S T A N O V Y

SLOVENSKÝ ZVÄZ VOJAKOV V ZÁLOHE
A ŠPORTOVO - BRANNÝCH AKTIVÍT

HLAVA I

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Názov: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len "Zväz").
 2. Sídlo Zväzu: Hradská 79, 821 07 Bratislava 214.
 3. Zväz je právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, podľa týchto stanov a svojich vnútorných predpisov.
 4. Zväz je podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením vojakov v zálohe a iných osôb, ktoré na základe apolitičnosti, dobrovoľnosti a rovnoprávnosti umožňuje uspokojovať záujmy a potreby svojich členov, mládeže a iných záujemcov o športovo-branné a branno-technické aktivity na území Slovenskej republiky v súlade s cieľom, poslaním a predmetom činnosti Zväzu.
 5. Zväz sa môže stať členom iných právnických osôb.

HLAVA II

Článok 2

Cieľ, poslanie, predmet a úlohy činnosti Zväzu

 1. Cieľom, poslaním a predmetom činnosti Zväzu je vytvárať podľa jeho možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a ostatnej verejnosti v oblastiach športovo-branných a branno-technických aktivít tak, aby prispeli k získavaniu a rozvoju ich:
  1. teoretických poznatkov o histórii a aktuálnom stave a úrovni brannej politiky a vojenskej techniky so zameraním na takticko-technické vlastnosti a možnosti jej praktického uplatnenia;
  2. telesného a duševného zdravia a zdatnosti;
  3. pohybových a telesných zručností a schopností;
  4. formovania osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami;
  5. spoločensky vhodného využívania voľného času účastníkov týchto aktivít - detí, mládeže a dospelých.
 2. Zväz zastupuje svojich členov pri presadzovaní a obhajovaní ich spoločných práv, záujmov a potrieb voči orgánom verejnej správy a ostatným subjektom.
 3. Svojim členom Zväz poskytuje v rámci svojich podmienok a možností služby, poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní ich činnosti.
 4. Zväz na zabezpečenie cieľa, poslania a predmetu svojej činnosti za zameriava najmä na plnenie týchto úloh:
  1. rozvoj spolupráce s verejnou správou, ozbrojenými silami a občianskymi združeniami a inými subjektami, ako aj zahraničnými organizáciami obdobného charakteru;
  2. organizácia a budovanie všestrannej osvety a propagácie o zameraní a výsledkoch svojej činnosti prispievaním článkami do novín a časopisov, prípadne vydávaním informačných dokumentov a periodík s brannou a zväzovou tematikou;
  3. rozvoj športovo-branných aktivít obyvateľstva a mládeže a uspokojovanie športových záujmov svojich členov,
  4. organizáciu športovo-branných, branno-technických podujatí pre svojich členov, mládež a ostatnú verejnosť, výkonnostné streľby z malokalibrových a veľkokalibrových zbraní;
  5. poskytovanie organizačných, administratívnych, ekonomických a iných služieb členom zväzu za účelom zabezpečenia ich aktivít v rámci svojich reálnych podmienok a možností;
  6. poskytovanie príspevkov a podpory členom zväzu za účelom zabezpečenia ich športovo-branných a branno-technických aktivít;
  7. organizácia vzdelávacích a výchovných podujatí (školenia, kurzy, semináre a pod.);
  8. podieľanie sa podľa spoločenských požiadaviek na brannej výchove obyvateľstva a mládeže,
  9. vytvára záujmovo-odborné a študijné skupiny na štúdium a popularizáciu vojenskej histórie, branno-spoločenských a vlasteneckých tradícií štátu a vojenstva na Slovensku a vo svete;
  10. špecifikuje podmienky pre získanie a udelenie výkonnostných tried, potvrdzuje výkonnostné triedy a vydáva potvrdenie streleckej organizácie k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľovi, ktorý je platným členom Zväzu, ak žiada o vydanie (predĺženie) platnosti zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na športové účely;
  11. udeľuje výkonnostné triedy v zavedených súťažných disciplínach;
  12. spravuje vlastný majetok, majetok vo výpožičke a v nájme;
  13. sústreďuje finančné prostriedky a zabezpečuje systém rozdelenia a poukazovania štátnych, verejných, súkromných a vlastných zdrojov, ktoré sú svojou právnou povahou určené na spoločné financovanie členov Zväzu a predmetu ich činnosti formou kriteriálnych príspevkov;
  14. koordinuje činnosť združených subjektov a spolupracuje pri tvorbe plánov Zväzu;
  15. vykonáva podnikateľskú činnosť a vstupuje do obchodných vzťahov za účelom podpory cieľa, poslania a predmetu činnosti Zväzu a jeho členov.

HLAVA III

PODMIENKY ČLENSTVA VO ZVÄZE

Článok 3

Členstvo

 1. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
 2. Členom Zväzu môže byť štátny občan SR alebo iná osoba, ak súhlasí so stanovami a poslaním Zväzu, aktívne pracuje v Klube vojakov v zálohe (ďalej len "KVvZ" alebo "klub") alebo Zväz inak podporuje.
 3. O prijatí člena rozhoduje Rada klubu (ďalej len "RK") do ktorého sa prihlásil. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý vydá RK po zaplatení prvého členského príspevku a klubového príspevku ak sa na ňom členská schôdza uzniesla.
 4. Jednotné členské preukazy Zväzu zabezpečuje, prideľuje im evidenčné čísla a klubom ich na základe predloženia potvrdenia o odvedení stanovenej sumy členského príspevku bezplatne dodáva Ústredná rada SZVvZ (ďalej len "ÚR").
 5. Člen Zväzu môže byť členom len jedného KVvZ na území SR.
 6. Čestným členom KVvZ sa stáva osoba podľa rozhodnutia členskej schôdze klubu. Na udelenie čestného členstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Podmienky čestného členstva stanoví ÚR vnútorným predpisom.

