SMERNICA
Slovenského zväzu vojakov v zálohe

Činnosť rozhodcov v súťažiach SZVvZ

Hlavným cieľom navrhovanej Smernice je poskytnúť Vám praktické rady a pokyny pri organizovaní rozhodcovskej činnosti, príprave a výchove rozhodcov a zodpovedných funkcionárov SZVvZ.

 1. Riadiace orgány činností SZVvZ.
  1. Slovenský zväz vojakov v zálohe (v skratke SZVvZ) je záujmová organizácia vojakov v zálohe v Slovenskej republike.
  2. Ústredná rada SZVvZ (v skratke ÚR SZVvZ) je orgánom, ktorý riadi činnosť členov a komisií SZVvZ.
 2. Komisie rozhodcov SZVvZ.
  1. Komisia rozhodcov SZVvZ (v skratke KR SZVvZ). Túto komisiu ustanovuje v súlade so stanovami SZVvZ Ústredná rada SZVvZ.
  2. Postavenie, zloženie a funkcie KR SZVvZ:
   1. je priamo zodpovedná za svoju činnosť ÚR SZVvZ a má spravidla 5 členov,
   2. predstaviteľom a zodpovedným za činnosť KR je jej predseda, ktorého si volia členovia KR zo svojho stredu. Je členom ÚR SZVvZ,
   3. KR zabezpečuje jednotný výklad a uplatňovanie pravidiel všetkých súťaží KVvZ v SR,
   4. vydáva smernice pre činnosť rozhodcov, pripravuje a školí rozhodcov „M“, „A“ a „B“ kvalifikačnej triedy (ďalej KT),
   5. udeľuje a odoberá licencie rozhodcom „A“ KT a „B“ KT vedie ich evidenciu,
   6. zabezpečuje prípravu a výber rozhodcov pre vedúce funkcie na súťaže poriadané SZVvZ,
   7. zabezpečuje súťaže SZVvZ rozhodcami,
   8. schvaľuje a vedie rekordy SR v oblasti súťaží KVvZ,
   9. pripravuje rozhodcov na získanie licencie „Medzinárodný rozhodca“ (skratka M),
   10. spolupracuje s ostatnými odbornými komisiami SZVvZ,
   11. metodicky pomáha KR nižších organizačných stupňov,
   12. rieši sťažnosti spojené s výkonom funkcií rozhodcov na súťažiach,
   13. zasadá najmenej štyrikrát (4) do roka a podáva správy z činnosti ÚR SZVvZ,
   14. všetky dokumenty potvrdzuje pečiatkou, ktorú komisii zabezpečuje ÚR SZVvZ.
  3. Územné komisie rozhodcov (ÚKR SZVvZ)
   1. Územná rada SZVvZ ustanovuje podľa potreby komisiu rozhodcov, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku rozhodcovskej činnosti v pôsobnosti ÚR SZVvZ.
  4. Funkcia komisie:
   1. zabezpečuje jednotný výklad pravidiel súťaží KVvZ, pripravuje a školí rozhodcov „C“ KT,
   2. udeľuje a odoberá licencie rozhodcom „C“ KT a vedie ich evidenciu,
   3. zabezpečuje súťaže rozhodcami vo svojej pôsobnosti rieši sťažnosti spojené s výkonom funkcie rozhodcov vo svojej kompetencii,
   4. spolupracuje s KR SZVvZ a navrhuje najlepších rozhodcov na zvýšenie KT,
   5. spolupracuje s ostatnými odbornými komisiami, zasadá podľa potreby a podáva správu o činnosti ÚR SZVvZ (územnej rade ...).
 3. Rozhodca súťaží KVvZ a kvalifikačné stupne
  1. Rozhodca súťaží KVvZ riadi priebeh súťaže, dozerá na dodržiavanie pravidiel a objektívne hodnotí výsledky, ktoré po súťaži verejne vyhlasuje.
  2. Rozhodca medzinárodný (MR SZVvZ)
   1. Na licenciu MR SZVvZ môže byť navrhnutý SZVvZ rozhodca „A“ KT, ktorý má niekoľkoročnú prax vo výbere na „M“, je rozhodcom aspoň desať (10) rokov a absolvoval školenie pre „M“. Musí byť členom SZVvZ. Návrh predkladá KR SZVvZ ÚR SZVvZ, ktorá návrh schvaľuje.
  3. Rozhodca „A“ kvalifikačnej triedy (R „A“ KT)
   1. Rozhodcom „A“ KT sa môže stať rozhodca „B“ KT, ktorý splnil nasledovné podmienky:
