PROGRAMOVÉ ZAMERANIE ČINNOSTI SZVvZ PO VII. SNEME

Budmerice - 21. októbra 2017

Delegáti VII. Snemu Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len „SZVvZ“ alebo „zväz“) konštatujú, že SZVvZ ako dobrovoľné občianske združenie so športovo-branným zameraním svojej činnosti, napĺňa ciele, poslanie a predmet činnosti zväzu v súlade so svojimi stanovami najmä v zdokonaľovaní zručnosti svojich členov, priaznivcov zväzu alebo záujemcov o členstvo v SZVvZ, v ovládaní ručných strelných palných zbraní ako aj v oblasti medzinárodnej spolupráce v reprezentovaní Slovenska v Únii Gamingskej iniciatívy. Pri uskutočňovaní programových aktivít je osobitná pozornosť venovaná nevojakom, mládeži a ženám. Členovia SZVvZ plnia svoje úlohy voči orgánom verejnej správy, v spolupráci s partnerskými občianskymi združeniami na úseku športu a telesnej kultúry, útvarmi a zložkami ozbrojených síl a zborov s cieľom zachovať a stále upevňovať spoločenské a športové postavenie zväzu a jeho organizačnej štruktúry v jestvujúcom systéme záujmových vzťahov.

SZVvZ svoju hlavnú činnosť v období 2017 - 2021 zameria najmä:

 1. Na poskytovanie účinnej spolupráce pri plnení úloh brannej výchovy vyplývajúcich z požiadaviek inštitucionálne oprávnených subjektov.
 2. Vo vnútrozväzovej oblasti vytvoriť podmienky na zlepšenie riadenia zväzu, podstatné zvýšenie disciplíny, iniciatívy a zodpovednosti svojich členov.
 3. Rozšíriť stav členskej základne najmä v krajoch a regiónoch s nízkym počtom členov.
 4. Na doplnenie aktivít zväzu o činnosti, ktoré sú zaujímavé v kruhu záujemcov o športovo-branné aktivity a sú aktuálne a nápomocné pre zabezpečenie potrieb OS SR.
 5. Na zabezpečenie splnenia zmluvných záväzkov vyplývajúcich z vyžiadanej podpory z rezortu MO SR na riešenie športovo-branných projektov, ako aj orgánmi verejnej správy v oblasti športu, osobitne štátnym projektom podpory telesnej kultúry v SR.
 6. Na účinnú spoluprácu s občianskym združením Legis Telum a ostatnými signatármi Veľkonočného Memoranda slovenskej streleckej verejnosti zo dňa 21. apríla 2011 pri jednotnom a koordinovanom uplatňovaní a presadzovaní ochrany práv slovenskej verejnosti..
 7. Na prípravu a propagáciu vrcholných domácich a medzinárodných podujatí organizovaných SZVvZ s cieľom rozšírenia členskej základne zväzu so sústavným pripomínaním odkazu významných dejinných vojensko-politických udalostí a hrdinstva našich predkov v boji za národné a demokratické slobody a štátnu svojbytnosť.
 8. Na požiadanie dohodového partnera MO SR podieľať sa na tvorbe a rozpracovaní obrannej a bezpečnostnej stratégie Slovenska v rámci jeho pôsobenia v štruktúrach NATO
 9. Na partnerské zotrvanie SZVvZ v Únii Gamingskej iniciatívy a na podporu organizácii Medzinárodného zasadania Gaming II v roku 2018 na Slovensku.
 10. Na vytvorenie informačného systému umožňujúceho realizovať sústavnú osvetovú činnosť pre širokú verejnosť o poslaní a zameraní zväzu a umožňujúcu rýchlu informovanosť členskej základne o aktuálnych zmenách v režime zbraní a streliva, všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov SZVvZ ako aj v oblasti jednotlivých aktivít zväzu.
 11. V ekonomickej oblasti aktivizovať napojenie na verejnú správu a iné vhodné zdroje pri účinnejšej podpore aktivít SZVvZ zo štátnych prostriedkov a sponzorskej podpory.
 12. Na rozvíjanie vlastných aktivít SZVvZ v oblasti sponzoringu, reklamy, resp. podnikateľskej činnosti ako dôležitého zdroja výnosov pre ďalšie obdobie.
 13. Na podporu aktivít pri podchytení záujmu mládeže o činnosti vykonávané zväzom, so zameraním najmä o športovú streľbu.
 14. Na podstatné skvalitnenie práce rozhodcovského zboru v streleckých pretekoch, uskutočňovaných SZVvZ.
 15. V oblasti prípravy štátnej športovej reprezentácie SZVvZ zamerať pozornosť na zvyšovanie kvality disciplín v porovnaní s aktuálnou medzinárodnou úrovňou.
 16. Na využitie informačného systému na zvýšenie popularizácie aktivít a športovej činnosti SZVvZ v prepojení na regionálnych a celoštátnych masovokomunikačných prostriedkoch s cieľom zvýraznenia spoločenského postavenia a aktivít SZVvZ.

Budmerice 21. 10. 2017

Návrhová komisia v zložení: Ing. Ladislav Balázs, Jozef Jancek, Mgr. Stanislav Hutár, Mgr. Andrej Martinec, Štefan Buberník.