Článok 4

Práva a povinnosti člena Zväzu

 1. Člen Zväzu má právo:
  1. zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných zväzom;
  2. hlasovať, po dovŕšení 15 rokov voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov zväzu. Do ústredných a krajských orgánov Zväzu môže byť zvolený člen, ktorého členstvo vo zväze trvá viac ako jeden rok;
  3. podieľať sa v súlade s týmito stanovami na tvorbe orgánov Zväzu;
  4. navrhovať kandidátov a prostredníctvom delegátov voliť členov do orgánov Zväzu;
  5. byť informovaný o činnosti a uzneseniach orgánov Zväzu;
  6. podávať návrhy a podnety všetkým orgánom Zväzu, žiadať ich vybavenie, vysvetlenie postupu alebo rozhodnutia;
  7. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov Zväzu, ktoré rokujú o jeho činnosti. Ak sa má prerokovávať jeho osobná zodpovednosť vyplývajúca zo zverenej funkcie, musí byť pozvaný písomne a včas;
  8. slobodne sa na pôde Zväzu vyjadrovať, obhajovať a presadzovať svoje názory a stanoviská k činnosti Zväzu i činnosti jednotlivých predstaviteľov orgánov. Za svoje názory a stanoviská nemôže byť nijako postihovaný;
  9. podávať návrhy, pripomienky a odvolania a požadovať na ne od orgánov Zväzu do 30 dní od doručenia stanovisko;
  10. odvolať sa proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k ústrednému orgánu Zväzu;
  11. podľa svojich záľub, možností a schopností sa zapojiť do športovej, spoločenskej, výchovnej a inej činnosti Zväzu;
  12. so súhlasom a za podmienok stanovených Zväzom používať výcvikové a športové zariadenia, výstroj a výzbroj, ktoré sú majetkom alebo v užívaní Zväzu;
  13. podieľať sa na výhodách, ktoré Zväz poskytuje svojim členom;
  14. nosiť a používať symboliku označujúcu príslušnosť k Zväzu, označenie výkonnostných a kvalifikačných tried, čestné tituly a vyznamenania získané v rámci športovo-branných a branno-technických aktivít aj pred vznikom Zväzu.
 2. Člen Zväzu je povinný:
  1. dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov Zväzu a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy Zväzu;
  2. obhajovať a presadzovať záujmy Zväzu, plniť jeho programové ciele;
  3. aktívne sa zapájať do činnosti Zväzu, riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol vo Zväze poverený a ktoré prijal;
  4. propagovať aktivity vykonávané v rámci Zväzu;
  5. platiť stanovený ročný členský príspevok a klubový príspevok, ak ho členská schôdza schválila;
  6. v rámci svojich možností získavať nových členov a sympatizantov Zväzu;
  7. chrániť a ošetrovať majetok Zväzu a podľa svojich schopností a možností sa podieľať na zveľaďovaní tohto majetku;
  8. poskytovať potrebnú súčinnosť orgánom Zväzu a pri uplatňovaní spoločných záujmov.
  9. oznámiť predsedovi KVvZ najneskôr do 15 dní od vzniku každú zmenu osobných (meno a priezvisko) a kontaktných údajov (adresa miesta pobytu, telefón, e-mail).

Článok 5

Zánik členstva vo Zväze

 1. Členstvo vo Zväze zaniká:
  1. vystúpením člena zo Zväzu;
  2. zrušením členstva;
  3. vylúčením člena;
  4. úmrtím člena;
  5. zánikom Zväzu.
 2. Členstvo vo Zväze môže v prípade závažného neplnenia členských povinností zrušiť RK. O zrušení členstva vo Zväze rozhoduje RK nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov RK.
 3. K zrušeniu členstva môže dôjsť najmä z týchto dôvodov:
  1. pre nezaplatenie členského príspevku na príslušný kalendárny rok a klubového príspevku, ak bol členskou schôdzou schválený, v lehote, stanovenej orgánmi Zväzu;
  2. ak bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a jeho ďalšie členstvo vo zväze je v hrubom rozpore s poslaním Zväzu (napr. trestné činy ublíženia na zdraví, spáchané so zbraňou, v dôsledku úmyselného požitia alkoholu alebo návykových látok, trestné činy proti mieru, proti brannosti a proti civilnej službe, vojenské trestné činy a pod.)
 4. O vylúčení člena pre závažné opätovné porušenie stanov a dobrého mena Zväzu (viac ako dvojnásobné zavinené porušenie v období jedného kalendárneho roka) na návrh RK rozhoduje ÚR nadpolovičnou väčšinou prítomných členov ÚR.

Článok 6

Oceňovanie zásluh

 1. Osobe, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj a popularizáciu Zväzu, môže byť priznané čestné členstvo vo Zväze.
 2. Za vysokú aktivitu, za úspechy dosiahnuté v rozvoji Zväzu, vo výchove, výcviku, športovej a inej činnosti môže Zväz udeľovať jednotlivcom a kolektívom zväzové vyznamenania, čestné tituly, cenu Fair play a iné ocenenia, ako i navrhovať udelenie osobných ocenení inými subjektami.