   2. v priebehu dvoch (2) rokov úspešne plnil podmienky povinnosti rozhodcu „A“ KT, úspešne absolvoval skúšky z predpísaných vedomostí pravidiel súťaži KVvZ. Rozhodca „A“ KT je oprávnený rozhodovať a potvrdzovať dosiahnuté výsledky na celom území SR vo funkcii Hlavného rozhodcu (HR).
  4. Rozhodca „B“ kvalifikačnej triedy (R „B“ KT)
   1. Rozhodcom „B“ KT sa môže stať rozhodca „C“ KT, ktorý splnil nasledovné podmienky:
   2. v priebehu dvoch (2) rokov úspešne plnil podmienky povinnosti rozhodcu „C“ KT, zúčastnil sa organizovaného školenia a úspešne zložil skúšky z predpísaných vedomostí pravidiel súťaži KVvZ pre „B“ KT. Rozhodca „B“ KT je oprávnený rozhodovať a potvrdzovať dosiahnuté výsledky na celom území SR vo funkcii HR (mimo súťaží kvalifikačných na M SR, medzinárodných súťaží a majstrovstiev SR).
  5. Rozhodca „C“ KT
   1. Rozhodcom „C“ KT sa môže stať člen SZVvZ, ktorý dosiahol vek dvadsaťjeden (21) rokov.
   2. Zúčastnil sa organizovaného školenia a úspešne zložil skúšky z predpísaných vedomostí pravidiel súťaží KVvZ pre „C“ KT. Rozhodca „C“ KT je oprávnený rozhodovať súťaže SZVvZ na celom území SR, nie vo funkcii hlavného rozhodcu okrem klubových súťaží.
 4. Povinnosti a práva rozhodcu
  1. Povinnosti rozhodcu:
   1. neustále sa starať o svoj odborný rast,
   2. vykonávať delegovanú funkciu v súťažiach podľa rozhodnutia príslušnej KR SZVvZ,
   3. vo funkcii vystupovať v stanovenom úbore (pokiaľ rozhodcovi bol poskytnutý) a nosiť označenie kvalifikácie a zaradenia vo funkcii na súťaži. (V prípade, že rozhodcovi bola oprávnene odobratá KT a licencia, je povinný, pokiaľ bezplatne dostal rozhodcovský úbor, tento vrátiť tomu, kto mu ho vydal.),
   4. neodkladne hlásiť príslušnej KR zmeny v osobných údajoch (zmena adresy, mena, ...),
   5. ak sa na delegovanú súťaž, z vážnych dôvodov, nemôže dostaviť, je povinný toto hlásiť KR a OV súťaže,
   6. hlavný rozhodca je povinný zo súťaže vyhotoviť písomnú správu a zaslať do sedem (7) dní po ukončení súťaže KR, ktorá ho delegovala,
   7. podľa svojich schopností a možností napomáhať rozvoju rozhodcovskej činnosti na úseku súťaží SZVvZ.
  2. Práva rozhodcu :
   1. byť delegovaný na súťaže podľa osobnej špecializácie a kvalifikačného stupňa,
   2. pri výkone funkcie majú delegovaní rozhodcovia nárok na úhradu nákladov na odmenu podľa platných noriem a predpisov (príloha č. 8),
   3. medzinárodným rozhodcom poskytuje SZVvZ bezplatne rozhodcovský úbor,
   4. potvrdzovať svojim podpisom a pridelenou pečiatkou svoje rozhodnutia.
 5. Vzdelávanie rozhodcov
  1. Školenie rozhodcov, internátna alebo prerušovaná príprava, príslušnej kategórie a kvalifikácie podľa stanoveného programu. Absolvovanie školenia je podmienkou pre získanie kvalifikácie rozhodcu, jej zvýšenie, rozšírenie.
  2. Doškoľovanie rozhodcov, doplňovanie a rozširovanie vedomostí v rovnakej KT. Spravidla sa vykonáva pri zmenách pravidiel súťaží SZVvZ a prolongáciách rozhodcovských licencií. Seminár, doškoľovanie je zamerané na rozšírenie vedomostí.
  3. Výber rozhodcov pre súťaže SZVvZ. KR SZVvZ každoročne robí výber rozhodcov pre najvyššie súťaže z rozhodcov s licenciou „M“ a „A“ KT“.
