Spravodaj č.1/2008

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dostáva sa k Vám ďalší Spravodajca č.1/2008 v elektronickej forme, ktorá je po vlaňajších skúsenostiach, v dnešnej podobe už samozrejmosťou. Je technicky na úrovni, je jednoduchšia na fyzickú manipuláciu s materiálmi a dá sa povedať i ekonomicky prístupnejšia.

Obsahové zameranie je už stabilné a budeme v ňom pokračovať i v budúcnosti. Aby sme zabezpečili operatívnosť a rýchlejší prenos informácií k členskej základni, nielen čo sa týka Spravodajcu, ale i ďalších informácií a výsledkov pretekov v roku 2008, nutne potrebujeme, aby každý KVvZ nahlásil (kto tak ešte neurobil) na sekretariát kontaktnú e-mailovú adresu do 31.3.2008 (nemusí to byť adresa predsedu klubu).

Obsah Spravodajcu č.1/2008

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2008 – domáci
 3. Kalendár 2008 – zahraničný
 4. Vykonávacia smernica – viacboj, II. viceprezident
 5. Vykonávacia smernica – trojboj, II. Viceprezident
 6. Ústredná rada SZVvZaŠBA a Kontrolór
 7. Poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane
 8. Informácia – 2%
 9. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 10. Potvrdenie o zaplatení dane
 11. Upravený zoznam KVvZ s kontaktnými adresami k 31.12.2007, prezident
 12. Registrácia , platenie členských príspevkov, štatistika pretekov
 13. Smernica NGŠ na prípravu ozbrojených síl SR vo výcvikovom roku 2008
 14. Nahlásenie termínov organizácie pretekov – viacboj – v roku 2008 a objednávka terčového materiálu

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2008:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ (1253644458/0200), do 31. marca v príslušnom roku vo výške 100.- Sk spolu s aktualizovaným zoznamom členov KVvZ (zaslať na sekretariát). Znova musím konštatovať, že sa nerobí tak ako som žiadal v minulom období t.z. treba vždy uvádzať ako variabilný symbol evidenčné číslo Vášho Klubu (napr. 024-Prešov). Podrobnejšie materiál č.12 – Registrácia, ktorá je i na web stránke SZVvZ od 17.1.2008.
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2009, písomne do 15.9.2008 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214. Po termíne nebude akceptované, aby sa neopakoval rok 2007 a rok 2008, keď som musel pripraviť 5 resp. až 9 verzií Kalendára pretekov.
 3. V dňoch 28. – 30.4.2008 sa uskutoční medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2008 v Inchebe Bratislava.
 4. Kalendár pretekov na rok 2008, po schválení ÚR SZVvZ pre viacboj (8.12.2007) bol poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár pre viacboj bol schválený na GŠ OS SR a je obsiahnutý v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2008, ktorý j e súčasťou Spravodajcu.
 5. V priebehu roku 2006 som informoval o nedostatku terčového materiálu na sklade SZVvZ, bol vydaný i informačný list na web stránke, terčový materiál bol natlačený a je k dispozícii na sekretariáte do vypredania zásob. Znova upozorňujem organizátorov, kto má záujem nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát.
 6. Plánujeme absolvovať podobné školenie, ako prebehlo v Príbelciach minulý rok v apríli (17. – 18.5.2008 v Turanoch). Jedná sa o zástupcu kraja, ktorý bude rozhodovať BoPi v danom kraji, náklady hradí SZVvZ. Školenia sa môžu zúčastniť i ďalší nahlásení účastníci (p. Bláhovi), ale na vlastné náklady resp. klubu. Nominujeme – Bláha, Buberník, Kulich, Liška (Turany), Barna, Magnus, Ossza, Frkáň, Salaj s praktickými ukážkami.
 7. Na záver som si ponechal informáciu o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2008 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2008 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Do 30. apríla 2008 zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečeniu pretekov. V zozname prijímateľov 2% na rok 2008 sa nachádzame v riadku 3795. V ročnom prehľade prijímateľov za rok 2007 sme evidovaný v riadku 5309. Máme značné rezervy v rámci SR získať financie hlavne od právnických osôb ktorí sú členmi SZVvZ keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani 1Sk. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom v roku 2007 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2008.
 8. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail szvvz@zoznam.sk a www.szvvz.sk.