SMERNICA
Slovenského zväzu vojakov v zálohe
Smernica č. 2

Pravidlá streleckého viacboja KVvZ

 1. Športovo - technické ustanovenia
  1. Všeobecne
   1. Strelecký viacboj klubov vojakov v zálohe (ďalej len „KVvZ“), je branno - športovým viacbojom klubových trojčlenných družstiev a jednotlivcov.
 2. Súťažné disciplíny
  1. Streľba z veľkokalibrovej pištolePi
  2. Trojpolohová streľba zo SZ583Sa
  3. Hod granátomG
  4. Bojová streľba z pištoleBPi
  5. Strelecký súbojSs
  6. Poradie disciplín určuje usporiadateľ súťaže. Spravidla sa postupuje podľa poradia tu uvedeného. Hod granátom sa môže vykonávať popri priebehu disciplín Pi a 3Sa.
  7. Ak je vykonanie disciplíny závislé na veku pretekára, je pre zaradenie do vyššej vekovej kategórie rozhodujúci jeho rok narodenia (vek = rok súťaže mínus rok narodenia pretekára).
 3. Streľba z veľkokalibrovej pištole
  1. Zbraň a strelivo
   1. Povolené sú pištole (nie sú povolené vlastné zbrane akéhokoľvek kalibru so samočinnou (automatickou) funkciou) kalibru 7,62 až 11,43 mm. Nie je povole-né strelivo typu MAGNUM.
   2. Minimálny odpor spúšte je 1 000 g.
  2. Technické vykonanie disciplíny
   1. Pretekár môže disciplínu plniť v polohe stoj, bez, bez umelej opory pre zbraň alebo jednotlivé časti tela, zbraň je možné držať obidvomi rukami. Vzdialenosť terča od palebnej čiary je 25 m.
    Pre danú disciplínu je záväzný vojenský terč č. 4-135-P zelená nekryte ležiaca figúra s kruhmi, skladové číslo 135 P, ktoré spĺňajú tieto technické požiadavky:
    • Terčový list z papiera typu bezdrevný ofset so špecifickou hustotou najme-nej 90 g/m2 a s minimálnymi rozmermi - výška 52 cm a šírka 52 cm.
    • Materiál a tlač terča sa nesmú lesknúť. Terč musí byť za denných svetel-ných podmienok viditeľný na vzdialenosť streľby určenú pravidlami príslušnej disciplíny.
    • Farebný odtieň terča - PANTONE 371 C (tmavozelená farba).
    • Priemery zelených bodovacích kruhov a bieleho medzikružia: Desiatka - 100 mm, z toho zelený bodovací kruh s vonkajším priemerom 96 mm + medzikružie medzi bodovacími kruhmi desiatky a deviatky so šírkou 2 mm (± 0,1 mm); zelené bodovacie kruhy 9, 8, 7 a 6 majú šírku 48 mm + medzikružie medzi nimi so šírkou 2 mm (± 0,1 mm).
    • Zelená plocha terča označená číslom 5 je ohraničená zelenými pravouhlými spodnými a hornými obrysmi hrude so šírkou 50 cm a výškou 32 cm a zelenými pravouhlými obrysmi hlavy so šírkou 23 cm a výškou 18 cm.
    • Označenie bodovej hodnoty bodovacích kruhov 10 až 5 je vyznačené bielymi arabskými číslicami 5 až 10 uhlopriečne smerom z ľavého spodného rohu terča do stredu terča so základňou číslice v uhle 45o na spodnú rovinu terčového listu takto: stred číslice 5 vo vzdialenosti 25 mm od bieleho medzikružia oddeľujúceho bodovací kruh 6 od bodovacieho kruhu 5, stredy číslic 6 - 9 v strede bodovacích kruhov 6 - 9 a číslica 10 v strede terča. Číslice nesmú byť menšie ako 12 mm, aby boli čitateľné voľným okom zo vzdialenosti 25 m.
    • Šírka bieleho okraja od zelenej plochy terča na všetkých stranách terčového listu musí merať najmenej 1 cm (± 0,2 cm).
  3. Podmienky streľby
   1. Tri (3) nástrelné rany v čase 2 minúty.
   2. Tri (3) súťažné položky, každá po päť (5) rán v čase 120 sekúnd.