  4. Podmienky pre zaradenie do výberu :
   1. rozhodca s licenciou „M“ a „A“ KT,
   2. ročné plnenie povinností aspoň na 75%, zúčastniť sa doškolenia a preukázať vedomosti z pravidiel a smerníc SZVvZ,
   3. rozhodca, ktorý vo výbere dosiahol 90% možných bodov a absolvoval doškolenie nemusí nasledovné dva roky vedomosti preukazovať,
   4. menný zoznam rozhodcov, ktorý sú zaradený do výberu sa každoročne pred sezónou zverejňuje,
  5. Pre všetky formy školenia musí organizátor spracovať :
   1. obsahový program a rozpočet finančných nákladov na akciu,
   2. zoznam funkcionárov a účastníkov školenia, určiť vedúceho školenia, ktorý pripravuje učebný program, MTZ, lektorov a študijné materiály,
   3. zodpovedá za včasné zaslanie pozvánok, spracovanie evidenčných materiálov a za spracovanie skúšobného protokolu,
   4. zasiela vyhodnotenie KR SZVvZ.
  6. Lektor
   1. Lektor je kvalifikovaný a skúsený odborník v rozhodcovskej činnosti, ktorého deleguje KR SZVvZ.
  7. Skúšky :
   1. písomné testy formou otázok s tromi (3) možnosťami voľby odpovede, z ktorých len jedna je úplná a správna. Kto absolvoval test s hodnotením „nedostatočný“ nepokračuje v ústnej skúške,
   2. ústna skúška spravidla sa skúša z toho druhu problematiky pravidiel súťaží KVvZ, ktorú nie je možné, vzhľadom na rozsah, spracovať do testov.
  8. Hodnotenie
   1. písomný test tridsať (30) otázok (príloha č.1)
    Množstvo správnych odpovedí z testov
    výborný dobrý nedostatočný
    A KT 27 90% 21 70% 20 a menej
    B KT 24 80% 18 60% 17 a menej
    C KT 21 70% 15 50% 14 a menej
   2. ústna skúška :
    1. výborný - správne a úplné zodpovedanie otázky,
    2. dobrý - otázka zodpovedaná správne s pomocnými otázkami,
    3. nedostatočný - otázka zodpovedaná chybne, neznalosť pravidiel.
    4. Výsledkom hodnotenia ústnej skúšky je hodnotenie komisie skúšajúcich.
   3. Celkové výsledné hodnotenie skúšaného absolventa:
    1. Prospel s vyznamenaním - všetky skúšky absolvoval s hodnotením „výborný“
    2. Prospel - v žiadnej skúške nebol hodnotený „nedostatočný“
    3. Neprospel - v niektorej skúške bol hodnotený „nedostatočný“.
  9. Protokol o skúške (príloha č. 2)
  10. Obsah prednášok a skúšok školenia a prípravy rozhodcov (príloha č. 3)
 6. Evidencia rozhodcov
  1. Obsahovo úplná a zodpovedne vedená evidencia rozhodcov je pre činnosť KR SZVvZ nepostrádateľná. Vzor evidenčného listu rozhodcu (príloha č. 4)
  2. Rozhodcovské licencie udeľuje, čísla licencií prideľuje a eviduje, rozhodcov jednotlivých KT školí:
   1. „M“ - udeľuje ÚR SZVvZ (M 101, M 102, ...), prvé písmená znamenajú KT, čísla značia poradové číslo licencie. Eviduje a školí ÚR SZVvZ,
   2. A KT - udeľuje KR SZVvZ (A 101, A 102, ...), písmeno značí „A“ KT a poradové číslo licencie. Eviduje a školí KR SZVvZ,
   3. B KT - udeľuje, eviduje a školí KR SZVvZ (B 086, B 095, ...) písmeno značí „B“ KT a poradové číslo licencie,
   4. C KT – udeľuje a eviduje KR SZVvZ, školí klub SZVvZ, (C 121, C 225, ...) písmeno značí „C“ KT a poradové číslo licencie.
 7. Doba platnosti rozhodcovských licencií a ich prolongácie
  1. Licencie M a A KT