Článok 7

Disciplinárne opatrenia

 1. Za porušenie stanov Zväzu, neplnenie členských povinností, za hrubú nedisciplinovanosť, znevažovanie mena Zväzu, za nedodržiavanie všeobecných povinností pri zaobchádzaní so zbraňou a strelivom, môže byť členovi Zväzu uložené niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
  1. napomenutie;
  2. pokarhanie;
  3. odvolanie z funkcie;
  4. zákaz vykonávať funkciu vo Zväze najviac na dva roky.
 2. Disciplinárne konanie vykonáva spravidla trojčlenná komisia, určená RK, ktorého je disciplinárne šetrený členom. O uložení opatrenia rozhoduje RK. O zákaze vykonávať funkciu a o odvolaní z funkcie rozhoduje RK, alebo ten orgán, v ktorom funkciu, z ktorej má byť člen odvolaný, zastáva. K rozhodnutiu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov rozhodujúceho orgánu.
 3. O začatí disciplinárneho konania a uložení disciplinárneho opatrenia môže rozhodnúť aj vyšší orgán Zväzu, ak disciplinárne šetrený je jeho členom, alebo nižší orgán nekoná vo veci.
 4. Proti uloženiu disciplinárneho opatrenia je možné sa odvolať k vyššiemu orgánu Zväzu do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o disciplinárnom opatrení. Toto odvolanie má odkladný účinok. Odvolací orgán odvolanie prerokuje na najbližšom zasadnutí po doručení odvolania a do 15 dní po rozhodnutí o odvolaní písomnou formou oznámi výsledok rozhodnutia šetrenej osobe a orgánu, ktorý disciplinárne opatrenie uložil. Rozhodnutie odvolacieho orgánu o disciplinárnom opatrení je v rámci Zväzu konečné, rešpektuje však možnosť uplatnenia práva súdnej ochrany1).

HLAVA IV

STUPNE ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY A ORGÁNY ZVÄZU

Článok 8

Stupne a orgány Zväzu

 1. Zväz je organizácia budovaná na klubovom princípe.
 2. Stupne organizačnej štruktúry Zväzu:
  1. KVvZ v pôsobnosti členskej základne;
  2. Krajský zväz KVvZ (ďalej len "KZ") v územnej pôsobnosti konkrétneho kraja;
  3. SZVvZ v územnej pôsobnosti Slovenskej republiky.
 3. Orgány Zväzu v jednotlivých stupňoch organizačnej štruktúry
  1. Základný stupeň - KVvZ:
   1. členská schôdza;
   2. RK;
   3. kontrolór;
   4. iné orgány podľa uznesenia členskej schôdze.
  2. Krajský stupeň - KZ:
   1. Konferencia;
   2. Rada;
   3. Predsedníctvo KZ;
   4. kontrolór;
   5. iné orgány podľa uznesenia Konferencie.
  3. Celoštátny stupeň - SZVvZ:
   1. Snem;
   2. Ústredná rada (ďalej len "ÚR");
   3. Prezídium;
   4. kontrolór;
   5. iné orgány podľa uznesenia Snemu.

HLAVA V

ZÁKLADNÝ STUPEŇ

Článok 9

KVvZ

 1. Základným organizačným stupňom Zväzu je klub. Svoju činnosť vykonáva v zmysle stanov Zväzu. Klub môže vzniknúť, ak sa v ňom združí najmenej päť členov a jeho založenie oznámi Rade a ÚR. Pre členstvo v KVvZ nie je záväzný územný princíp.
 2. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza. Schádza sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.
 3. Rokovanie členskej schôdze zvoláva predseda KVvZ písomnou pozvánkou s uvedením programu, miesta a času konania, odoslanou každému členovi klubu najneskôr 14 dní pred dňom konania členskej schôdze.
 4. Členská schôdza z radov členov klubu volí:
  1. predsedu KVvZ a najmenej dvoch členov RK;
  2. kontrolóra;
  3. iné orgány klubu podľa uznesenia členskej schôdze;
  4. delegáta na Konferenciu podľa kľúča stanoveného Radou.
 5. Členská schôdza klubu schvaľuje správu o činnosti, kontrolnú správu, plán činnosti a rozpočet na príslušný rok. Má právo podávať návrhy v záležitostiach Zväzu. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je na nej fyzicky prítomná nadpolovičná väčšina písomne pozvaných členov. Ak 30 minút po stanovenom začiatku členskej schôdze nie je fyzicky prítomná nadpolovičná väčšina písomne pozvaných členov, je členská schôdza uznášania schopná za fyzickej prítomnosti jednej tretiny písomne pozvaných členov. Uznesenia a rozhodnutia členskej schôdze sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina písomne pozvaných členov fyzicky prítomných na členskej schôdzi.
 6. RK riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami a plní ďalšie úlohy v zmysle týchto stanov.
 7. Klub zaniká:
  1. rozhodnutím členskej schôdze;
  2. poklesom členskej základne pod päť členov;
  3. rozhodnutím vyššieho orgánu zväzu, ak klub vyvíja činnosť v rozpore so stanovami Zväzu;
  4. zánikom Zväzu.
 8. Pri zániku klubu musí byť vykonané majetkové a finančné vyrovnanie s jeho členmi a so zainteresovanými subjektami, ktorého stav a spôsob vyporiadania sa zaznamená do zápisu.

