Spravodaj č.1/2009

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám ďalší Spravodajca č.1/2009 v elektronickej forme, ktorá je po skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou. Je technicky na úrovni, je jednoduchšia na fyzickú manipuláciu s materiálmi a dá sa povedať i ekonomicky prístupnejšia.

Obsahové zameranie je už stabilné a budeme v ňom pokračovať i v budúcnosti, aby sme zabezpečili operatívnosť a rýchlejší prenos informácií k členskej základni.

Obsah Spravodajcu č.1/2009

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2009 – domáci
 1. Kalendár 2009 – zahraničný
 2. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 3. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 4. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 5. Potvrdenie o zaplatení dane
 6. Aktuálna Prihláška za člena SZVvZ
 7. Smernica NGŠ na prípravu ozbrojených síl SR vo výcvikovom roku 2009
 8. Nahlásenie termínov organizácie pretekov – viacboj – v roku 2010 a objednávka terčového materiálu

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2009:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ (1253644458/0200), do 31.marca v roku 2009 vo výške 5 EURO. Variabilný symbol číslo KVvZ.
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2010, písomne do 31.8.2009 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214.
 3. V dňoch 5. – 7.5.2007 sa uskutoční 10. medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2009 Brno
 4. Kalendár pretekov na rok 2009 bol schválený ÚR SZVvZ (10.1.2009) a poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár bol schválený na GŠ OS SR a je obsiahnutý v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2009, ktorý j e súčasťou Spravodajcu.
 5. V priebehu roku 2006 - 2008 som informoval o nedostatku terčového materiálu na sklade SZVvZ, bol vydaný i informačný list na web stránke, žiaľ do dnešného dňa sa prihlásilo mizivé percento žiadateľov. Znova upozorňujem organizátorov, kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát tak, ako je uvedené v bode 9 Spravodajcu.
 6. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. Bolo vyškolených 120 rozhodcov a kvalifikačné preteky nemá kto rozhodovať. I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa prihlásili a pomohli pri rozhodovaní v svojom okolí. Pre rozhodovanie BoPi zostávajú v základnom výbere osvedčení rozhodcovia z minulého roka, jedná sa o pp. Bláha, Buberník, Kulich, Liška (Turany), Barna, Magnus, Ossza, Frkáň, Salaj a môžu pribudnúť i ďalší nemenovaní.
 7. Konanie V. Snemu SZVvZ bolo schválené ÚR SZVvZ na október, po skončení športovej sezóny s kľúčom 1/40 členov pre jednotlivé kraje. Odovzdanie pripomienok ku Stanovám do 31.3.2009.
 8. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Košiciach 19.7.2009.
 9. Upozorňujem na zmenu v disciplíne granát – ruší sa stredová zástavka a ženy hádžu zo vzdialenosti 15 metrov
 10. Prihlášky na kvalifikačné preteky nahlasovať v písomnej forme a menovite
 11. Na záver som si ponechal informáciu o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2009 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2009 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Do 30. apríla 2009 zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2009. I keď čiastka , ktorú sme v roku 2008 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani 1Sk. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2008 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2009.
 12. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail szvvz@zoznam.sk a www.szvvz.sk.
 13. Na záver chcem členov SZVvZ požiadať o brigádnickú pomoc na Hradskej 79, Bratislava (čistenie zbraní, jarné upratovanie, rez ovocných stromov a kríkov a.p)