PROGRAMOVÉ ZAMERANIE ČINNOSTI SZVvZ PO VI. SNEME

Budmerice - 19. októbra 2013

Delegáti VI. Snemu Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len „SZVvZ“ alebo „zväz“) konštatujú, že SZVvZ ako občianske združenie napĺňa ciele, poslanie a predmet činnosti zväzu v súlade so svojimi stanovami najmä v zdokonaľovaní zručnosti svojich členov, priaznivcov zväzu alebo záujemcov o členstvo v SZVvZ, v ovládaní ručných strelných palných zbraní. Pri uskutočňovaní programových aktivít je osobitná pozornosť venovaná nevojakom, mládeži a ženám. Členovia SZVvZ plnia svoje úlohy voči orgánom verejnej správy, v spolupráci s partnerskými občianskymi združeniami na úseku športu a telesnej kultúry, útvarmi a zložkami ozbrojených síl a zborov s cieľom zachovať a stále upevňovať spoločenské a športové postavenie zväzu a jeho organizačnej štruktúry v jestvujúcom systéme záujmových vzťahov.

SZVvZ svoju hlavnú činnosť v období 2014 - 2017 zameria najmä:

 1. Na zabezpečenie splnenia zmluvných záväzkov vyplývajúcich z vyžiadanej podpory orgánmi verejnej správy v oblasti športu, osobitne štátnym projektom podpory telesnej kultúry v SR.
 2. Na účinnú spoluprácu s občianskym združením Legis Telum a ostatnými signatármi Veľkonočného Memoranda slovenskej streleckej verejnosti zo dňa 21. apríla 2011 pri jednotnom a koordinovanom uplatňovaní a presadzovaní ochrany práv slovenskej verejnosti.
 3. Na prípravu a propagáciu vrcholných domácich a medzinárodných podujatí organizovaných SZVvZ s cieľom rozšírenia členskej základne zväzu so sústavným pripomínaním odkazu významných dejinných vojensko-politických udalostí a hrdinstva našich predkov v boji za národné a demokratické slobody a štátnu svojbytnosť.
 4. Na požiadanie dohodového partnera MO SR podieľať sa na tvorbe a rozpracovaní obrannej a bezpečnostnej stratégie Slovenska v rámci jeho pôsobenia v štruktúrach NATO.
 5. Partnerské zotrvanie SZVvZ v Gamingskej iniciatíve a podporu organizácii Gaming 1 v roku 2015 na Slovensku.
 6. Sústavnú osvetovú činnosť pri informovaní členskej základne o aktuálnych zmenách v režime zbraní a streliva, všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov SZVvZ.
 7. V ekonomickej oblasti aktivizovať napojenie na verejnú správu a iné vhodné zdroje pri účinnejšej podpore aktivít SZVvZ zo štátnych prostriedkov a sponzorskej podpory.
 8. Rozvíjanie vlastných aktivít SZVvZ v oblasti sponzoringu, reklamy, resp. podnikateľskej činnosti ako dôležitého zdroja výnosov pre ďalšie obdobie.
 9. Na podporu aktivít pri podchytení záujmu mládeže o športovú streľbu.
 10. Podstatné skvalitnenie práce rozhodcovského zboru v streleckých pretekoch, uskutočňovaných SZVvZ.
 11. V oblasti prípravy štátnej športovej reprezentácie SZVvZ zamerať pozornosť na zvyšovanie kvality disciplín v porovnaní s aktuálnou medzinárodnou úrovňou.
 12. Zvýšiť popularizáciu aktivít a športovej činnosti SZVvZ v regionálnych a celoštátnych masovokomunikačných prostriedkoch s cieľom zvýraznenia spoločenského postavenia a aktivít SZVvZ.

Budmerice 19. 10. 2013

Návrhová komisia: JUDr. Daniel Líška, RNDr. Milan Stacho, PhD., Eduard Lipovský, Jozef Jancek.