HLAVA VI

KRAJSKÝ STUPEŇ

Článok 10

Konferencia

 1. Na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov sú KVvZ združené v KZ, územne príslušnom podľa sídla konkrétneho klubu.
 2. Najvyšším orgánom KZ je Konferencia, ktorá sa koná podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štyri roky na základe:
  1. uznesenia Rady, alebo
  2. uznesenia ÚR, alebo
  3. podnetu najmenej 1/3 klubov, združených v KZ, alebo
  4. podnetu 2/3 členov Rady.
 3. Hlasovacie právo na Konferencii majú delegáti zvolení na členskej schôdzi KVvZ v územnej pôsobnosti KZ.
 4. Termín, čas a miesto konania Konferencie určuje Rada, ktorá stanovuje kľúč pre voľbu delegátov na Konferenciu na počet členov KZ najneskôr 60 dní pred dňom konania Konferencie.
 5. Mimoriadnu Konferenciu zvoláva predseda KZ do 30 dní od doručenia žiadosti o jej zvolanie.
 6. Konferencia má výlučnú pôsobnosť v týchto veciach:
  1. schvaľuje vznik a zánik KZ;
  2. schvaľuje program rokovania, pracovné predsedníctvo, riadiaceho rokovania, mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu, rokovací a volebný poriadok Konferencie;
  3. schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a majetku KZ za uplynulé obdobie, ktorú predkladá Rada;
  4. schvaľuje program rozvoja športovo-branných aktivít na území kraja a partnerských vzťahov s vnútroštátnymi alebo zahraničnými regiónmi alebo inými organizáciami;
  5. schvaľuje správu kontrolóra za uplynulé obdobie;
  6. schvaľuje počet členov orgánov KZ primeraný aktuálnemu stavu členskej základne a reálnym potrebám zabezpečenia činnosti KZ;
  7. volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a členov Predsedníctva a náhradníkov, kontrolóra a jedného náhradníka. Volí delegátov na Snem podľa kľúča stanoveného ÚR;
  8. môže meniť uznesenia prijaté Radou a Predsedníctvom;
  9. v prípade zániku KZ dobrovoľným rozpustením menuje likvidátora.
 7. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s hlasovacím právom. Ak 30 minút po stanovenom začiatku Konferencie nebude prítomný požadovaný počet delegátov s hlasovacím právom, je Konferencia uznášania schopná za prítomnosti jednej tretiny delegátov s hlasovacím právom. Uznesenia a rozhodnutia Konferencie sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasovacím právom.
 8. Voľby do orgánov KZ sa uskutočňujú raz za štyri roky. Zvolený môže byť člen SZVvZ, starší ako 18 rokov a ktorého členstvo vo zväze trvá dlhšie ako jeden rok. Navrhnutý kandidát musí byť na Konferenciu pozvaný a svoj súhlas s kandidatúrou musí vyjadriť osobne alebo v prípade neprítomnosti potvrdiť písomne. Priebeh volieb podrobnejšie upraví volebný poriadok Konferencie.
 9. O spôsobe hlasovania rozhoduje Konferencia. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasovacím právom.

Článok 11

Rada

 1. Rada je najvyšším orgánom KZ medzi Konferenciami. Radu tvoria predseda, podpredseda a členovia Predsedníctva a predsedovia KVvZ v územnej pôsobnosti KZ.
 2. Na čele Rady je predseda KZ, ktorý ju zvoláva najmenej dvakrát ročne. Na základe požiadania nadpolovičnej väčšiny členov Rady mimoriadne rokovanie Rady zvoláva predseda KZ do 30 dní od doručenia žiadosti. Na rokovanie Rady sa prizýva kontrolór.
 3. Rada má právomoc normotvornú, kreačnú, rozhodovaciu a kontrolnú.
 4. Rada:
  1. schvaľuje členstvo KZ v inej právnickej osobe a skončenie tohto členstva;
  2. schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a majetku KZ za uplynulý rok, ktorú predkladá Predsedníctvo;
  3. schvaľuje plán činnosti a hospodárenia KZ na kalendárny rok, ktorý predkladá Predsedníctvo;
  4. schvaľuje vnútorné predpisy potrebné na zabezpečenie činnosti KZ;
  5. posudzuje a schvaľuje kritériá a zásady na použitie a prerozdelenie finančných príspevkov pre svojich členov;
  6. schvaľuje členský a iný príspevok v KZ;
  7. schvaľuje zmeny v zložení Predsedníctva;
  8. má právo odvolať ktoréhokoľvek člena Predsedníctva, ak sa po dobu pol roka bez ospravedlnenia nezúčastňuje na činnosti Predsedníctva a Rady a neprejavuje o túto činnosť záujem. Uvoľneného člena nahradí náhradníkom zvoleným na Konferencii. V priebehu funkčného obdobia môže Rada vymeniť najviac jednu tretinu členov Predsedníctva;
  9. podieľa sa na zabezpečení prípravy a starostlivosti o rozhodcov a trénerov športovo-branných aktivít SZVvZ;
  10. uznesenia Rady sú platné do najbližšej Konferencie v týchto prípadoch
   1. zmena alebo zrušenie rozhodnutia a uznesenia prijatého Predsedníctvom KZ;
   2. schválenie zmeny počtu členov orgánov KZ, ak táto neznesie odklad;
   3. konanie aj v iných otázkach, ktoré patria do pôsobnosti Konferencie, ak tieto neznesú odklad.
 5. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Ak 30 minút po stanovenom začiatku rokovania Rady nie je fyzicky prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných členov Rady, je rokovanie Rady uznášania schopné za fyzickej prítomnosti jednej tretiny pozvaných členov Rady. Rokovanie Rady vedie predseda KZ alebo ním poverený člen Rady. O spôsobe hlasovania rozhodne Rada. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady.
 6. Úlohy Rady medzi zasadnutiami plní Predsedníctvo. Za plnenie úloh zodpovedá Rade, ktorej na zasadnutiach podáva správu o činnosti.

