Spravodajca č.1/2019

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktivít ( ďalej SZVvZ ) za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2019 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.

Ďakujem tiež touto cestou Ministerstvu obrany SR a Generálnemu štábu OS SR za pomoc pri zabezpečení streleckých pretekov SZVvZ.

Obsah Spravodajcu č.1/2019 – základný – bude nasledovný, po vzatí na vedomie dokumentov na najbližšej Ústrednej rade pravdepodobne dňa 23. 2. 2019:

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2019
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 5. Vykonávacia smernica – samonabíjacia zbraň 58
 6. Vykonávacia smernica - Repiko
 7. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 8. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2019:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ IBAN SK15 0200 0000 0012 5364 4458, SUBASKBX (1253644458/0200). Povinnosť zaplatiť členské príspevky začína 1. januára v príslušnom roku, tento rok akceptujeme termín do 31.marca vo výške 20 € na člena (predbežne bol akceptovaný 24.11.2018) po schválení na ÚR. Variabilný symbol číslo KVvZ (!!!).
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2020, písomne do 30.8.2019 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 821 07, Bratislava 214. Pre rok 2019 sme včas oznámili základné pevné termíny konania kvalifikačných pretekov, na ktoré sa bolo treba prihlásiť, žiaľ predstavoval som si to operatívnejšie a bolo treba pripraviť znova až 12 verzií. Skorší termín nahlásenia je z dôvodu, že tieto údaje nahlasujeme na Ozbrojené sily SR.
 3. Kalendár pretekov na rok 2019 je spracovaný a bude potvrdený ÚR ( 23.2.2019 ) poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na web-stránke kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár bol zaslaný na GŠ OS SR a mal by byť zapracovaný v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2019. Počet pretekov vo viacboji je len 6 pretekov pre nezáujem tieto kvalifikačné preteky organizovať, trojboj 14 , SZ 58 na 8 pretekov a Repiko 8 pretekov. Organizátorov budeme dotovať 1,5 € na štartujúceho pretekára, po včasnom dodaní Správy HR a Výsledkovej listiny, tak ako sme zabezpečili minulý rok. Na zahraničné aktivity sme vydali 6897 €, domáce preteky sme dotovali sumou 7954 € čo predstavuje spolu hodnotu 14851 €.
 4. Znova upozorňujem organizátorov, kto mal záujem o terčový materiál, mal zaslať písomnú požiadavku na sekretariát , aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si organizátori objednajú, zaplatia a prevezmú. Na návrh ŠTK budú na kvalifikačných pretekoch použité len terče, ktoré boli vytlačené a prevzaté cez sekretariát SZVvZ čím je zaručená originalita. Požiadavky na terčový materiál je treba nahlásiť na sekretariát do 31.1.2019, času bolo dosť aj informácii dostatok.
 5. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. I touto cestou oslovujeme aktívnych rozhodcov, aby sa v prvom rade prihlásili, kde chcú rozhodovať a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Ostatné preteky budú zabezpečené nomináciou rozhodcov podľa požiadavky, aby sa nám neopakoval rok 2018.
 6. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne 24. – 25. 8. 2019.
 7. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite.
 8. Informácia o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2019 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2019 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2018. Čiastka 1500 € ktorú sme v roku 2018 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2018 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2019. Podobne ako v roku 2018 aj v roku 2019 daňovník – fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2018, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej ( iba jednej ) právnickej osobe ( napr. SZVvZ ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32 €. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2018, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom ( aj viacerým ), ak v roku 2018 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2018 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2018, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30€ pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane. SZVvZ je registrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom 51882/2018 z 11.12.2018 pod spisovou značkou NCR po 11797/2018. Upozorňujem na pridelené IČO 308446220001. Neziskové organizácie sa podľa nového dozvedia, od koho dostali finančné prostriedky. Podmienkou však je, aby daňovník vo vyhlásení o poukázaní podielu vyjadril súhlas s informovaním prijímateľa. V takom prípade správca dane oznámi prijímateľovi označenie daňovníka – vaše meno, priezvisko a trvalý pobyt, ale bez finančnej čiastky.
 9. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02/4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail SZVvZ1@gmail.com
 10. Evidenciu priebežných výsledkov v roku 2019 budú zabezpečovať Ing. Maršálek a Ing. Ušák vo všetkých súťažiach.
 11. K Smerniciam – zasadla Športovo technická komisia SZVvZ, aby s konečnou platnosťou doriešila znenie Smerníc, budú predmetom zasadania ÚR SZVvZ dňa 23.2.2019, podľa ktorých prebehnú súťaže v roku 2019. Myslím si, že znova bude spokojnosť a skončia nevraživosti na pretekoch. Treba si uvedomiť, že preteky sú svojim spôsobom spoločenskou udalosťou a treba, aby v tomto duchu prebiehali.
 12. V októbri 2019 sa bude konať VIII. Snem SZVvZ, ktorý zvolí nové vedenie na ďalšie funkčné obdobie.
 13. V roku 2018 družstvo Slovenska v zložení pp. Buberník, Dolník, Tušík, Slaničan, Žigray, Pavlovčík, Kúdělka, Dolníková, Očkaják, Hruška, Jancek a Denci absolvovalo Medzinárodné strelecké preteky záloh, 19. ročník – BA–BO–PH na strelnici Fraňo-Nitra a potvrdilo prvé miesto v družstvách výkonom 2956 bodov, druhé skončilo družstvo Čiech výkonom 2769 bodov a tretie družstvo Moravy výkonom 2760 bodov . Ako jednotlivec sa na prvom mieste umiestnil Jozef Pavlovčík výkonom 320 bodov, druhý skončil Jozef Jancek výkonom 310 bodov a štvrtý Ondrej Žigray výkonom 309 bodov. Disciplínu 50/20 vyhral Matej Dolník a D-1 Jozef Pavlovčík. Srdečne všetkým ďakujem za vzornú reprezentáciu SZVvZ. Touto cestou treba poďakovať p. Fraňovi za vytvorené podmienky vo všetkých priestoroch čo potvrdili domáci i zahraniční účastníci týchto pretekov. Tento rok bude organizovať 20. ročník pán Ponížil na strelnici Luleč, pravdepodobne 20.-21.9.2019.
 14. Ak potrebujete vystaviť nové členské preukazy (sú zaplnené) nahláste e-mailom, alebo telefonicky.
 15. Pri nahlasovaní nových členov prosím uvádzať v prihláškach kompletné údaje s dosiahnutými hodnosťami a znalosťou cudzej reči.

Bratislava: 14. februára 2019

Miroslav Jánoš, prezident SZVvZ