Spravodaj č.1/2010

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám ďalší Spravodajca č.1/2010 v elektronickej forme, ktorá je po skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou.

Úvodom mi dovoľte poďakovať delegátom V. Snemu Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktivít a ich prostredníctvom všetkým členom SZVvZ za prejavenú dôveru pri voľbe prezidenta. Pevne verím, že zvolená Ústredná rada bude pracovať zodpovedne, uznesenia bude plniť v termínoch a tak spoločnými silami sa budeme podielať na prosperite zväzu .Vzhľadom na vek nemienim už v ďalšom volebnom období po roku 2013 kandidovať a rád prepustím miesto a pomôžem mladšiemu kandidátovi. Preto na úvod volebného obdobia pripomínam túto skutočnosť a žiadam záujemcov o prácu prezidenta, aby sa prejavili a v priebehu dvoch troch rokov sa zapracovali, aby nenastalo vákuum v činnosti zväzu.

Na základe kľúča, ktorý určila Ústredná rada SZVvZ, sa zišli delegáti na V. Sneme dňa 17.10.2009 v Budmericiach. Dovoľte mi i touto cestou poďakovať za kvalitný priebeh a domáce prostredie p. Ivanovi Baxovi, aby sme mohli nerušene a na úrovni jednať. Prednesená správa o činnosti konštatovala, že zväz dosiahol za hodnotené štvorročné obdobie rad významných domácich i medzinárodných úspechov vo všetkých oblastiach činnosti a čo je potešiteľné , stúpol záujem o našu činnosť u mládeže a žien.

V. Snem SZVvZ prijal Programové zameranie činnosti na funkčné obdobie 2009-2013, kde sa zameria na prijaté úlohy. ( podrobnejšie na inom mieste Spravodajcu ). Delegáti s účasťou 95,8%, za prítomnosti funkcionárov, kontrolóra a pozvaných hostí, schválili doplnok Stanov tak, ako bolo prerokované a prijaté po diskusii, zvolili prezidenta, dvoch viceprezidentov a kontrolóra. (Uznesenie na www.szvvz.sk).

Obsah Spravodajcu č.1/2010

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2010 – domáci
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 5. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 6. Potvrdenie o zaplatení dane
 7. Nahlásenie termínov organizácie pretekov – viacboj – v roku 2011.

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2010:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ (1253644458/0200), do 31.marca v roku 2010 vo výške 5 EURO. Variabilný symbol číslo KVvZ.
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2011, písomne do 31.8.2010 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214.
 3. V dňoch 5. – 7.5.2010 sa uskutoční medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2010 v priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA
 4. Kalendár pretekov na rok 2010 bol schválený ÚR SZVvZ (13.2.2010) poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár bol schválený na GŠ OS SR a je obsiahnutý v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2010, ktorý j e súčasťou Spravodajcu.
 5. V priebehu rokov 2006 - 2009 som informoval o nedostatku terčového materiálu na sklade SZVvZ, bol vydaný i informačný list na web stránke.. Znova upozorňujem organizátorov, kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát , aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť.
 6. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. Bolo vyškolených 120 rozhodcov a kvalifikačné preteky nemá kto rozhodovať. I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa prihlásili a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Pre rozhodovanie BoPi zostávajú v základnom výbere osvedčení rozhodcovia z minulého roka, jedná sa o pp. Bláha, Buberník, Kulich, Liška (Turany), Barna, Magnus, Ossza, Frkáň, Salaj a môžu pribudnúť i ďalší nemenovaní.
 7. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Košiciach 18.7.2010.
 8. Upozorňujem na zmenu v disciplíne granát , ženy hádžu zo vzdialenosti 15 metrov a zmenu vo Vykonávacích smerniciach na rok 2010, ktoré si treba pozorne preštudovať a podľa nich sa riadiť v priebehu streleckej sezóny. Povoľujeme vlastné samopaly, ďalej požívanie ďalekohľadu, odpor spúšte 1000 g a hodnotenie BoPi, ktoré má iné hodnoty .vynechanie vodnej priekopy a znova možnosť použitia zástavky pri granáte, podrobnejšie v Pravidlách pre strelecký viacboj.
 9. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite
 10. Na záver som si ponechal informáciu o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2010 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2010 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2010. I keď čiastka , ktorú sme v roku 2009 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2009 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2010.
 11. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail szvvz@zoznam.sk a www.szvvz.sk.
 12. Žiadam členov SZVvZ o brigádnickú pomoc na Hradskej 79, Bratislava (čistenie zbraní, jarné upratovanie, rez ovocných stromov a kríkov jarné upratanie v budove, maľovanie a.p). Chcem i touto cestou poďakovať KVvZ 006 Mexiko, 097 Fenix a 001 za pomoc pri čistení zbraní a úprave záhrady.
 13. V zmysle § 7, ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Vás cez predsedov KVvZ budem žiadať o udelenie súhlasu na spracovávanie a uchovávanie svojich osobných údajov formou podpisu. Je to nutnosť, ktorú musím mať Vami potvrdenú, aby som mohol potrebné materiály a zoznamy vystavovať, neberte to ako zbytočnú administratívu.
 14. Dovoľte mi v mene celej členskej základne ako i svojom srdečne zablahoželať Imrichovi Novákovi z Košíc k jeho 70-ke, ktorú oslávil koncom roka a zaželať mu veľa elánu pri výchove mladej generácie strelcov.