Článok 12

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo operatívne riadi činnosť KZ a rozhoduje o všetkých otázkach, ak týmito stanovami alebo iným vnútorným predpisom nie sú vyhradené Konferencii a Rade.
 2. Predsedníctvo tvorí predseda KZ, podpredseda a členovia poverení starostlivosťou a zodpovednosťou za jednotlivé oblasti činnosti (napr. v oblasti práce s mládežou, ekonomiky, metodiky, organizácie, propagácie a pod.). Oblasti činností môže člen Predsedníctva zabezpečovať samostatne alebo prostredníctvom poradnej komisie, ktorú riadi ako jej predseda. Pôsobnosť a úlohy pre konkrétnu oblasť činnosti vymedzí vnútorný predpis KZ.
 3. Predsedníctvo najmä:
  1. zastupuje KZ navonok a v rámci zväzu;
  2. schvaľuje všetky materiály, týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov pre zamestnancov KZ;
  3. vedie evidenciu KVvZ a členskej základne vo zverenej územnej pôsobnosti;
  4. rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nepatria do výlučnej pôsobnosti Konferencie a Rady;
  5. na zabezpečenie špecifických a operatívnych úloh môže zriadiť poradné komisie, menuje predsedu poradnej komisie a určuje rozsah jej činnosti;
  6. plní úlohy, ktoré KZ uložili vyššie zväzové orgány a orgány vyšších združení, ktorých je členom;
  7. pripravuje všetky materiály a návrhy pre rokovanie Rady a Konferencie;
  8. je odvolacím orgánom v otázkach, v ktorých rozhodovanie v prvom stupni prislúcha jeho poradným komisiám a klubom;
  9. prerokúva legislatívne podnety svojich členov, konzultuje iniciatívne návrhy.
 4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby spravidla jeden raz za štvrť roka.
 5. Predsedníctvo zvoláva predseda, podpredseda alebo predsedom poverený člen Predsedníctva. Je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov Predsedníctva. Na rokovanie predsedníctva môžu byť prizvané i ďalšie osoby, ktorých prítomnosť je potrebná k prerokovaniu danej problematiky.

HLAVA VII

CELOŠTÁTNY STUPEŇ

Článok 13

Snem

 1. Najvyšším orgánom Zväzu je Snem, ktorý sa koná najmenej raz za štyri roky na základe:
  1. uznesenia ÚR, alebo
  2. podnetu najmenej 1/3 KVvZ, alebo
  3. podnetu najmenej 1/3 KZ, alebo
  4. podnetu najmenej 2/3 členov ÚR.
 2. Hlasovacie právo na Sneme majú delegáti zvolení na Konferencii.
 3. Termín, čas a miesto konania Snemu určuje ÚR, ktorá stanovuje kľúč pre voľbu delegátov na Snem na počet členov jednotlivých KZ najneskôr 90 dní pred dňom konania Snemu.
 4. Mimoriadny Snem zvoláva ÚR do 60 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
 5. Snem má výlučnú pôsobnosť v týchto veciach:
  1. schvaľuje vznik a zánik Zväzu;
  2. schvaľuje program rokovania, pracovné predsedníctvo, riadieceho rokovania, mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu, rokovací a volebný poriadok Snemu;
  3. schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a majetku SZVvZ za uplynulé obdobie, ktorú predkladá prezident SZVvZ po jej prerokovaní na zasadnutí ÚR;
  4. schvaľuje program rozvoja športovo-branných aktivít na území Slovenskej republiky a partnerských vzťahov s vnútroštátnymi alebo zahraničnými organizáciami;
  5. schvaľuje správu kontrolóra SZVvZ za uplynulé obdobie;
  6. schvaľuje stanovy SZVvZ, ich zmeny a doplnky, symboliku a vnútorné predpisy SZVvZ;
  7. schvaľuje počet členov orgánov SZVvZ primeraný aktuálnemu stavu členskej základne Zväzu a reálnym potrebám zabezpečenia činnosti Zväzu;
  8. volí a odvoláva prezidenta SZVvZ, dvoch členov Prezídia a kontrolóra. Za prezidenta a členov Prezídia a kontrolóra môže byť tá istá osoba zvolená najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach, ak Snem platným uznesením nerozhodne inak;
  9. môže meniť uznesenia prijaté ÚR.
 6. Snem je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s hlasovacím právom. Ak 30 minút po stanovenom začiatku Snemu nebude prítomný požadovaný počet delegátov s hlasovacím právom, je Snem uznášania schopný za prítomnosti jednej tretiny delegátov s hlasovacím právom. Uznesenia a rozhodnutia Snemu sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasovacím právom.
 7. Voľby do orgánov SZVvZ sa uskutočňujú raz za štyri roky. Zvolený môže byť člen SZVvZ, starší ako 18 rokov a ktorého členstvo vo zväze trvá dlhšie ako jeden rok. Navrhnutý kandidát musí byť na Snem pozvaný a svoj súhlas s kandidatúrou musí vyjadriť osobne alebo v prípade neprítomnosti potvrdiť písomne. Priebeh volieb upraví podrobnejšie volebný poriadok Snemu.
 8. O spôsobe hlasovania rozhoduje Snem. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasovacím právom.