   1. Licencie M a A KT majú platnosť pri splnených podmienkach pre vykonávanie činnosti a pre prolongáciu (absolvovať školenia, úspešne skúšky, seminár a vykonávať funkcie rozhodcov, alebo hlavných funkcionárov na kvalifikačných, medzinárodných súťažiach, na M SR a súťaží na ich úroveň postavených), na dobu päť (5) rokov.
  2. Licencie B KT a C KT
   1. Licencie B KT a C KT majú platnosť pri splnených podmienkach čl. 3.3 a 3.4 týchto smerníc, platnosť na dobu troch (3) rokov.
  3. K zrušeniu licencie dochádza z nasledovných dôvodov :
   1. úmrtím rozhodcu,
   2. na základe vlastnej žiadosti,
   3. nesplnením podmienok prolongácie
   4. zánikom členstva v SZVvZ,
   5. na základe disciplinárneho rozhodnutia, pri hrubom viacnásobnom porušovaní rozhodcovských povinností, rozhoduje KR SZVvZ príslušného územného stupňa.
 8. Ustanovenie o rekordoch v súťažiach klubov SZVvZ.
  1. Rekord SR (ďalej iba rekord) jednotlivca alebo družstva je najvyšším výkonom dosiahnutým v počte bodov podľa pravidiel súťaží SZVvZ. Rekord môže byť priznaný iba členom SZVvZ.
  2. Splnenie predpísaných podmienok preveruje a platnosť uznáva, ak boli splnené podmienky rekordu do troch (3) mesiacov Komisia rozhodcov SZVvZ.
  3. Za rekord sa uznávajú výkony dosiahnuté v disciplínách, ktoré stanovujú pravidlá súťaží SZVvZ. Rekord možno utvoriť iba v priamom stretnutí a to:
   1. na vrcholových medzinárodných súťažiach,
   2. na majstrovstvách SR,
   3. na súťažiach medzištátnych,
   4. na súťažiach organizovaných a priamo riadených SZVvZ.
  4. Rekord jednotlivca
   1. Rekord jednotlivca možno vytvoriť pri účasti najmenej deviatich (9) pretekárov.
  5. Rekord družstva
   1. Rekord družstva možno vytvoriť pri účasti najmenej troch (3) družstiev.
  6. Súťaž v ktorej je možné vytvoriť rekord musia rozhodovať: hlavný rozhodca, PHK a rozhodca disciplín minimálne „A“ KT, delegovaní KR SZVvZ.
  7. Povinnosťou organizačného výboru je spísať protokol o vytvorení - vyrovnaní rekordu, zaslať overenú výsledkovú listinu z preteku s podpismi HR, PHK a rozhodcu disciplíny, kde bol rekord dosiahnutý. Kópiu protokolu obdrží pretekár alebo rekordné družstvo.
  8. K protokolu musia byť priložené :
   1. terče z rekordného výsledku (v prípade, že sú prítomní najmenej dvaja rozhodcovia „VÝBERU“, terče neposielať, potvrdia výsledok rozhodcovia „VÝBERU“),
   2. hodnotiacu kartu,
   3. výsledkovú listinu.
  9. Protokol s uvedenými náležitosťami odovzdá organizačný výbor prítomnému technickému delegátovi, ktorý tieto odovzdá KR SZVvZ do 14 dní od ukončenia súťaže.
  10. Komisia rozhodcov SZVvZ vydáva k 31. 12. kalendárneho roka prehľad platných rekordov SR.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Platnosť smernice
   1. Smernicu číslo 1/SZVvZ - 94 „Pre činnosť rozhodcov v súťažiach SZVvZ“ schválila SÚR ZVvZ na svojom zasadaní dňa 10. decembra 1994 v Bratislave.
   2. Smernica nadobúda platnosť 15. januára 1995
   3. Revidovaná Smernica číslo 1/SZVvZ - 94/97 „Smernica pre činnosť rozhodcov v súťažiach Klubov vojakov v zálohe“ bola schválená ÚR SZVvZ v Bratislave dňa 26.7.1997 ako Smernica číslo 1/SZVvZ -94/97.
   4. Nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1997. Smernicu vypracoval a predložil: František ČERNÍK, predseda komisie rozhodcov SZVvZ

