UZNESENIE

VI. Snemu SZVvZ konaného dňa 19. októbra 2013

VI. Snem SZVvZ

Berie na vedomie:

 1. Správu o hospodárení a kontrole uznesení od V. Snemu SZVvZ prednesenú Miroslavom Jánošom s výhradami k splneniu bodu 6 Uznesenia V. Snemu SZVvZ.
 2. Správu o činnosti SZVvZ od V. Snemu SZVvZ prednesenú Miroslavom Jánošom.
 3. Správu kontrolóra prednesenú Ing. Františkom Václavíkom.
 4. Správu mandátovej komisie prednesenú Ing. Vladimírom Jánošom. Spolu bolo pozvaných 26 delegátov. Prítomných bolo 25 delegátov, t. j. 96,15 %. Snem je uznášania schopný.
 5. 1.5 Pozdravný príhovor starostu obce Budmerice p. Jozefa Savkuliaka a diskusné príspevky 7 delegátov (JUDr. Daniel Líška, Ing. Karol Hruška, Ing. Jozef Barna, Dušan Krankuš, Ing. Július Priputen, RNDr. Milan Stacho, PhD., Ing. Zdenek Šťastný).

Schvaľuje:

 1. Program rokovania a časový harmonogram VI. Snemu SZVvZ.
 2. Rokovací poriadok a volebný poriadok.
 3. Pracovné predsedníctvo v zložení pp. Ing. Zdenek Šťastný, Miroslav Jánoš, JUDr. Daniel Líška, Peter Juríček, Ing. Jozef Barna.
 4. Mandátovú komisiu v zložení pp. Ing. Vladimír Jánoš, Robert Orihel, Igor Ďurčo.
 5. Volebnú komisiu v zložení pp. Ivan Šimo, Dušan Krankus, Ivan Baxa, Branislav Gábor, Michal Trudič.
 6. Návrhovú komisiu v zložení pp. JUDr. Daniel Líška, RNDr. Milan Stacho, PhD., Eduard Lipovský, Jozef Jancek.
 7. Dodatok č. 3 Stanov SZVvZ.
 8. Programové zameranie delegátov VI. Snemu SZVvZ.

Zvolil:

 1. Prezidenta SZVvZ p. Miroslava Jánoša počtom hlasov 23.
 2. Členov Prezídia pp. Eduarda Lipovského s počtom hlasov 21, Ing. Ladislava Balázsa s počtom hlasov 16 (ako náhradníci Ing. Martin Oťapka 7 hlasov, Dušan Krankus 6 hlasov).
 3. Kontrolóra p. Ing. Františka Václavíka s počtom hlasov 25.

Ukladá:

 1. Oznámiť Ministerstvu vnútra SR zmenu Stanov SZVvZ podľa Dodatku č. 3.
  Termín: do 31. 10. 2013,Zodpovedný: prezident
 2. Zvolať zasadnutia Prezídia a Ústrednej rady SZVvZ, na ktorých prerokovať diskusné príspevky z tohto Snemu a zaujať k nim stanovisko, prípadne navrhnúť konkrétne riešenie prednesených návrhov a problémov.
  Termín: do 30. 11. 2013,Zodpovedný: prezident, prezídium
 3. Spracovať materiály a dokumenty z rokovania VI. Snemu SZVvZ a zverejniť ich na webovom sídle SZVvZ (uznesenie, programové zameranie, zloženie ústredných orgánov)..
  Termín: do 10 dní po rokovaní ÚR,Zodpovedný: prezident, prezídium
 4. V zmysle čl. 4 bod 1 písm. e) Stanov SZVvZ na webovom sídle SZVvZ zverejňovať uznesenia ústredných orgánov SZVvZ a ostatné dôležité informácie.
  Termín: do 10 dní od schválenia,Zodpovedný: prezident
 5. Zabezpečiť plnenie Programového zamerania delegátov VI. Snemu SZVvZ a tohto uznesenia.
  Termín: priebežne,Zodpovedný: prezident, prezídium
 6. Opakovane vypracovať správu o hospodárení za roky 2005 - 2009 ako východisko pre správy o hospodárení od roku 2010 a túto správu zaslať predsedom Krajských zväzov.
  Termín: do 10 dní po prerokovaní v ÚR,Zodpovedný: prezident

Návrh na uznesenie bol spracovaný návrhovou komisiou, bol prednesený plénu VI. Snemu SZVvZ, bol doplnený o pripomienky delegátov a jednomyseľne schválený

Návrhová komisia: JUDr. Daniel Líška, RNDr. Milan Stacho, PhD., Eduard Lipovský, Jozef Jancek.