   3. Pretekár nabíja zbraň 5-timi nábojmi.
   4. Pretekár nesmie mať pomocníka - korektora.
   5. Pre kontrolu hodnoty zásahov počas nástrelu môže pretekár použiť ďalekohľad, alebo iné digitálne zariadenie na sledovanie zásahov avšak bez blesku a osvetlenia, upevneného na stojane alebo podložke ktoré mu umožňuje kontrolu zásahov pri dodržaní zásad bezpečnosti, najmä bez zmeny polohy pri streľbe príslušnej disciplíny, bez odloženia zbrane z ruky a bez vybočenia ústia hlavne z bezpečného uhla streľby. Pred súťažnou položkou pretekár ďalekohľad, príp iné zariadenie na sledovanie zásahov zakryje, prípadne otočí tak, aby nemohol sledovať zásahy v terči počas položky. Môže ho použiť po vykonaní položky na pokyn rozhodcu.
    Kontrola zásahov v terčoch chodením pretekára terčom je zakázaná.
  4. Hodnotenie
   1. Podľa článku 9 „Všeobecných pravidiel športovo - streleckých súťaží klubov vojakov v zálohe“ (ďalej len VP). Jednotlivec môže získať maximálne 150 bodov (5+5+5)x10.
 4. Trojpolohová streľba zo samopalu
  1. Zbraň a strelivo
   1. SZ 58 štandard (smernica 8/SZVvZ)
   2. Zbraň môže byť vybavená popruhom.
  2. Technické vykonanie disciplíny
   1. Strieľa sa jednotlivými ranami. Terč č. 4 redukovaný - 135 P-I na vzdialenosť 50 m.
   2. Polohy:
    • poloha v ľahu
    • poloha v stoji
    • poloha v kľaku
   3. Popis polôh:
    1. Ľah: Pretekár leží na tenkej streleckej podložke dodanej usporiadateľom. Zbraň musí držať v oboch rukách a môže ho opierať o jedno rameno. Počas mierenia môže líce priložiť k pažbe zbrane. Držanie zbrane môže byť spevnené použitím popruhu zbrane, ktorý tvorí jeho organickú súčasť. Zbraň ani zásobník sa nesmie dotýkať ani opierať v žiadnom bode o zem alebo iný predmet.
    2. Stoj: Pretekár musí stáť voľne oboma nohami na streleckom stanovišti bez akejkoľvek inej opory. Zbraň musí držať oboma rukami a opierať o rameno, líce a časť hrude blízko pravého ramena. Zbraň sa však nesmie opierať o oblečenie alebo hruď mimo oblasť pravého ramena a pravej polovice hrude. Ľavé nadlaktie a lakeť sa môže opierať o hruď alebo o bok. Držanie zbrane môže byť spevnené použitím popruhu zbrane, ktorý tvorí jej organickú súčasť.
    3. Kľak: Pretekár sa môže dotknúť streleckého stanovišťa len špičkou pravej nohy, pravým kolenom a chodidlom ľavej nohy. Zbraň drží obidvomi rukami a opiera ľavý lakeť o ľavé koleno. Špička ľavého lakťa nesmie byť o viac ako 100 mm pred alebo o viac ako 150 mm za špičkou kolena. Držanie zbrane môže byť spevnené použitím popruhu zbrane, ktorý tvorí jej organickú súčasť. Pri žiadnej modifikácii polohy sa nesmie povrchu stanovišťa dotýkať stehno alebo sedacia časť. Medzi sedacou časťou strelca a opätkom pravej nohy smú byť len nohavice a spodné oblečenie.
   4. Vo všetkých polohách nie je dovolená pre zbraň a jej súčasti, ani pre jednotlivé časti tela pretekára umelá opora. Všetky polohy sú popísané pre praváka, pre ľaváka platí zrkadlový obraz.
  3. Podmienky streľby
   1. Tri (3) nástrelné rany v čase dve (2) minúty.
   2. Súťažné položky v poradí ľah - stoj - kľak, každá položka 5 rán v čase tri (3) minúty. Nabíja sa pre každú položku samostatne len päť (5) nábojov.
   3. Pretekár nesmie mať pomocníka - korektora.