Prerokovala a doporučuje schváliť: Komisia rozhodcov SZVvZ a ŠTaM komisia Banská Bystrica 26. 11. 1994

Schvaľuje: 10. 12. 1994 Ústredná rada SZVvZ, Bratislava

Revidované: ÚR SZVvZ v Bratislave dňa 26.7.1997 ako Smernicu číslo 1 / SZVvZ - 94/97.

František ČERNÍK
predseda KR

Revidované: ÚR SZVvZ v Bratislave dňa 13. 12. 2003 ako Smernica číslo 1/SZVvZ - 94/97/02/03.

Ing. Ján KULICH v.r.
predseda KR - SZVvZ

Revidované: ÚR SZVvZ v Bratislave dňa 21. 1. 2006 ako Smernica číslo 1/SZVvZ - 94/97/02/03/06.

Miroslav JÁNOŠ v.r.
prezident SZVvZ

Zoznam príloh k smernici

Príloha č. 8
Finančné náležitosti rozhodcu pri akciách

 1. Stravovanie
  1. Pri zabezpečenom spoločnom stravovaní v rozsahu ako ostatní účastníci.
  2. Ak nie je zabezpečené stravovanie poskytuje sa finančná náhrada v zmysle zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení platnom v dobe konania akcie.
 2. Cestovné
  1. Na základe jednosmerného cestovného lístku v zmysle zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení platnom v dobe konania akcie. Cestovné pri použití lietadla nebude preplatené.
  2. Pri použití súkromného motorového vozidla, obsadenom minimálne tromi (3) osobami ktoré majú nárok na úhradu cestovných nákladov, bude preplatenie použitie vozidla v zmysle zákona 283/2002 Z.z . o cestovných náhradách v znení platnom v dobe konania akcie.
  3. Pri použití súkromného motorového vozidla, obsadenom dvomi (2) osobami ktoré majú nárok na úhradu cestovných nákladov, bude preplatenie cestovné majiteľovi vozidla vo výške cestovného hromadným dopravným prostriedkom (SAD alebo ŽSR), čo je výhodnejšie pre majiteľa motorového vozidla.
 3. Ubytovanie
  1. Pri hromadnom zabezpečení ubytovania poriadateľom akcie, ako ostatní účastníci.
  2. Pri individuálnom ubytovaní bude ubytovanie preplatené na základe predloženého účtu z ubytovacieho zariadenia. Povoľuje sa ubytovanie v hoteloch kategórie max. „B“ t.j.***. Ubytovanie v hoteloch kategóriách vyšších len po predchádzajúcom dohovore s usporiadateľom (pokiaľ nie je možné ubytovanie v nižších kategóriách).
 4. Odmeny za rozhodcovskú činnosť
  1. okresné súťaže 15,00 Sk/hod. max. 130,00 Sk/deň,
  2. oblastné súťaže 20,00 Sk/hod. max. 160,00 Sk/deň,
  3. republikové súťaže 35,00 Sk/hod. max. 250,00 Sk/deň,
  4. medzinárodné súťaže 35,00 Sk/hod. max. 250,00 Sk/deň,
  5. hlavnému rozhodcovi prislúcha jednorázová suma 30,00 Sk za súťaž, na náklady spojené so spracovaním a odoslaním správy HR,
  6. refundácia (úhrada) ušlej mzdy sa neposkytuje,
  7. uvedené sadzby sa vzťahujú aj na zabezpečenie tréningu, prípravu a kontrolu materiálov a na výkon funkcie TPK,
  8. vyplatená odmena sa nezdaňuje v zmysle zákona 366/1999 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (t.j. pokiaľ príjmy z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy nepresiahnu 10 000,- Sk za rok – §10 ods. 1a; ods. 2a).

vrátiť na začiatok