Obr 1

Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít (SZVvZ) bol založený v roku 1966 ako dobrovoľné občianske nepolitické združenie, otvorené pre všetkých občanovo Slovenskej republiky, predovšetkým však pre vojakov v zálohe všetkých hodností. Ako občianske združenie vykonáva záujmovú brannú a športovo-streleckú činnosť, pričom spolupracuje s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky.

V roku 2011 združoval SZVvZ do 2000 členov v 97 Kluboch vojakov v zálohe na celom území Slovenskej republiky. Základom činnosti SZVvZ je organizovanie streleckých pretekov rôzneho druhu, kde sa súťaží hlavne v streľbe zo zbraní, používaných v ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Obr 2

Okrem športových streleckých súťaží sa SZVvZ v náplni svojej práce venuje aj spoločensko-politickým aktivitám domáceho a medzinárodného charakteru a spolupracuje predovšetkým s Ministerstvom obrany SR a Generálnym štábom armády SR, so zväzmi vojakov a dôstojníkov v zálohe v zahraničí, ako aj s ďalšími združeniami a organizáciami na Slovensku, ktoré majú vzťah k Ozbrojeným silám. V tejto súvislosti sa SZVvZ usiluje byť spojovacím článkom medzi Ozbrojenými silami a verejnosťou, kde chce spolupôsobiť pri riešení mnohých dôležitých problémov obrany a bezpečnosti.

Od roku 1993 je SZVvZ členom medzinárodnej organizácie vojakov v zálohe krajín strednej Európy „Gamingská iniciatíva“ a od roku 1999 asociovaným členom celosvetovej medzinárodnej organizácie vojakov v zálohe CIOR.

Organizácia „Gamingská iniciatíva“ je nezávislým regionálnym združením vojakov a dôstojníkov v zálohe krajín strednej Európy, menovite z Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska. Jej cieľom je podporovať a aktivizovať zväzy vojakov v zálohe v členských krajinách a spolupracovať s nimi pri zvyšovaní európskej bezpečnosti a obrany. Ďalšie informácie o tejto organizácii poskytuje jej internetová stránka www.gamingerinitiative.org

Obr 3

Medzinárodná organizácia CIOR združuje v súčasnosti viac ako 1,3 milión vojakov v zálohe z 36 krajín sveta – v rámci, aj mimo organizácie NATO. CIOR je spojovacím článkom medzi vojakmi v zálohe a NATO, podporuje fungovanie zväzov vojakov v zálohe, podporuje ich práva, aktivity a výcvik vo všetkých členských a partnerských krajinách NATO. Viac informácií o tejto organizácii poskytne jej internetová stránka www.cior.net.

Všetky aktivity SZVvZ a ich financovanie je závislé na dobrovoľnej činnosti a členských príspevkoch členov našej organizácie.

Ministerstvo obrany SR akceptuje SZVvZ ako jedinú organizáciu reprezentujúcu všetkých vojakov v zálohe na Slovensku a má s nim uzatvorenú dohodu o spolupráci.

Okrem poskytovania strelníc pri streleckých súťažiach zo strany Generálneho štábu OZ SR, dáva Ministerstvo obrany SR SZVvZ možnosť, prihlasovať sa každoročne do účelových projektov na získanie finančnej podpory na časť medzinárodných aktivít SZVvZ. Pokiaľ sú nám tieto projekty schválené, predstavujú pre prácu SZVvZ významnú finančnú podporu.

Obr 1

Union of Reservists and Sporting Activities of Slovak Republic (UR SR) was founded in 1966 as a voluntary, civil and non-political association, opened to all Slovak citizens, mainly for reservist soldiers of all kind of ranks, whereby collaborate with the Armed Forces of SR.

In 2011 UR SR associated around 2.000 members in 97 Military Reservists’ Clubs in whole country. A focal activity of UR SR is organization of various types of shooting competitions, where the competitors particularly shooting from the weapons used in the AF SR.

Besides the sport shooting competitions, the UR SR is dealing with the socio-political activities of domestic and international character. It cooperates with the Ministry of Defense and General Staff of the Slovak republic in particular; it also cooperates with unions of reservist soldiers and officers abroad as well as with the other associations and organizations in Slovakia, which are related to the armed forces. The UR SR strives to be a link between the armed forces and the public through which it should cooperate on solving a lot of important issues from the field of defense and security.

Obr 2

Since 1993 UR SR is a member of international organisation of reservist of Central Europe Gaminger Initiative and since 1999 is an associated member of worldwide organisation of reservists - CIOR.

The organization Gaminger Initiative is an independent regional association of soldiers and officers in reserve of the countries of Central Europe, notably from Germany, Switzerland, Italy, Hungary, Croatia, Slovenia, Slovak Republic, Czech Republic and Poland. Its aim is to promote and encourage the unions of reservists in the member countries and cooperate with them in improving of European security and defense. For more information about this organization provides its website www.gamingerinitiative.org.

The international organization CIOR currently brings together more than 1.3 million reservists across 36 participating countries of the world - within and beyond NATO. It is the link between the reservists and NATO, it supports the functioning of the unions of reservists, supports their rights, activities and the training of all NATO member and partner countries. For more information about this organization provides its website http://www.cior.net.

Obr 3

All activities of UR SR and their funding are dependent on voluntary activities and member contributions of the members of our organization. Ministry of Defense SR accepts UR SR as the only organisation which represents all reserve soldiers in Slovakia on the basis on agreement of cooperation. Beside of material and financial assistance and cooperation in the field of sporting-military activities on the part of the General Staff of AF SR, the Ministry of Defense SR provides each year for UR SR option, to enroll into the projects to receiving financial support for a part of our international activities. If those projects approved for UR SR, they represent a significant financial support for our work.

Slovak Republic and the Armed forces of Slovak Republic.

Slovak Republic is an inland state in Central Europe, with a population of 5, 43 million of habitants and an area of about 49.035 square kilometers. Since the year 1918 (end of the 1st World War), Slovakia were a part of Czechoslovakia. Independent Slovak Republic establish on January 1st 1993, after the peaceful separation of Czechoslovakia.

Since the year 2004, Slovakia is a member of the European Union. In March 2004, Slovak Republic jointed to the NATO, since the year 2007 were a member of Schengen area. Since January 1st 2009, Slovakia is a member state of the Euro-zone and the EURO became the official currency.

Since July 1st 2002, the Army of the Slovak Republic was officially renamed to the Armed Forces of the Slovak Republic (AF SR), subdivided to: Land Forces, Air Forces and Forces of training and support. General conscription was totally abolished in 2006 and the AF SR was transformed into a fully-professional organization.

In 2010 the AF SR includes about 19 192 persons, of which are 14 733 soldiers and 4 459 civil staff. The share of Expenses of AF SR on GDP was in the year 2010 1, 26 %. For more information about Armed Forces SR and MOD SR provides a website www.mosr.sk.