Článok 14

Ústredná rada

 1. ÚR je najvyšším orgánom Zväzu medzi Snemami. ÚR tvoria prezident, členovia Prezídia a predsedovia KZ.
 2. Na čele ÚR je prezident, ktorý ju zvoláva spravidla tri krát ročne. Na základe požiadania nadpolovičnej väčšiny členov ÚR mimoriadne rokovanie ÚR zvoláva prezident do 30 dní od doručenia žiadosti. Na rokovanie ÚR sa prizýva kontrolór a predseda poradnej komisie, ak požiada o právo zúčastniť sa na rokovaní ÚR.
 3. ÚR má právomoc normotvornú, kreačnú, rozhodovaciu a kontrolnú.
 4. ÚR:
  1. riadi činnosť SZVvZ medzi Snemami;
  2. volí viceprezidenta z členov Prezídia, zvolených Snemom;
  3. schvaľuje členstvo SZVvZ v inej právnickej osobe a skončenie tohto členstva;
  4. schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a majetku SZVvZ za uplynulý rok, ktorú predkladá Prezídium;
  5. schvaľuje plán činnosti a hospodárenia SZVvZ na kalendárny rok, ktorý predkladá Prezídium;
  6. schvaľuje vnútorné predpisy potrebné pre zabezpečenie činnosti a rozvoja Zväzu;
  7. posudzuje a schvaľuje kritériá a zásady na použitie a prerozdelenie finančných príspevkov pre svojich členov;
  8. organizuje a zabezpečuje medzinárodné kontakty Zväzu s partnerskými organizáciami z iných štátov;
  9. zastupuje Zväz voči republikovým orgánom verejnej správy a iným celoštátnym organizáciám;
  10. schvaľuje členský príspevok vo Zväze;
  11. má právo odvolať ktoréhokoľvek člena ÚR voleného Snemom, ak sa po dobu jedného roka bez ospravedlnenia nezúčastňuje na činnosti ÚR a neprejavuje o túto činnosť záujem. Uvoľneného člena nahradí náhradníkom zvoleným na Sneme;
  12. podľa potreby vytvára poradné komisie na riešenie odborných úloh. Poradná komisia je poverená starostlivosťou a zodpovednosťou za jednotlivé oblasti činnosti (napr. v oblasti práce s mládežou, ekonomiky, metodiky, organizácie, propagácie a pod.). Za činnosť poradnej komisie zodpovedá jej predseda, ktorý v záujme uplatňovania funkcií poradnej komisie má právo zúčastniť sa na rokovaní ÚR k otázke vo vecnej pôsobnosti poradnej komisie. Pôsobnosť a úlohy pre konkrétnu oblasť činnosti poradných komisií vymedzí vnútorný predpis ÚR.
  13. zabezpečuje jednotnú prípravu a starostlivosť o rozhodcov a trénerov športovo-branných aktivít SZVvZ;
  14. rozhodnutia ÚR platné do najbližšieho Snemu sú v týchto prípadoch
   1. zmena alebo zrušenie rozhodnutia a uznesenia prijatého Prezídiom KZ;
   2. schválenie zmeny počtu členov orgánov SZVvZ, ak táto neznesie odklad;
   3. konanie aj v iných otázkach, ktoré patria do pôsobnosti Snemu, ak tieto neznesú odklad, s výhradou zmeny Stanov SZVvZ.
 5. ÚR je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rokovanie ÚR vedie prezident alebo ním poverený člen ÚR. O spôsobe hlasovania rozhodne ÚR. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov ÚR.

Článok 15

Prezídium

 1. Úlohy medzi zasadnutiami ÚR plní Prezídium. Počet členov Prezídia je spravidla nepárny a tvoria ho prezident a dvaja volení členovia Prezídia, z ktorých ÚR volí viceprezidenta.
 2. Prezídium za plnenie úloh zodpovedá ÚR, ktorej na zasadnutiach podáva správu o činnosti.
 3. Prezident za svoju činnosť zodpovedá ÚR a snemu. V neprítomnosti ho zastupuje viceprezident alebo ním poverený člen Prezídia.
 4. Prezídium operatívne riadi činnosť SZVvZ a rozhoduje o všetkých otázkach, ak týmito stanovami alebo inými vnútornými predpismi nie sú vyhradené Snemu a ÚR.
 5. Prezídium najmä:
  1. zastupuje ÚR navonok a v rámci zväzu;
  2. schvaľuje všetky materiály, týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov pre zamestnancov ÚR;
  3. vedie evidenciu KVvZ a členskej základne v celoštátnej pôsobnosti a zabezpečuje vydávanie jednotných členských preukazov;
  4. rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nepatria do výlučnej pôsobnosti Snemu a ÚR;
  5. na zabezpečenie špecifických a operatívnych úloh môže zriadiť poradné komisie, menuje predsedu poradnej komisie a určuje rozsah jej činnosti;
  6. plní úlohy, ktoré ÚR uložili vyššie zväzové orgány a orgány vyšších združení, ktorých je členom;
  7. pripravuje všetky materiály a návrhy pre rokovanie ÚR a Snemu;
  8. prerokúva legislatívne podnety svojich členov, konzultuje iniciatívne návrhy.
 6. Právne úkony v mene ÚR robia štatutárni zástupcovia - prezident, viceprezident a prezidentom poverený člen Prezídia alebo zamestnanec SZVvZ.
 7. Prezídium sa schádza najmenej raz za dva kalendárne mesiace.
 8. Prezídium zvoláva prezident, viceprezident alebo prezidentom poverený člen Prezídia. Je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov Prezídia. Na rokovanie prezídia môžu byť prizvané i ďalšie osoby, ktorých prítomnosť je potrebná k prerokovaniu danej problematiky.

