SMERNICA
Slovenského zväzu vojakov v zálohe

Smernica o správe a hospodárení s majetkom Slovenského zväzu vojakov v zálohe

  Článok I.

  Úvodné ustanovenia

 1. Účelom tejto smernice je v zmysle bodu 7 ukladacej časti uznesenia V. Snemu Slovenského zväzu vojakov v zálohe (ďalej len „zväz“ alebo „SZVvZ“) a v súlade s čl. 18 bodom 6 Stanov SZVvZ upraviť vzťahy pri správe a hospodárení s majetkom, finančnými prostriedkami a inými majetkovými právami vrátane vlastníckych prevodov, ktoré sú vo výlučnej dispozičnej pôsobnosti Ústrednej rady SZVvZ (ďalej tiež „ÚR SZVvZ“ alebo len „ÚR“).
 2. Správa a hospodárenie s majetkom je povinnosť SZVvZ viesť majetok v účtovnej evidencii, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, odcudzeniu, zneužitiu alebo zmenšeniu a vykonávať pravidelné inventarizácie majetku. Súčasťou správy je aj obozretné nakladanie s týmto majetkom pri majetkovo-právnych zmenách a jeho vyraďovaní.
 3. Článok II.

  Majetok SZVvZ a jeho zdroje

 4. Majetok SZVvZ tvorí hmotný hnuteľný a nehnuteľný majetok a nehmotný majetok, finančné fondy, cenné papiere, pohľadávky, záväzky a iné majetkové práva (ďalej len „majetok“).
 5. Zdrojmi majetku sú najmä zdroje, vymenované v čl. 18 bode 2 Stanov SZVvZ. SZVvZ môže hospodáriť aj s majetkom, ktorého faktickým vlastníkom je iný právny subjekt a predmetný majetok bol zväzu odovzdaný do užívania na základe zmluvy o výpožičke alebo zmluvy o nájme.
 6. Článok III.

  Nadobúdanie a prevody majetku

 7. SZVvZ nadobúda majetok vlastným menom do vlastníctva alebo do užívania od iného právneho subjektu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 8. Prevod majetku medzi SZVvZ a iným právnym subjektom v rámci zväzu alebo navonok musí byť uskutočnený formou písomného zmluvného vzťahu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.
 9. Článok IV.

  Hospodárenie s majetkom SZVvZ

 10. SZVvZ hospodári s vlastným majetkom samostatne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami SZVvZ. Pri hospodárení s majetkom SZVvZ sa musia dodržiavať zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Správu o plnení príjmov a výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom za obdobie medzi dvoma rokovaniami UR predkladá prezident SZVvZ na každom rokovaní ÚR.
 11. ÚR SZVvZ je samostatnou účtovnou jednotkou povinnou viesť účtovníctvo a vykonávať inventarizáciu majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účtovníctvo sa vedie preukazne, úplne, zrozumiteľne, spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov a v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Účtovné doklady musia spĺňať zásady úplnosti, pravdivosti, vecnej správnosti a časovej súvislosti. Za riadne, správne a včasné vedenie účtovníctva pri hospodárení s majetkom ÚR zodpovedá prezident SZVvZ.
 12. Hospodárenie s majetkom ÚR sa riadi rozpočtom ÚR, ktorý na nasledujúci kalendárny rok schvaľuje ÚR v novembri predchádzajúceho roka na základe návrhu rozpočtu predloženého Prezídiom SZVvZ.
 13. Článok V.

