Spravodajca č.1/2016

Prezident Slovenského zväzu
vojakov v zálohe a športovo
branných aktivít
Mjr. v.z. Miroslav Jánoš
Hradská 79
82107 Bratislava 214

Vážení priatelia,

dovoľte mi poďakovať i na tomto mieste všetkým členom a sympatizantom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktvít ( ďalej SZVvZ ) za priazeň, ktorú ste venovali zväzu, ďakujem za dosiahnutie významných športových výsledkov a prezentáciu SZVvZ doma i v zahraničí. V roku 2016 želám všetkým pevné zdravie, šťastie a veľa pohody na pretekoch organizovaných SZVvZ.

Som sklamaný z prístupu niektorých členov pri dodržiavaní pravidiel zapracovaných v jednotlivých Smerniciach pre súťaže KVvZ v danom roku. Preto Vás prosím v roku 2016 nevyvolávajte zbytočné emócie a nepriateľstvá na strelniciach. Pevne verím, že všetci pretekári dosiahnu výsledky oficiálne, v športovom duchu a o to nám vlastne ide. Uvedomme si, že sme členmi klubov vojakov v zálohe, sme špecifický zväz a držme sa toho pri pretekoch.

Ďakujem Ministerstvu obrany SR a Generálnemu štábu OS SR za pomoc pri zabezpečení streleckých pretekov SZVvZ hlavne materiálnu.

Obsah Spravodajcu č.1/2016 – základný - bude nasledovný po schválení dokumentov na Ústrednej rade dňa 27.2.2016:

 1. Úvodné všeobecné informácie prezidenta
 2. Kalendár 2016 - je zverejnený a upravený
 3. Vykonávacia smernica – strelecký viacboj
 4. Vykonávacia smernica – strelecký trojboj
 5. Vykonávacia smernica – samonabíjacia zbraň 58
 6. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%
 7. Potvrdenie o zaplatení dane

Teraz pár dôležitých informácií k roku 2016:

 1. Zasielanie členského na účet SZVvZ IBAN SK15 0200 0000 0012 5364 4458, SUBASKBX ( 1253644458/0200 ). Povinnosť zaplatiť členské príspevky začína 1. januára v príslušnom roku, tento rok akceptujeme termín do 19.marca vo výške 15 € na člena. Variabilný symbol číslo KVvZ. !!!
 2. Nahlásenie organizátorov pretekov vo viacboji SZVvZ v roku 2017, písomne do 31.8.2016 na sekretariát SZVvZ, Hradská 79, 82107, Bratislava 214, nie ako v roku 2015, čo má náväzne vplyv na zostavenie Kalendára. Pre rok 2017 zverejníme pevné termíny konania kvalifikačných pretekov, na ktoré sa bude treba prihlásiť, posúdime ako to pomôže organizátorom.
 3. Kalendár pretekov na rok 2016 je spracovaný a bol schválený ÚR ( 5.12.2015 ) poskytnutý členom ÚR a v elektronickej podobe na www.szvvz.sk, kde bude k dispozícii všetkým členom SZVvZ. Kalendár v streleckom viacboji bol zaslaný na GŠ OS SR a mal by byť zapracovaný v Smernici pre prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2016. Počet pretekov vo viacboji je zostabilizovaný na počte osem, trojboj sme znížili na 11 a Sz 58 na 9 pretekov. Žiaľ musím skonštatovať, že niektorí organizátori nepovažujú za potrebné včas nahlásiť termíny pretekov čím sa predlžuje čas na zostavenie Kalendára na daný rok a bolo treba urobiť určité korekcie neskôr. ( niektorí nenahlásili doteraz ). Organizátorov budeme skúšobne dotovať 1,5 € na štartujúceho pretekára, po včasnom dodaní Správy HR a Výsledkovej ( originálnej ) listiny, tak ako sme prisľúbili minulý rok. Ceny za M-SR v trojboji 2015 odovzdáme na niektorých pretekoch v roku 2016.
 4. Znova upozorňujem organizátorov, kto má záujem o terčový materiál, nech zašle písomnú požiadavku na sekretariát , aby sme terčový materiál mohli dať dotlačiť v takom množstve ako si organizátori objednajú, zaplatia a prevezmú. Na návrh ŠTK budú na kvalifikačných pretekoch použité len terče, ktoré boli vytlačené a prevzaté cez sekretariát SZVvZ čím je zaručená originalita. Požiadavky na terčový materiál treba nahlásiť na sekretariát do 27.2.2016, opačne nebude akceptované. ( mobil, e-mail )
 5. Pred začiatkom kvalifikačných pretekov vo viacboji sú veľkou neznámou rozhodcovia. I touto cestou oslovujem aktívnych rozhodcov, aby sa prihlásili a pomohli pri rozhodovaní vo svojom okolí. Licencie všetkých rozhodcov platia do 31.12.2016. Na ÚR bolo prijaté uznesenie, aby boli nahlásení rozhodcovia s ktorými v Krajskom zväze počítate a budú zaradení do zoznamu na preškolenie v druhej polovici roku 2016.
 6. Ukončenie nominácie na medzinárodné preteky záloh BA-BO-PH pretekmi v Hruštíne 20. a 21. 8. 2016
 7. Prihlášky na kvalifikačné preteky treba nahlasovať v písomnej forme a menovite
 8. Informácia o poukázaní 2% odvedenej dane pre SZVvZ. Je treba urobiť nasledovné kroky, do 15. februára 2016 doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane. Do 31. marca 2016 podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov ( FO ), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania. Vzory tlačív a podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk. Pevne verím, že čiastka, ktorú poukážete bude vyššia ako minulý rok a prispejete k vyššiemu ekonomickému zabezpečenie činnosti SZVvZ v roku 2016. I keď čiastka 1637,8 € ktorú sme v roku 2015 prijali nie je zanedbateľná, i tak máme značné rezervy v rámci SR keď niektoré okresy resp. kraje neprispeli ani €. Je to skutočne škoda, pretože sa jedná o dane už raz odvedené a keď si ich nenasmerujeme k nám tak štát ich využije na účely mimo nás. I touto cestou ďakujem všetkým darcom za rok 2015 a pevne verím, že tak urobia i v roku 2016.Podobne ako v roku 2015 aj v roku 2016 daňovník – fyzická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2015, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej ( iba jednej ) právnickej osobe ( napr. SZVvZ ). Podiel do výšky 2% musí byť minimálne 3,32 €. Daňovník – právnická osoba – bude oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2015, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom ( aj viacerým ), ak v roku 2015 alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2015 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane tzv. neziskovým organizáciám na účely uvedené v § 50, ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak tak neurobí, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní za rok 2015, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane od právnickej osoby je najmenej 8,30€ pre jedného prijímateľa. Príjmy z asignovanej dane nepodliehajú dani z príjmov – nie sú predmetom dane. SZVvZ je registrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod číslom 8198/2015.
 9. Pripomínam adresu SZVvZ – Hradská 79, 82107, Bratislava 214, telefónne číslo sekretariátu 02 4564 4404, mobil 0903 444 195, e-mail SZVvZ1@gmail.com, a www.szvvz.sk.
 10. Evidenciu priebežných výsledkov v roku 2016 bude zabezpečovať navrhnutý člen na ÚR vo všetkých súťažiach.
 11. Dňa 23. – 24.1.2015 zasadla ŠTK pod vedením predsedu RNDr. Milana Stacha , ktorá zapracovala prijaté pripomienky do Smerníc z 5.12.2015 pre Ústrednú radu, ktorá zasadne pravdepodobne 27.2.2016, aby ich potvrdila.
 12. Tento rok v septembri organizujeme prestížne stretnutie predstaviteľov záloh stredoeurópskych štátov – Gamingská Iniciatíva II, ktoré sa koná vždy v inom štáte. Členmi sú nasledovné štáty Nemecko, Švajčiarsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Česko, Slovensko. Ide o významné stretnutie a prezentáciu SZVvZ, Ozbrojených síl SR a Ministerstva obrany. I touto cestou prosím sponzorov, ktorí chcú prispieť ku kvalitnej organizácii tak významnej akcie.
 13. V roku 2015 sme organizovali Medzinárodné strelecké preteky záloh, 16. ročník – BA – BO – PH na strelnici VTSÚ Záhorie, kde družstvo v zložení Šimeková, Jancek, Kollárik, Slaničan, Žigray, Surový, Pavlovčík, Haršany, Duchoslav, Daňo jr., Oravec st a Ďurčo potvrdilo prvé miesto. Srdečne všetkým ďakujem za vzornú reprezentáciu SZVvZ.
 14. Ak potrebujete vystaviť nové členské preukazy ( sú zaplnené ) nahláste e-mailom, alebo telefonicky
 15. Pri nahlasovaní nových členov prosím uvádzať v prihláškach kompletné údaje s dosiahnutými hodnosťami a znalosťou cudzej reči.

Bratislava: 1. februára 2016