UZNESENIE

V. Snemu SZVvZ konaného dňa 17. októbra 2009

V. Snem SZVvZ

Berie na vedomie:

 1. Správu o činnosti od IV. Snemu SZVvZ prednesenú p. Jánošom s výhradami v ukladacej časti.
 2. Správu Kontrolóra prednesenú Ing. Kvantom s výhradami.
 3. Správu mandátovej komisie prednesenú p. Knápekom, spolu bolo pozvaných 33 delegátov, prítomných bolo 32 delegátov, t.z. 96,9%
 4. Diskusné príspevky v počte 7 (Ing. Kvanta, Mgr. Mucha, Ing. Hruška, Binár, Ing. Krankus, JUDr. Líška, RNDr. Stacho)

Schvaľuje:

 1. Program rokovania a časový harmonogram V. Snemu SZVvZ.
 2. Rokovací poriadok.
 3. Pracovné predsedníctvo v zložení pp. Jánoš, Ing. Šťastný, Kvasnička, Ing. Kvanta, JUDr. Peteja.
 4. Mandátovú komisiu v zložení pp. Knápek, Guštafík, Krankus.
 5. Volebnú komisiu v zložení pp. Knápek, Binár, Blažek, Mgr. Mucha, JUDr. Čerňák.
 6. Návrhovú komisiu v zložení pp. Ing. Priputen, JUDr. Líška, RNDr. Stacho.
 7. Dodatok Stanov SZVvZ.
 8. Programové vyhlásenie delegátov V. Snemu SZVvZ.

Zvolil:

 1. Prezidenta SZVvZ p. Jánoša Miroslava s počtom hlasov 18, (JUDr. Líška 14 hlasov)
 2. Dvoch viceprezidentov pp.JUDr. Líšku Daniela s počtom hlasov 22, Ing. Kvantu Michala s počtom hlasov 18 (Kvasnička Ján 15 hlasov, Stojkovič Miloslav s počtom hlasov 9)
 3. Kontrolóra p. Ing. Václavíka Františka s počtom hlasov 30

Ukladá:

 1. Zvolať zasadnutie Prezídia a Ústrednej rady SZVvZ
  Termín: do 15.11.2009,Zodpovedný: prezident
 2. Nahlásiť dodatok Stanov na MV SR
  Termín: 30.10.2009,Zodpovedný: prezident, prezídium
 3. Spracovať materiály a dokumenty z rokovania V. Snemu SZVvZ a zverejniť ich na web-stránke (uznesenie, programové vyhlásenie, zloženie ústredných orgánov).
  Termín: do 10 dní po ÚR,Zodpovedný: prezident, prezídium
 4. Prejednať diskusné príspevky a zaujať k nim stanovisko
  Termín: na rokovaní ÚR,Zodpovedný: prezident, prezídium
 5. V zmysle čl. 4, bod 1, písmeno e, Stanov SZVvZ na web-stránke zverejňovať uznesenia ústredných orgánov SZvvZ
  Termín: do 5 dní od schválenia,Zodpovedný: prezident
 6. Spracovať správu o hospodárení a majetku SZvvZ za uplynulé obdobie a sprístupniť ju delegátom V. Snemu SZVvZ
  Termín: 29.1.2010,Zodpovedný: prezident
 7. Spracovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom SZvvZ so špecifikáciou schvaľovacích kompetencií
  Termín: 31.3.2010,Zodpovedný: prezident
 8. Aktivitu GAMING II organizovať za predpokladu finančnej podpory MO SR
  Termín: priebežne,Zodpovedný: prezident
 9. Vypracovať dodatok k pravidlám streleckého viacboja vo vzťahu k hodnoteniu disciplíny BoPi a vymedzeniu podmienok používania vlastných Sa vz.58 na kvalifikačných pretekoch SZVvZ
  Termín: na súťažné obdobie 2010,Zodpovedný: prezident, prezídium a ŠTK
 10. Vykonať opatrenia na obozretné hospodárne využitie objektu Hradská tak, aby SZVvZ nevznikla strata
  Termín: rok 2010,Zodpovedný: prezident
 11. V spolupráci s MO SR inovovať Dohodu o spolupráci SZVvZ s MO SR zosúladiť so vzťahmi podľa zákona o obrane SR a brannej povinnosti
  Termín: do 30.6.2010,Zodpovedný: prezident

Návrh na uznesenie bol spracovaný návrhovou komisiou, bol prednesený plénu V. Snemu SZVvZ, bol doplnený o pripomienky delegátov a schválený.

Návrhová komisia: Ing. Priputen Július, RNDr. Stacho Milan, PhD, JUDr. Líška Daniel