  Schvaľovacie právomoci pri správe a hospodárení s majetkom ÚR

 14. Prezídium SZVvZ každoročne v októbri v spolupráci s členmi ÚR zriaďuje trojčlennú inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov ÚR k 31. 12. príslušného kalendárneho roka. Inventarizačná komisia vykoná inventarizáciu majetku ÚR SZVvZ najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roka, vyhotoví inventúrny súpis s uvedením rozdielov medzi účtovným a skutočným stavom majetku vrátane návrhu na vyradenie a spôsob vyradenia neupotrebiteľného a prebytočného majetku. O zistených skutočnostiach predseda inventarizačnej komisie informuje ÚR na najbližšom rokovaní ÚR, ktoré musí byť zvolané najneskôr do konca marca roka, kedy bola inventarizácia vykonaná.
 15. Nakladanie s majetkom SZVvZ, nadobúdanie majetku do vlastníctva, nadobúdanie majetku do užívania, prevod vlastníctva majetku, odovzdanie majetku do užívania, vzdanie sa užívacieho práva, nakladanie s pohľadávkou a záväzkom a iným majetkovým právom, vklad do obchodnej spoločnosti schvaľuje:
  • prezident SZVvZ, ak objem majetku, finančných prostriedkov alebo iných majetkových práv v jednotlivom prípade nepresahuje sumu 1000,- EUR vrátane;
  • Prezídium SZVvZ (prezident a viceprezident), ak objem majetku, finančných prostriedkov alebo iných majetkových práv v jednotlivom prípade nepresahuje sumu 2000,- EUR vrátane;
  • ÚR SZVvZ, ak objem majetku, finančných prostriedkov alebo iných majetkových práv v jednotlivom prípade presahuje sumu 2000,- EUR a každý prevod nehnuteľného majetku.
 16. Objemom majetku, finančných prostriedkov alebo iných majetkových práv v jednotlivom prípade sa rozumie obstarávacia hodnota majetku vrátane DPH vedená v účtovníctve.
 17. Na platnosť písomného právneho úkonu podľa bodu 11 písm. b) a písm. c) tejto smernice sa vyžaduje vlastnoručný podpis prezidenta a viceprezidenta SZVvZ a na platnosť úkonu podľa bodu 11 písm. c) tejto smernice tiež právoplatné uznesenie ÚR.
 18. Zahraničné pracovné cesty schvaľuje ÚR SZVvZ. Sadzby stravného, cestovného a ďalších náhrad pre rozhodcov, reprezentantov, zahraničných hostí a členov SZVvZ na odsúhlasených akciách SZVvZ sú uvedené v prílohe č. 1 tejto smernice.
 19. Podpisové vzory predstaviteľov SZVvZ oprávnených schvaľovať nakladanie s majetkom SZVvZ sú uvedené v prílohe č. 2 tejto smernice.
 20. Článok VI.

  Záverečné ustanovenia

 21. Smernica č. 7/SZVvZ/2010 bola schválená Ústrednou radou SZVvZ dňa 8. mája 2010. Na rokovaní bol osobne prítomný kontrolór ÚR SZVvZ, ktorého pripomienky boli zapracované do znenia smernice.
 22. Ruší sa Smernica pre hospodárenie platná od 18. 11. 1997.
 23. Táto smernica nadobúda účinnosť 8. mája 2010.

Miroslav JÁNOŠ, v. r.
prezident SZVvZ

Príloha č. 1
Sadzby cestovných náhrad v súvislosti s účasťou na odsúhlasených akciách SZVvZ

 1. Náhrada za používanie cestných motorových vozidiel
  1. Pri použití vlastného cestného motorového vozidla obsadeného najmenej tromi osobami, alebo prepravujúceho materiál potrebný na vykonanie akcie, ktorý nebolo možné inak prepraviť, sa poskytne náhrada cestovných nákladov vlastníkovi motorového vozidla v sume 0,15 EUR za jeden kilometer jazdy z východiskového miesta do miesta konania akcie SZVvZ a späť. Akákoľvek iná cestovná náhrada v súvislosti s použitím vlastného cestného motorového vozidla alebo prepravovanou osobou je vylúčená. Použitie vlastného cestného motorového vozidla musí byť vopred schválené predstaviteľom SZVvZ, oprávneným na schválenie poskytnutia tejto náhrady.
  2. Ak použité vlastné cestné motorové vozidlo nie je obsadené najmenej tromi osobami podľa bodu 1. 1, je prípustné poskytnutie náhrady cestovných nákladov najviac v sume do výšky cestovného hromadnou dopravou (autobus, vlak) z východiskového miesta do miesta konania akcie SZVvZ a späť.
 2. Poskytnutie občerstvenia účastníkom akcie

  Pri akcii SZVvZ (rokovanie rady, školenie, porada, stretnutie) možno poskytnúť v rámci rozpočtu akcie občerstvenie účastníkom akcie do sumy 1,5 EUR na zúčastnenú osobu a deň.

 3. Náhrada stravného

  Náhrada stravného sa poskytne v rámci rozpočtu akcie SZVvZ najviac do výšky sumy ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom.

 4. Odmena rozhodcom a lektorom
  1. Pri športovo-brannej akcii, najmä kvalifikačných pretekoch a majstrovstvách SR sa poskytne odmena
   • každému rozhodcovi v rámci rozpočtu akcie SZVvZ v sume najmenej 10 EUR za jeden deň;
   • členom technickej obsluhy v závislosti od rozpočtových možností usporiadateľa akcie.
  2. Pri školení, seminári a podobnej osvetovo-vzdelávacej akcii poriadanej SZVvZ sa aktívnemu lektorovi v rámci rozpočtu akcie poskytne odmena:
   • pri regionálnej akcii v sume 6,7 EUR za jednu vyučovaciu hodinu;
   • pri celoštátnej akcii v sume 8,30 za jednu vyučovaciu hodinu.

vrátiť na začiatok