SMERNICA
Slovenského zväzu vojakov v zálohe

Priznávanie výkonnostných tried

 1. Všeobecne
  1. Pre účely KVvZ, sú Výkonnostné triedy (ďalej VT) ukazovateľom dosiahnutého športového majstrovstva.
  2. SZVvZ priznáva tieto VT :
   • Majstrovskú VTM VT
   • Prvú VTI. VT
   • Druhú VTII. VT
   • Tretiu VTIII. VT
 2. Priznávanie VT
  1. VT možno priznať iba na pretekoch, ktoré boli organizované a riadené podľa „Pravidiel streleckého viacboja KVvZ“, „Pravidiel streleckého trojboja KVvZ“, „Všeobecných pravidiel športovo - streleckých súťaží KVvZ“, „Vykonávacej smernice na daný rok“ a po splnení podmienok, určených v tejto „Smernici“.
  2. Všetky VT možno priznať za výsledok dosiahnutý na jednotlivých druhoch súťaží podľa tabuľky č. 1:

   TABUĽKA č. 1

   Výk.
   triedy
   Stupeň súťaže
   klubová oblastná pohárová kvalifikačná republiková a
   medzinárodná
   III. VT - áno áno áno áno
   II. VT - - áno áno áno
   I. VT - - - áno áno
   M VT - - - áno áno
  3. Podmienkou pre priznanie VT je riadenie súťaže hlavným rozhodcom :
   • II.VT a III.VT - HR najmenej „B“ kvalifikačnej triedy
   • I.VT a M VT - HR najmenej „A“ kvalifikačnej triedy
 3. Platnosť VT
  1. Platnosť dosiahnutej VT začína dňom jej priznania a platí dva nasledujúce roky do 31. decembra
  2. Ak športovec je držiteľom VT v rovnakej disciplíne počas šiestich rokov neprerušene podľa bodu 3.1, platí táto trvale. Potvrdzuje to HR pri treťom získaní VT do preukazu, s dodatkom "TRVALE"
  3. Hlavný rozhodca vydá na požiadanie športovca VT SZVvZ. Svojim podpisom a číslom licencie potvrdí správnosť údajov, t. j. dátum súťaže, disciplínu, miesto súťaže, dosiahnutý výkon, stupeň VT a rok ukončenia platnosti VT.
  4. Limity pre jednotlivé VT sú uvedené v tabuľkách č. 2 a 3.

   TABUĽKA č. 2 - muži

   D i s c i p l í n a Označenie M VT I. VT II. VT III. VT
   Veľkokalibrová pištoľ Pi 148 145 135 120
   Samopal 3x5 3Sa 140 133 125 110
   Bojová pištoľ BPi 137 125 100 80
   Strelecký viacboj SVb 440 410 370 330
   Strelecký trojboj Pi TrPi 320 305 280 230
   Strelecký trojboj Re TrRe 325 310 290 245
   Granát G 50 45 x x
   SZ 58 Štandard SZ58St 285 275 260 240
   SZ 58 Open SZ58O 290 280 265 245

   TABUĽKA č. 3 - ženy

   D i s c i p l í n a Označenie M VT I. VT II. VT III. VT
   Veľkokalibrová pištoľ Pi 145 135 120 100
   Samopal 3x5 3Sa 133 125 110 100
   Bojová pištoľ BPi 125 100 80 60
   Strelecký viacboj SVb 410 370 330 290
   Strelecký trojboj Pi TrPi 305 280 230 190
   Strelecký trojboj Re TrRe 310 290 250 210
   Granát G 50 45 x x
   SZ 58 Štandard SZ58St 280 270 255 235
   SZ 58 Open SZ58O 285 275 260 240
 4. Evidencia VT
  1. Z každej súťaže zasiela HR predsedovi ŠTK výsledkovú listinu s vyznačenými VT.
  2. Evidenciu dosiahnutých M VT, I. VT a II. VT vedie predseda ŠTK na základe doručených výsledkových listín.
  3. Evidenciu udelených III. VT vedú HR sami a na konci sezóny posielajú predsedovi ŠTK hlásenie o priznaných VT.
 5. Záverečné ustanovenia
   1. Smernica č. 4/SZVvZ-97 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 26. júla 1997 a nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.
   2. Revidovaná smernica č. 4/SZVvZ-97/01 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 8. decembra 2001 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2002.
   3. Revidovaná smernica č. 4/SZVvZ-97/01/03 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 13. decembra 2003 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2004.
   4. Revidovaná smernica č. 4/SZVvZ-97/01/03/12 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 17. decembra 2011 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.
   5. Revidovaná smernica č. 4/SZVvZ-97/01/03/12/15 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 31. januára 2015 a nadobúda účinnosť dňom 31. marca 2015.
   6. Revidovaná smernica č. 4/SZVvZ-97/01/03/12/15/16 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 27. februára 2016 a nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2016.
   7. Revidovaná smernica č. 4/SZVvZ-97/01/03/12/15/16/18 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 3. marca 2018 a nadobúda účinnosť dňom 3. marca 2018.

Miroslav JÁNOŠ, v. r.
prezident SZVvZ

Príloha k smernicivrátiť na začiatok