu pribudnúť i ďalší nemenovaní.
 7. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne 24. a 25.8.2013.
 8. Niektoré legislatívne zmeny s účinnosťou od 1.1.2011 vytvorili priaznivejšie predpoklady na pokrytie zdrojov financovania športovo-branných aktivít zo štátneho rozpočtu pre vymedzené skupiny žiadateľov.
  Je to najmä zákon č. 528/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z. Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zverejňuje Ministerstvo školstva SR na svojom webovom sídle http://www.minedu.sk/.
  Tie KVvZ, ktoré pôsobia v rámci športových klubov polície, môžu žiadosť o poskytnutie dotácie uplatniť u Ministerstva vnútra SR (ďalej len "MV SR") v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR http://www.minv.sk/.
  Projekty na podklade zákona č. 425/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR budem predkladať osobne.
 9. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite.
 10. Teraz informácia o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2013 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2013 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov ( FO ), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2013. I keď čiastka 1016 €, ktorú sme v roku 2012 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2012 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2013.Podobne ako v roku 2012 aj v roku 2013 daňovník –fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2012, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej ( iba jednej ! ) právnickej osobe ( napr. SZVvZ ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32€. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2012, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom ( aj viacerým ), ak v roku 2012 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2012 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2012, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30 € pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane.
 11. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail SZVvZ1@gmail.com a www.szvvz.sk.
 12. Žiadal som členov SZVvZ o brigádnickú pomoc na Hradskej 79, Bratislava (čistenie zbraní, jarné upratovanie, rez ovocných stromov a kríkov jarné upratanie v budove, maľovanie a.p.). Žiaľ musím konštatovať skutočnosť, že na vyhlásené termíny brigád, prišlo mizivé percento zo 600 členov v Bratislave evidovaných. Teraz menovite po Kluboch KVvZ 001BA – Ing. Šťastný, Jánoš M. s manželkou, , KVvZ 012BA Ďurčo, KVvZ 077BA Kirth R. Kirth T. , KVvZ 071BA – Ing. Jánoš V. s manželkou. Robili sa vonkajšie úpravy záhrady a rez stromov a výkopové práce na odpade. Takto si nepredstavujem brigádnickú spoluprácu a starostlivosť o naše priestory. Všetko je o prístupe a ochote pomôcť . I touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili a tak pomohli aspoň trocha skultúrniť naše spoločné priestory.
 13. Na ostatnom zasadnutí ÚR SZVvZ 15.12.2012 sme sa zaoberali a schválili Vykonávacie smernice pre trojboj , viacboj i samonabíjaciu zbraň 58.Tiež boli vypracované Pravidlá streľby zo samonabíjacej zbrane 58, ktoré vypracoval JUDr. Líška za čo mu ďakujem. Tu chcem apelovať na včasné odosielanie oficiálnych Výsledkových listín a hlavne správ hlavných rozhodcov. Pri tejto príležitosti mám vážnu pripomienku k účasti na M-SR v trojboji. Myslím si, že pre pretekára ktorý sa kvalifikuje na majstrovstvá by mala byť česť zúčastniť sa, alebo slušne sa ospravedlniť z vážnych dôvodov. Pevne verím, že v tomto roku sa situácia nebude opakovať a som proti dopĺňaniu štartovnej listiny. Ústredná rada navrhuje pre rok 2013 organizovať skúšobne preteky družstiev v streleckom trojboji a po analýze pokračovať v roku 2014 oficiálne. V roku 2011 i 2012 sme informovali na pretekoch o podávaní pripomienok k pravidlám a smerniciam písomne cez hlavných rozhodcov, znova toto pripomínam, žiaľ neprišla ani jedna oficiálna pripomienka, ale na pretekoch v kuloároch je veľmi živo. Ak budete mať zásadné pripomienky, podnety na nové disciplíny, aby preteky boli ešte zaujímavejšie a hlavne adrenalínovejšie odovzdajte hlavnému rozhodcovi na pretekoch, aby sa ústredná rada s nimi zaoberala. Na web stránke budú všetky Smernice aj s úpravami, aby ste mali čas sa s nimi oboznámiť a pripomienkovať.
 14. Ako ste si mohli pozrieť máme zmenenú web-stránku, ktorú chceme trvale aktualizovať zásluhou RNDr. Milana Stacha, PhD., za čo mu srdečne ďakujem.
 15. Ak potrebujete vystaviť nové preukazy resp. vložky k preukazom (sú zaplnené) nahláste e-mailom, alebo telefonicky.
 16. Medzi členskou základňou bol záujem o polokošele so Štátnym znakom a znakom SZVvZ. Záujemcovia nahláste sa informatívne na sekretariát s približným počtom. Preverujeme najprijateľnejšieho výrobcu. Ďalšie podrobnosti po zistení záujemcov.

Bratislava: 7. januára 2013