   4. Pre kontrolu hodnoty zásahov počas nástrelu môže pretekár použiť ďalekohľad, alebo iné digitálne zariadenie na sledovanie zásahov avšak bez blesku a osvetlenia, upevneného na stojane alebo podložke ktoré mu umožňuje kontrolu zásahov pri dodržaní zásad bezpečnosti, najmä bez zmeny polohy pri streľbe príslušnej disciplíny, bez odloženia zbrane z ruky a bez vybočenia ústia hlavne z bezpečného uhla streľby. Pred súťažnou položkou pretekár ďalekohľad, príp iné zariadenie na sledovanie zásahov zakryje, prípadne otočí tak, aby nemohol sledovať zásahy v terči počas položky. Môže ho použiť po vykonaní položky na pokyn rozhodcu.
    Kontrola zásahov v terčoch chodením pretekára terčom je zakázaná.
  4. Hodnotenie
   1. Podľa článku 9 VP. Jednotlivec môže získať maximálne 150 bodov (5+5+5)x10.
 5. Hod granátom
  1. Hod gumenou atrapou 350 g na vodorovný cieľ (označený zákop 6 x 3 m so sústredne vyznačenými zónami A- obdĺžnik 2 x 1 m, zóna B- ostatná časť a stredom – červeným „kolíkom“ hrúbky 4 – 6 cm, s výškou 15 – 20 cm nad úrovňou cieľa) zo vzdialenosti 25 m, 20 m a 15 m (viď. obr. 1.) Vyznačenie zón je z pevného materiálu šírky min. 10 cm
  2. Technické vykonanie disciplíny
   1. Odhodová čiara 1 vo vzdialenosti 25 m pretekári do 55 rokov.
   2. Odhodová čiara 2 vo vzdialenosti 20 m pretekári od 56 rokov.
   3. Odhodová čiara 3 vo vzdialenosti 15 m pretekárky bez ohľadu na vek.
   4. Prípravná čiara vo vzdialenosti 30 m.
   5. Prípravná čiara a odhodové čiary sú dlhé šesť (6) metrov a ich stredy sú totožné s osou granátišťa.
  3. Podmienky disciplíny
   1. Dva (2) hody skúšobné v čase 30 sekúnd a päť (5) hodov súťažných v čase 60 sekúnd. Medzi skúšobnou a súťažnou sériou môže byť časová prestávka 1 až 3 minúty,
   2. Skúšobné aj súťažné hody musia byť vykonané spoza príslušnej (podľa veku) odhodovej čiary.
  4. Hodnotenie
   1. Pri dodržaní časového limitu zásah
    Zóna A 10 bodov
    Zóna B 5 bodov
   2. Dosiahnutý zásah pri prešľape odhodovej čiary je neplatný. Čiary, dosky a pod. vyznačujúce zákop musia byť v obryse cieľa. Zasiahnutie čiary je platný zásah.
   3. Jednotlivec môže získať maximálne 5*10=50 bodov.
 6. Bojová streľba z pištole
  1. Zbraň a strelivo
   1. V disciplíne musí pretekár použiť tú istú zbraň, ktorou vykonal súťažnú disciplínu 1 - streľba z veľkokalibrovej pištole, s výnimkou poškodenej zbrane podľa bodu 8.5 VP.
  2. Technické vykonanie disciplíny
   1. Disciplína sa skladá z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich častí:
    1. beh bez zbrane na trati 50, 45 a 40 m s prekážkami podľa obr. 2.
    2. streľba z pištole na päť (5) sklopných terčov „PEPPER POPPER“ obr. 4, rozmiestnených vo vzdialenosti od 30 m do 50 metrov obr. 3.
  3. Podmienky disciplíny
   1. Pretekári 45-roční a mladší prekonávajú prekážkovú dráhu v dĺžke 50 m, pretekári 46-60 roční prekonávajú prekážkovú dráhu v dĺžke 45 m, pretekári 61 roční a starší prekonávajú prekážkovú dráhu v dĺžke 40 m. Pretekárky-ženy, prekonávajú dráhu v rovnakej dĺžke podľa veku ako muži.
   2. Strieľa sa z vymedzeného priestoru na konci prekážkovej dráhy, jednou alebo oboma rukami v polohe stoj bez použitia umelej opory pre zbraň alebo jednotlivé časti tela. Akákoľvek časť tela pred hlavňou pištole znamená diskvalifikáciu pretekára.
