Spravodaj č.1/2012

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám Spravodajca č.1/2012 v elektronickej forme, ktorá je po skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou.

O kandidatúre na prezidenta zväzu som písal v minulom roku, preto pripomínam túto skutočnosť a žiadam záujemcov o prácu prezidenta, aby sa prejavili a v priebehu roka sa zapracovali, aby nenastalo vákuum v činnosti zväzu.

Dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom SZVvZ za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2012 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.

Obsah Spravodajcu č.1/2012

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2012
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj (schválená ÚR 17.12.2011)
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj (dtto)
 5. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 6. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2012:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ (1253644458/0200), do 31.marca v roku 2012 vo výške 9 €. Variabilný symbol číslo KVvZ. Niektorí predsedovia KVvZ nepochopili resp. nedostali sa k informácii o výške členského na rok 2011 a nezaplatili členské v plnej výške. Podľa Stanov SZVvZ Článok 4, bod 2, písm. e, je povinnosťou platiť stanovený ročný členský príspevok, ktorý bol 9 €. (KVvZ 003BA, 031E, 032KE, 033KE, 044ZA, 094BB a 095BA)
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2013, písomne do 31.8.2012 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214.
 3. Preteky zo samonabíjacej gulovnice budú organizované ako Slovenský pohár na strelniciach VTSÚ Záhorie, Trnava-Štrky a Čáčov (viď Kalendár 2012)
 4. Kalendár pretekov na rok 2012 bol schválený ÚR SZVvZ (17.12.2011) je zverejnený v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár bol schválený na GŠ OS SR a je obsiahnutý v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2012..
 5. Znova upozorňujem organizátorov na terčový materiál, kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát , aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si poriadatelia objednajú a prevezmú (termín 31.3.2012 terče 135 P-Pi a Sa). Pri dotlači terčov je veľmi dôležitá centrálna kontrola, aby zodpovedali základným parametrom pre priznanie rekordov (rozmery, farba, materiál), aby sa nestalo, že v priebehu streleckej sezóny sa vyskytne viac druhov terčových materiálov na kvalifikačných pretekoch resp. M-SR.
 6. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. Bolo rozoslaných okolo 100 ks testov, ktoré spracovávame a do začiatku streleckej sezóny budú známe mená a jednotlivé licencie rozhodcov na ďalšie obdobie.. I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa prihlásili a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Pre rozhodovanie BoPi zostávajú v základnom výbere osvedčení rozhodcovia z minulého roka, jedná sa o pp. Bláha, Bubernik, Kulich, Liška (Turany), Stacho, Toček, Barna, Magnus, Ossza, Frkáň, Salaj a môžu pribudnúť i ďalší nemenovaní.
 7. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne 25. a 26.8.2012.
 8. Niektoré legislatívne zmeny s účinnosťou od 1.1.2011 vytvorili priaznivejšie predpoklady na pokrytie zdrojov financovania športovo-branných aktivít zo štátneho rozpočtu pre vymedzené skupiny žiadateľov.
  Je to najmä zákon č. 528/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z. Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zverejňuje Ministerstvo školstva SR na svojom webovom sídle http://www.minedu.sk/.
  Tie KVvZ, ktoré pôsobia v rámci športových klubov polície, môžu žiadosť o poskytnutie dotácie uplatniť u Ministerstva vnútra SR (ďalej len "MV SR") v zmysle zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR http://www.minv.sk/.
  Projekty na podklade zákona č. 425/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR budem predkladať osobne.
  Za účelom zamedzenia duplicitného uplatnenia žiadosti o poskytnutie dotácie na rovnaké podujatie rôznymi žiadateľmi v rámci organizačnej štruktúry SZVvZ je potrebné každú žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa § 10 písm.a) a písm. b) zákona na podujatie alebo aktivitu v podmienkach SZVvZ vopred prerokovať s prezidentom SZVvZ. V tejto súvislostí sa priamo vyžaduje vytvorenie resp. aktivita príslušného krajského zväzu SZVvZ, tak ako máme uvedené v Stanovách. Na základe Uznesenia ÚR SZVvZ boli vyzvané menovite Trnava, Nitra, Trenčín a Banská Bystrica, aby splnili úlohu a vytvorili Krajské zväzy na priamu komunikáciu s Vyššími územnými celkami pre získavanie dotácií na činnosť.
 9. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite
 10. Teraz informácia o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2012 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2012 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2012. I keď čiastka 1476 €, ktorú sme v roku 2011 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2011 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2012.Podobne ako v roku 2011 aj v roku 2012 daňovník – fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2011, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej (iba jednej!) právnickej osobe (napr. SZVvZ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32€. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2011, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom (aj viacerým), ak v roku 2011 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2011 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2011, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30 € pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane.
 11. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail szvvz@zoznam.sk a www.szvvz.sk.
 12. Žiadal som členov SZVvZ o brigádnickú pomoc na Hradskej 79, Bratislava (čistenie zbraní, jarné upratovanie, rez ovocných stromov a kríkov jarné upratanie v budove, maľovanie a.p). Žiaľ musím konštatovať skutočnosť, že na vyhlásené termíny brigád, ktoré trvali štyri dni, po havárii odpadového kanála v roku 2011 prišlo mizivé percento zo 600 členov v Bratislave evidovaných. Teraz menovite po Kluboch KVvZ 001BA – Ing. Šťastný, Jánoš M. s manželkou, KVvZ 006 BA – Komorowský a Purgát, KVvZ 008BA – Ing. Sand, Tóth a Červenka, KVvZ 071BA – Ing. Jánoš V. s manželkou. Robilo sa zasypanie, zabetónovanie, kompletné upratanie vnútorných priestorov po vybúraní kanalizácie, umytie dverí a okien s výmenou kobercov. Takto si nepredstavujem brigádnickú spoluprácu a starostlivosť o naše priestory. Tento rok budú vyhlásené brigády na jar a v jeseni, aby sa nikto nemohol vyhovárať, že nemal čas. Všetko je o prístupe a ochote pomôcť . I touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili a tak pomohli aspoň trocha zkultúrniť naše spoločné priestory.
 13. Na ostatnom zasadnutí ÚR SZVvZ 17.12.2011 sme sa zaoberali a schválili Vykonávacie smernice pre trojboj i viacboj. Tu chcem apelovať na včasné odosielanie oficiálnych Výsledkových listín a správ hlavných rozhodcov. V roku 2012 bude nominovaných v trojboji, na základe požiadavky organizátorov 42 pretekárov v pištoli a 21 v revolveri. Pri tejto príležitosti mám vážnu pripomienku k účasti na M-SR v trojboji. Myslím si, že pre pretekára ktorý sa kvalifikuje na majstrovstvá by mala byť česť zúčastniť sa, alebo slušne sa ospravedlniť z vážnych dôvodov. Pevne verím, že v tomto roku sa situácia nebude opakovať a som proti dopĺňaniu štartovnej listiny. V roku 2011 sme informovali na pretekoch o podávaní pripomienok k pravidlám a smerniciam písomne cez hlavných rozhodcov, žiaľ neprišla ani jedna oficiálna pripomienka, ale na pretekoch v kuloároch je veľmi živo. Ak budete mať zásadné pripomienky odovzdajte hlavnému rozhodcovi na pretekoch, aby sa ústredná rada s nimi zaoberala. Na web stránke budú všetky Smernice aj s úpravami, aby ste mali čas sa s nimi oboznámiť.I touto cestou ďakujem JUDr. Líškovi, že sa podujal doplnky a zmeny pripraviť.

Bratislava: 4. januára 2012