HLAVA VIII

Článok 16

Kontrolóri

 1. Kontrolóri Zväzu na jednotlivých stupňoch sú nezávislé orgány Zväzu a za svoju činnosť zodpovedajú:
  1. kontrolór KVvZ členskej schôdzi klubu;
  2. kontrolór KZ Konferencii KZ;
  3. kontrolór SZVvZ Snemu.
 2. Kontrolóri sú vo zverenej pôsobnosti oprávnení kontrolovať činnosť a hospodárenie Zväzu, dodržiavanie právneho poriadku Slovenskej republiky, stanov, vnútorných predpisov, uznesení a rozhodnutí orgánov Zväzu.
 3. Kontrolór SZVvZ je povinný vo všetkých stupňoch organizačnej štruktúry zväzu kontrolovať správnosť, hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladania, ich použitia a včasného účtovného vykazovania finančných a vecných prostriedkov, účelovo pridelených zo zdrojov SZVvZ. O zisteniach z kontrol kontrolor SZVvZ raz ročne písomne informuje ÚR
 4. Vnútorný predpis Zväzu (smernice, pravidlá, metodika a pod.) môže byť vydaný výlučne po vyjadrení sa kontrolóra na príslušnom stupni organizačnej štruktúry Zväzu.
 5. Kontrolór má právo zúčastňovať sa na rokovaní orgánov Zväzu na príslušnom stupni organizačnej štruktúry s hlasom poradným. Kontrolór písomne upozorňuje o zistených nedostatkoch najvyššieho predstaviteľa príslušného stupňa organizačnej štruktúry Zväzu, a ten je povinný zabezpečiť nápravu.
 6. Funkčné obdobie kontrolných orgánov:
  1. kontrolór KVvZ - jeden rok;
  2. kontrolór KZ a kontrolór SZVvZ - štyri roky.

HLAVA IX

ZÁSADY ČINNOSTI, ROKOVANIA A ROZHODOVANIA V SZVvZ

Článok 17

 1. Hlavným princípom činnosti Zväzu je demokratická tvorba a napĺňanie cieľa a poslania zväzu, ktorá sa opiera o vnútrozväzovú demokraciu, kolektívnosť posudzovania a rozhodovania, verejnosť rokovania a vnútrozväzovú informovanosť. Na písomne podaný návrh člena zväzu, organizačného stupňa alebo orgánu zväzu je povinný príslušný orgán Zväzu písomne odpovedať najneskôr do 30 dní od jeho prvého zasadania po doručení návrhu.
 2. Organizačná štruktúra krajského a celoštátneho stupňa je budovaná na územnom princípe.
 3. Na zabezpečenie svojich cieľov, poslania a predmetu činnosti sa v organizačnej štruktúre Zväzu uplatňujú tieto formy právnej subjektivity:
  1. výlučná, ktorá prináleží SZVvZ v zmysle čl. 1 bodu 3 týchto stanov a tomu organizačnému subjektu Zväzu, ktorý právnu subjektivitu nadobudol na základe vlastných stanov, zaregistrovaných Ministerstvom vnútra SR;
  2. odvodená, ktorú nositeľ výlučnej právnej subjektivity nadobudnutej podľa písm. a) tohto bodu priznal písomným súhlasom na základe písomnej žiadosti organizačnému subjektu Zväzu (identifikačné číslo na žiadosť organizačného subjektu s odvodenou právnou subjektivitou vytvorí Štatistický úrad SR z identifikačného čísla nositeľa výlučnej právnej subjektivity a z poradového čísla, napr. čísla klubu).
 4. Všetky orgány a predstavitelia Zväzu sa volia spravidla tajným hlasovaním z viacerých návrhov. Pri voľbe príslušného orgánu Zväzu sa volí najmenej 1/3 náhradníkov. Orgány a predstavitelia zväzu podávajú správy o činnosti a zodpovedajú sa tým subjektom, ktoré ich zvolili.
 5. Ak sa člen orgánu Zväzu bez ospravedlnenia nezúčastňuje na jeho rokovaniach a činnosti po dobu viac ako jeden rok, považuje sa takéto konanie za vzdanie sa členstva v orgáne. Príslušný orgán je povinný nahradiť pasívneho člena orgánu novým členom z náhradníkov v poradí, v akom boli zvolení. Rovnaký postup sa uplatní v prípade vzdania sa členstva v orgáne Zväzu.
 6. Ak v období medzi voľbami členov orgánov Zväzu vznikne potreba ich doplnenia novými členmi, voľbu možno nahradiť kooptáciou z volených náhradníkov najviac do výšky jednej tretiny členov daného orgánu.
 7. Predstaviteľom Zväzu je prezident, viceprezident, člen Prezídia a ÚR, kontrolór SZVvZ, predseda, podpredseda a člen Predsedníctva a Rady, kontrolór KZ, predseda, člen RK a kontrolór KVvZ. Výkon práv a povinností predstaviteľa je nezastupiteľný a musí byť vykonávaný osobne a bezprostredne tým, kto bol za predstaviteľa zvolený alebo kooptovaný.
 8. Úloha krajských a celoštátnych orgánov Zväzu spočíva v koordinujúcom a zjednocujúcom pôsobení, vo vytváraní organizačných a materiálnych podmienok pre zabezpečenie dosiahnutia cieľov a predmetu činnosti zväzových aktivít a v metodickej pomoci. Na splnenie týchto úloh si vytvárajú poradné, pomocné a iniciatívne zložky (poradné komisie, lektorské zbory a pod., ďalej len "poradné zložky") Činnosť týchto zložiek upraví Vzorový štatút, ktorý vydá ÚR.
 9. Uznesenia k zväzovým otázkam sú záväzné pre všetkých členov a orgány Zväzu.
 10. ÚR a Rada si vždy pred vydaním vnútorného predpisu, konkretizujúceho tieto stanovy, vyžiada stanovisko svojho kontrolóra.
 11. Za organizáciu činnosti, plnenie uznesení a zabezpečenie aktivít Zväzu vo zverenej pôsobnosti zodpovedajú predstavitelia príslušných orgánov Zväzu a nimi riadení členovia Zväzu alebo členovia poradných zložiek.
 12. Stupne organizačnej štruktúry Zväzu sú oprávnené rozhodnúť o počte, funkčnom zadelení a pracovno-právnych podmienkach svojich platených predstaviteľov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Náklady s tým spojené hradia zo svojich prostriedkov.
 13. Zväz má právo používať svoj členský preukaz, vlajku, zástavu, znak a pečiatky so svojim označením a znakom.