   3. Strieľa sa bez nástrelu. Časový limit pre celú disciplínu je maximálne stodvadsať (120) sekúnd. Pretekárovi sa meria celkový čas plnenia disciplíny t.j. od štartu po ukončenie disciplíny.
  4. Vykonanie disciplíny
   1. Pred začatím plnenia disciplíny dostane pretekár prípravný čas deväťdesiat (90) sekúnd, v ktorom si na palebnej čiare pripraví zbraň bez nábojov so spusteným bicím mechanizmom tak, aby bola položená najväčšou plochou na podložke. Počas prípravy je zakázaný nácvik streľby"na sucho". Vedľa zbrane umiestni dva (2) zásobníky nabité po päť (5) nábojov vzdialené minimálne 5 cm od zbrane.
   2. Pretekár prejde na štartovnú čiaru a pripraví sa na štart. Na zvukový signál timeru - ktorému predchádza povel rozhodcu „POZOR“ začína plniť disciplínu. (od povelu „Pozor“ do 3 sekúnd zaznie signál timeru).
   3. V prípade, že pretekár nie je po uplynutí prípravného času pripravený k štartu dostane pätnásť sekúnd (15) času naviac, po uplynutí tohto času, ak nie je pripravený bez vážneho dôvodu, rozhodca odštartuje plnenie disciplíny.
  5. Prekonávanie prekážok
   1. Bariéra: preskočí, prelezie, prekročí (nepodlieza) môže sa jej dotknúť, stúpiť na ňu.
   2. Kladina: pretekár musí po kladine prejsť v jej celej dĺžke - ak sa v dĺžke kladiny dotkne podložky (zeme) považuje sa prekážka - kladina za neprekonanú a pretekár, ak má byť v tejto disciplíne hodnotený, musí opakovať prekonanie prekážky - kladiny od začiatku. Po dvoch (2) opakovaniach môže pokračovať v plnení disciplíny aj keď celú prekážku neprekonal predpísaným spôsobom.
  6. Streľba
   1. Po prekonaní prekážkovej dráhy zaujme pretekár určené miesto na palebnej čiare. Bez povelu rozhodcu uchopí zbraň, nabije ju zásobníkom s piatimi (5) nábojmi a jednotlivými ranami páli na sklápacie terče. Ak vystrieľanie jedného zásobníka,použitím všetkých piatich (5) nábojov, nestačilo na zostrelenie všetkých piatich (5) sklápacích terčov, pretekár opätovne nabije zbraň (použije druhý pripravený zásobník) a pokračuje v streľbe na sklápacie terče. Poradie zostrelenia terčov nie je určené.
   2. V prípade spadnutia terča (terčov) pred vystrelením prvej súťažnej rany, rozhodca zastaví pretekára položením svojej ruky na jeho rameno a povelom „STOP“.
   3. V prípade spadnutia terča (terčov) po vystrelení prvej súťažnej rany pretekára sa spadnuté terče započítavajú do súťaže ako zostrelené.
   4. Ukončenie disciplíny:
    1. zostrelením všetkých piatich terčov,
    2. použitím všetkých desiatich nábojov (použitím sa rozumie - vystrelený náboj, klepnutá zápalka náboja, mechanicky poškodený náboj a vyhodený náboj zo zbrane ).
    3. uplynutím maximálneho času pre disciplínu t.j. 120 sekúnd - signalizuje rozhodca - časomerač.
   5. Po ukončení disciplíny pretekár drží zbraň v smere streľby a na povel rozhodcu vyberie zásobník, vybije zbraň (náboj z komory), vypáskuje zásobníky a po kontrole zbrane a obidvoch zásobníkov rozhodcom odloží zbraň do puzdra a pod., skontroluje dosiahnutý čas, počet zostrelených terčov a potvrdí správnosť údajov v záznamovej karte svojím podpisom.
  7. Hodnotenie
   1. Hodnotenie dosiahnutého výsledku pretekárom sa vypočíta podľa vzťahu:

