Spravodajca č.1/2017

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktvít ( ďalej SZVvZ ) za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2017 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.

Ďakujem tiež touto cestou Ministerstvu obrany SR a Generálnemu štábu OS SR za pomoc pri zabezpečení streleckých pretekov SZVvZ hlavne materiálnu.

Obsah Spravodajcu č.1/2017 – základný – bude nasledovný po schválení dokumentov na najbližšej Ústrednej rade pravdepodobne dňa 25.2. alebo 11.3.2017 :

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2017 - je zverejnený a upravený
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 5. Vykonávacia smernica – samonabíjacia zbraň 58
 6. Vykonávacia smernica - Repiko
 7. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 8. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2017:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ IBAN SK15 0200 0000 0012 5364 4458, SUBASKBX ( 1253644458/0200 ). Povinnosť zaplatiť členské príspevky začína 1. januára v príslušnom roku, tento rok akceptujeme termín do 19.marca vo výške 15 € na člena. Variabilný symbol číslo KVvZ. !!!
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2018, písomne do 30.9.2017 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214, nie ako v roku 2016, čo má náväzne vplyv na zostavenie Kalendára. Pre rok 2017 sme včas zverejníli základné pevné termíny konania kvalifikačných pretekov, na ktoré sa bolo treba prihlásiť, žiaľ predstavoval som si to operatívnejšie a bolo treba pripraviť 12 verzií.
 3. Kalendár pretekov na rok 2017 je spracovaný a bol potvrdený ÚR ( 3.12.2016 ) poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár bol zaslaný na GŠ OS SR a mal by byť zapracovaný v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2017. Počet pretekov vo viacboji je zostabilizovaný na počte osem, trojboj sme znížili na 11 , Sz 58 na 8 pretekov a Repiko 6 pretekov. Organizátorov budeme dotovať 1,5 € na štartujúceho pretekára, po včasnom dodaní Správy HR a Výsledkovej ( originálnej ) listiny, tak ako sme zabezpečili minulý rok. Chcem pripomenúť všetkým členom skutočnosť, že do Krajských zväzov dávame 1 € na člena, ďalej každý štart na pretekoch dotujeme sumou 1,5 €, na zahraničné aktivity sme vydali 1846 €, domáce preteky sme dotovali sumou 3816,95 čo predstavuje hodnotu 8760,4 €.
 4. Znova upozorňujem organizátorov, kto mal záujem o terčový materiál, mal zaslať písomnú požiadavku na sekretariát , aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si organizátori objednajú, zaplatia a prevezmú. Na návrh ŠTK budú na kvalifikačných pretekoch použité len terče, ktoré boli vytlačené a prevzaté cez sekretariát SZVvZ čím je zaručená originalita. Požiadavky na terčový materiál bolo treba nahlásiť na sekretariát do 31.1.2017, času bolo dosť aj informácii dostatok.
 5. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa v prvom rade prihlásili, kde chcú rozhodovať a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Ostatné preteky budú zabezpečené nomináciou rozhodcov. Licencie M a A rozhodcov platia do 31.12.2021. Licencie rozhodcov B a C do 31.12.2019. Nové preukazy sú pripravené na expedíciu a budú k dispozícii do začiatku sezóny.( kto odovzdal foto).
 6. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne  27. 8. 2016
 7. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite
 8. Informácia o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2017 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a  vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2017 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov ( FO ), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2017. Čiastka 417,5 € ktorú sme v roku 2016 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2016 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2017.Podobne ako v roku 2016 aj v roku 2017 daňovník – fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2016, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej ( iba jednej ) právnickej osobe ( napr. SZVvZ ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32 €. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2016, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom ( aj viacerým ), ak v roku 2016 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2016 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2016, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30€ pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane. SZVvZ je registrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom 53780/2016 z 9.12.2016 pod spisovou značkou NCR po 10195/2016. Upozorňujem na pridelené IČO 308446220001. Neziskové organizácie sa podľa nového dozvedia, od koho dostali finančné prostriedky. Podmienkou však je, aby daňovník vo vyhlásení o poukázaní podielu vyjadril súhlas s informovaním prijímateľa. V takom prípade správca dane oznámi prijímateľovi označenie daňovníka – vaše meno, priezvisko a trvalý pobyt, ale bez finančnej čiastky.
 9. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail SZVvZ1@gmail.com, a www.szvvz.sk.
 10. Evidenciu priebežných výsledkov v roku 2017 bude zabezpečovať Milan Stacho, PhD vo všetkých súťažiach. Bolo by vítané keby sa prihlásil niekto z Bratislavy, kto by chcel operatívne vypomôcť.
 11. K Smerniciam sa už naozaj nedá vyjadrovať a celá práca pp. Ing. Kulicha, Ing. Daňa, Buberníka, Lipovského a RNDr. Stacha,PhD vyšla vlastne nazmar, pretože sa nevieme ujednotiť čo vlastne chceme strielať. Rok 2017 bude obdobou roku 2016 s malými úpravami, ktoré doriešime na nasledujúcej ÚR.
 12. V októbri 2017 sa bude konať VII. Snem SZVvZ, miesto ešte nemáme určené, ale postupne treba zasielať pripomienky k Stanovám, k organizačnej štruktúre, smerovaniu , výstavbe zväzu a.p. Myšlienka , aby Snem rozhodoval o Smerniciach a pretekoch je len myšlienkou pár jedincov, ktorí nechceli pripustiť zmeny v súťažiach , nepripúšťajú inovácie a boja sa adrenalínu v pravom slova zmysle. Usmernenie k príprave VII. Snemu bolo zverejnené včas a treba sa ním riadiť v Kluboch a Krajských zväzoch s dodržiavaním termínov
 13. V roku 2016 družstvo Slovenska v zložení pp. Dolníková, Dolník, Daňo, Slaničan, Žigray, Pavlovčík, Surový, Haršany, Maršalek, Báboš, Jancek a Denci absolvovalo Medzinárodné strelecké preteky záloh, 17. ročník – BA – BO – PH na strelnici Luleč a potvrdilo prvé miesto. Srdečne všetkým ďakujem za vzornú reprezentáciu SZVvZ.
 14. Ak potrebujete vystaviť nové členské preukazy ( sú zaplnené ) nahláste e-mailom, alebo telefonicky
 15. Pri nahlasovaní nových členov prosím uvádzať v prihláškach kompletné údaje s dosiahnutými hodnosťami a znalosťou cudzej reči.

Bratislava: 4. februára 2017

Miroslav Jánoš, prezident SZVvZ