HLAVA X

Článok 18

Majetok Zväzu

 1. Majetok Zväzu a jeho organizačných stupňov tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky, práva z cenných papierov, podielových listov a iné majetkové práva.
 2. Zdrojom majetku Zväzu sú:
  1. príspevky od vlastných členov, ak sú schválené orgánom príslušného stupňa organizačnej štruktúry Zväzu;
  2. dary, príspevky, podpory, dotácie a granty od fyzických osôb a právnických osôb;
  3. dotácie zo štátneho rozpočtu;
  4. príjmy zo športovej, spoločenskej, vzdelávacej a inej verejnoprospešnej činnosti;
  5. príjmy z podnikateľskej činnosti, prenájmu majetku, z predaja majetku a práv Zväzu;
  6. príjmy z vkladov, účtov, výnosy z cenných papierov;
  7. výnosy z účasti na podnikateľskej činnosti a poskytovania služieb Zväzu;
  8. iné príjmy.
 3. Pre získanie finančných prostriedkov môžu stupne organizačnej štruktúry Zväzu rozvíjať hospodársku činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky v týchto oblastiach:
  1. prevádzkovanie športovo-branných a branno-technických zariadení a zariadení, určených na regeneráciu a rekondíciu;
  2. prevádzkovanie odborných a zdokonaľovacích kurzov pre športovcov, trénerov, cvičiteľov, rozhodcov, inštruktorov, riadiacich subjektov, iných záujemcov a pod.;
  3. vykonávanie reklamnej činnosti pri vydávaní propagačných a metodických materiálov;
  4. organizovanie podujatí na zabezpečenie cieľa, poslania a predmetu činnosti Zväzu;
  5. vydavateľská, reklamná a propagačná činnosť;
  6. metodická, odborná a poradenská činnosť.
 4. Organizačné stupne Zväzu hospodária samostatne. KVvZ si môže podľa zamerania svojej činnosti stanoviť aj iný druh príspevku.
 5. Majetok jednotlivých právnych subjektov Zväzu, ktorý majú vo vlastníctve, alebo ho získali počas svojej činnosti ostáva ich majetkom.
 6. Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov Zväzu.
 7. V záujme podpory cieľa, poslania a predmetu svojej činnosti môžu byť stupne organizačnej štruktúry Zväzu členom, spoločníkom alebo akcionárom a pod. iných právnických osôb.
 8. Pri zrušení alebo zániku niektorého KVvZ bez vykonania majetkového a finančného vyrovnania o jeho majetku rozhodne územne príslušná Rada.
 9. Za záväzky klubov a členov Zväzu vyšší orgán Zväzu nezodpovedá.

HLAVA XI

Článok 19

Zánik Zväzu

 1. Zväz zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, založeným podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak o tom rozhodne Snem dvojtretinovou väčšinou delegátov s hlasovacím právom;
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
 2. Pri zániku Zväzu dobrovoľným rozpustením vykonajú majetkové vyporiadanie SZVvZ a KZ likvidátori, menovaní Snemom a Radami. Prípadný zostávajúci majetok Zväzu bude rozdelený rovným dielom medzi riadnych členov Zväzu.

HLAVA XII

Článok 20

Prechodné ustanovenia

Na zabezpečenie začatia činností orgánov zväzu na krajskom stupni a celoštátnom stupni organizačnej štruktúry Zväzu Prezídium podľa týchto stanov:

 1. do 1. 8. 2005 Ministerstvu vnútra SR písomne oznámi zmenu stanov SZVvZ;
 2. v spolupráci s KVvZ v jednotlivých krajoch do 30. 8. 2005 zabezpečí uskutočnenie konferencií a volieb do orgánov KZ;
 3. zabezpečí zvolanie a uskutočnenie ustanovujúceho rokovania ÚR dňa 3. 9. 2005.

Článok 21

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto doplnené a upravené stanovy nadobudli platnosť ich schválením IV. Snemom dňa 16. 7. 2005 a účinnosť ich registráciou MV SR dňa 2. 11. 2005 pod číslom spisu VVS/1-900/90-7011-4.
 2. Vzťahy neupravené týmito stanovami a vnútornými predpismi Zväzu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Výklad stanov vykonáva ÚR.
 4. Týmto sa rušia Stanovy Občianskeho združenia s názvom Slovenský zväz vojakov v zálohe zaregistrované dňa 10. 3. 1993 pod číslom spisu VVS/1-900/90-7711 v znení neskorších zmien.
 5. Dodatok stanov č. 1 nadobudol platnosť jeho schválením V. Snemom dňa 17. 10. 2009 a účinnosť jeho registráciou MV SR dňa 21. 1. 2010 pod číslom spisu VVS/1-900/90-7011-5.
 6. Dodatok stanov č. 2 nadobudol platnosť jeho schválením Ústrednou radou SZVvZ dňa 8. 5. 2010 v zmysle čl. 14 bod 4 písm. nc) týchto stanov a účinnosť jeho registráciou MV SR dňa 21. 5. 2010 pod číslom spisu VVS/1-900/90-7011-6.
 7. Dodatok stanov č. 3 nadobudol platnosť jeho schválením VI. Snemom SZVvZ dňa 19.10.2013 a účinnosť jeho registráciou MV SR dňa 6.11. pod číslom spisu VVS/1-900/90-7711-7.
 8. Dodatok stanov č. 4 nadobudol platnosť jeho schválením VII. Snemom SZVvZ dňa 21.10.2017 a účinnosť jeho registráciou MV SR 16.11.2017, číslo spisu VVS/1-900/90-7711-8.

1) § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.