    H = N * 432 / t + 10 * N

    resp.: H = N *(432 / t + 10)

    • H - hodnotenie, počet získaných bodov - zaokrúhlené na druhé desatinné miesto t.j. zaokrúhľuje sa z tretieho desatinného miesta
    • N - počet zostrelených terčov (1 až 5)
    • t - dosiahnutý čas pretekárom, v disciplíne meraný v sekundách na dve desatinné miesta. Meria sa čas od povelu štart až po ukončenie disciplíny (bod 6.6.4)
    • 432 - konštanta: 12 (body za každý zostrelený terč) x 36 (porovnávací čas plnenia disciplíny)
    • 10 - fixný bodový zisk za každý zostrelený (uznaný) pepper popper.
    • ZAOKRÚHĽOVANIE:

    hodnoty 0 až 4 - dole

    hodnoty 5 až 9 - hore

 7. Strelecký súboj
  1. Zbraň a strelivo

   Malokalibrovka s okrajovým zápalom - kalibru 5,6 mm long rifle jednoranová s mechanickými mieridlami - otvorené alebo diopter

  2. Technické vykonanie disciplíny
   1. V súboji sa stretávajú vždy dve trojčlenné družstvá.V prípade,že jeden pretekár družstva s objektívnych príčin nemôže nastúpiť (posúdi hlavný rozhodca) môže družstvo nastúpiť aj s dvoma pretekármi. Vykonanie disciplíny sa skladá z dvoch bezprostredne za sebou nasledujúcich častí:
    1. beh bez zbrane na 15 m,
    2. streľba v ľahu jednotlivými ranami na sklopné - mechanické terče o priemere 115 mm (biatlonové terče pre streľbu v stoji obr. č. 6) na vzdialenosť 50 metrov,
    3. časový limit na vykonanie disciplíny je tridsať (30) sekúnd.
  3. Podmienky disciplíny
   1. Strelecká dráha pre súboj musí byť pripravená podľa obr. 5. Musí byť vytýčená štartová a palebná čiara, šesť (6) streleckých stanovíšť a dve skupiny mechanických sklopných terčov.
  4. Vykonanie disciplíny
   1. Pred začatím disciplíny si pripravia pretekári v prípravnom čase šesťdesiat sekúnd (60) na streleckých stanovištiach každý po tri (3) náboje a zbraň. Pripravená zbraň má otvorený záver, aby bolo vidieť, že v nábojovej komore nie je ďalší náboj a je položená na boku doprava alebo doľava. Nájdený štvrtý náboj u pretekára znamená prehru jeho družstva v danom súboji.
   2. Po uplynutí prípravného času družstvá štartujú zo stojacej kľudovej polohy zo štartovnej čiary spoločne na povel rozhodcu - zvukový signál TIMER-u.Po dobehnutí na palebnú čiaru zaujmú polohu ležiaceho strelca (bez opory), nabíjajú po jednom náboji a strieľajú krížovou paľbou na súperove terče.
   3. V prípade, že družstvo nie je po uplynutí prípravného času pripravené k štartu dostane pätnásť sekúnd (15) času naviac. Ak ani po tomto čase nie je družstvo pripravené, družstvo prehráva v tomto súboji maximálnym ziskom bodov súperiaceho družstva k nule.
   4. Stretnutie sa končí:
    1. zostrelením všetkých terčov jedného družstva (ukončí rozhodca),
    2. vystrieľaním všetkých nábojov,
    3. uplynutím časového limitu určeného pre disciplínu (na zvukový signál TIMERu).
   5. Po ukončení každého súboja, pred odchodom z palebnej čiary, sú pretekári povinní predložiť rozhodcovi na palebnej čiare zbraň ku kontrole a kapitáni družstva potvrdia svojim podpisom výsledok súboja.
  5. Hodnotenie výsledkov
   1. Družstvu sa započítava počet zostrelených terčov do okamihu ukončenia súboja. Podľa toho sa určí dosiahnutý výkon v súboji, víťaz, porazený alebo nerozhodný výsledok.
   2. Za každý zostrelený terč v jednotlivých stretnutiach získa družstvo pätnásť (15) bodov. Za zostrelený terč sa považuje len terč, ktorý ostal v sklopenej polohe, s výnimkou posledného (piateho) zostreleného terča, ak sa vrátil po povele rozhodcu „STOP“. V jednom súboji môže družstvo získať maximálne sedemdesiatpäť (75) bodov.
  6. Organizácia disciplíny
   1. Usporiadateľ pred pretekmi (po prezentácii) stanoví organizáciu Ss tak, aby počet súbojov bol rovnaký pre každé družstvo a vždy s iným súperom. Počet absolvovaných súbojov ľubovoľných dvoch družstiev sa nesmie líšiť o viac ako o jeden. Tomu má zodpovedať i rozdelenie družstiev do skupín. Pri konaní sú¬bojov sa rešpektuje poradie - štartovné čísla družstiev. Neplatí pri dvojkolovej organizácii Ss.
   2. DO KVALIFIKAČNÝCH PRETEKOV sa zaráta prepočítaný výsledok piatich (5) súbojov, pokiaľ majú družstvá viac, alebo menej súbojov.
   3. Prepočet zo skutočného počtu súbojov sa robí podľa vzťahu:

    PV = Bs * ( 5 / Ps )

    • PV - prepočítaný výsledok
    • Bs - počet bodov získaných družstvom za všetky uskutočnené súboje, t.j. počet všetkých zostrelených terčíkov krát 15
    • Ps - skutočný počet súbojov
 8. Spoločné ustanovenia
  1. Celkové hodnotenie
   1. Jednotlivca - je dané súčtom bodov získaných v jednotlivých disciplínach.
   2. Družstva - je dané súčtom celkových hodnotení jeho členov (pretekárov družstva) k čomu sa pripočíta výsledok dosiahnutý v streleckom súboji.
   3. Pri hodnotení poradia, ak jednotlivci alebo družstvá majú rovnaký počet bodov, rozhoduje výsledok v spätnej postupnosti disciplín uvedených v článku 2 týchto smerníc (t.j. Ss, BPi,G, 3Sa, Pi).
   4. Ak sa hodnotí poradie družstiev aj v streleckom súboji a najvyšší počet bodov má viac družstiev, o víťazovi rozhodne vzájomný dvojkolový rozstrel - súboj (víťazstvo). Bodový zisk z týchto rozstrelov sa do celkového hodnotenia nezapočítava.
  2. Výkonnostné triedy
   1. Výkonnostné triedy sa priznávajú podľa Smernice č. 4/SZVvZ - 97/01/03/12/15/16/18
  3. Na súťažiach konaných podľa pravidiel streleckého viacboja KVvZ môžu pretekári získať, podľa počtu dosiahnutých bodov, stupeň výkonnostnej triedy stanovenej Smernicou pre VT č. 4/SZVvZ - 97/01/03/12/15/16/18. A to buď VT v disciplínach Pi, 3Sa, BPi alebo VT KVZ z celkového bodového zisku.
 9. Systém súťaží
  1. Systém súťaží vykonávaných podľa týchto pravidiel je pre každý rok uvádzaný vo vykonávacej smernici, ktorú vydáva Ústredná rada SZVvZ.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Smernica č. 2/SZVvZ-94 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 10. decembra 1994 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1995.
  2. Revidovaná smernica č. 2/SZVvZ-94/97 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 26. júla 1997 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1998.
  3. Revidovaná smernica č. 2/SZVvZ-94/97/01 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 8. decembra 2001 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2002.
  4. Revidovaná smernica č. 2/SZVvZ-94/97/01/03 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 13. decembra 2003 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2004.
  5. Revidovaná smernica č. 2/SZVvZ-94/97/01/03/10 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 13. februára 2010 a nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2010.
  6. Revidovaná smernica č. 2/SZVvZ-94/97/01/03/10/12 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 17. decembra 2011 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.
  7. Revidovaná smernica č.2/SZVvZ 94/97/01/03/10/12/13 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 15. decembra 2012 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013
  8. Revidovaná smernica č.2/SZVvZ 94/97/01/03/10/12/13/15 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 31. januára 2015 a nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2015
  9. Revidovaná smernica č.2/SZVvZ 94/97/01/03/10/12/13/15/16 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 27.februára 2016 a nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2016
  10. Revidovaná smernica č.2/SZVvZ 94/97/01/03/10/12/13/15/16/18 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 3. marca 2018 a nadobúda účinnosť dňom 3. marca 2018

Miroslav JÁNOŠ, v. r.
prezident SZVvZ

Zoznam príloh

Obrázky:

Prílohy:


vrátiť na začiatok